Nadzór Inwestorski: Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z(...)

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej".


Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 30.05.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej" oraz wybór oferty nr 2 złożonej przez Pana Ryszarda Gada prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, Gdynia 81-261 z ceną ryczałtową 59 040,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z 15.04.2016 r.: cena oferty brutto 90 %, jakość wykonania usługi 10%:

Oferta nr 1 - Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk:
1. cena brutto - 66 348,00 zł 7,89 pkt
2. jakość wykonania usługi - 21 dni 1,00 pkt
RAZEM 8,89 pkt

Oferta nr 2 - RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia:
1. cena brutto - 59 040,00 zł 9,00 pkt
2. jakość wykonania usługi - 21 dni 1,00 pkt
RAZEM 10,00 pkt

Oferta nr 3 - MILAG, Usługi Budowlane Michał Łaga, ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia:
1. cena brutto - 114 882,00 zł 0,49 pkt
2. jakość wykonania usługi - 21 dni 1,00 pkt
RAZEM 1,49 pkt

Oferta nr 4 - Polski Rejestr Statków S.A., Al. Gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk;
1. cena brutto - 113 160,00 zł 0,75 pkt
2. jakość wykonania usługi - 21 dni 1,00 pkt
RAZEM 1,75 pkt


Oferta nr 5 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia:
1. cena brutto - 84 378,00 zł 5,14 pkt
2. jakość wykonania usługi - 21 dni 1,00 pkt
RAZEM 6,14 pkt

Oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB, Tomasz Hrynkiewicz, ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń:
1. cena brutto - 84 697,80 zł 5,09 pkt
2. jakość wykonania usługi - 21 dni 1,00 pkt
RAZEM 6,09 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez Pana Ryszarda Gada prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, mającego swą siedzibę w Gdyni (81-261), ul. Dreszera 12A/16, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3) a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie o zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób z uwagi na fakt iż nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.06.2016
Data udostępnienia informacji: 20.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2016 09:58 wyniki postepowania Anna Stankiewicz