Nadzór inwestorski: Rozbudowa ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej (...)

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 209 000 euro na usługę nadzoru nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego".


Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 22.08.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na usługę nadzoru nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Pana Ryszarda Gada, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 79 704,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę nr 2, złożoną przez Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk, ponieważ dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca w wyjaśnieniach z dnia 24.08.2016 r. stwierdził, iż na cenę oferty miał wpływ fakt realizowania przez niego dwóch innych kontraktów w pobliżu planowanej inwestycji. Tymczasem z ustaleń Zamawiającego wynika, iż kontrakty te kończą się odpowiednio w październiku i listopadzie 2016 r., a udział w ich realizacji bierze tylko jedna spośród pięciu osób, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, zatem czynnik ten nie może mieć realnego wpływu na cenę oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu. Dodatkowo z wyjaśnienia innych elementów ceny wynika, iż Wykonawca skalkulował jedynie cenę za nadzór inwestorski na etapie realizacji zamówienia, podczas gdy przedmiot zamówienia obejmuje także pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych (minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi udzielony przez Wykonawcę robót wynosił 36 miesięcy).
Ponadto Wykonawca stwierdził, że ceny rynkowe jako miarodajny i realny wskaźnik w kwestii badania rażąco niskiej ceny potwierdzają, iż jego oferta została skalkulowana w sposób rzetelny, co nie znajduje poparcia w rzeczywistości: cena oferty Development Design sp. z o.o. jest dwukrotnie niższa od średniej cen ofert złożonych w postępowaniu i o połowę niższa od ceny kolejnej oferty. Dalsze wyjaśnienia Wykonawcy mają charakter ogólnikowy. W związku z powyższym, ocena złożonych wyjaśnień potwierdza, że oferta Development Design sp. z o.o. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z 22.07.2016 r.: cena oferty brutto 90 %, jakość wykonania usługi 10 %.

Oferta nr 1
nazwa wykonawcy RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad
adres wykonawcy ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia
cena: 79 704,00 zł - 9,00 pkt
jakość wykonania usługi: 21 dni - 1,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 10,00 pkt

Oferta nr 3
nazwa wykonawcy BICO Group Tomasz Przybylski
adres wykonawcy Ul. Staniewicka 1 lok.2, 03-310 Warszawa
cena: 193 840,31 zł - 0,00 pkt
jakość wykonania usługi: 21 dni - 1,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 1,00 pkt

Oferta nr 4
nazwa wykonawcy MILAG Usługi Budowlane Michał Łaga
adres wykonawcy ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia
cena: 163 467,00 zł - 0,00 pkt
jakość wykonania usługi: 21 dni - 1,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 1,00 pkt

Oferta nr 5
nazwa wykonawcy Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o.
adres wykonawcy ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia
cena: 93 972,00 zł - 7,39 pkt
jakość wykonania usługi: 21 dni - 1,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 8,39 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Pana Ryszarda Gada, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81 261 Gdynia, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 05.09.2016
Data udostępnienia informacji: 05.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2016 15:48 Dodanie informacji Dominika Wojtunik