Nadzór inwestorski: Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 209 000 euro na usługę nadzoru nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni".

Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 07.07.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na usługę nadzoru nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni" oraz wybór oferty nr 3 złożonej przez Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o., Ul. Łużycka 3b, 81-537 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 27 798,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych w otwarciu postępowania z dnia 29.06.2016 r.: cena oferty brutto 90 %, okres wykonania 10 %.

Oferta nr 1
nazwa wykonawcy RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad
adres wykonawcy Ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia
cena 34 194,00 - 6,93 pkt
jakość wykonania usługi 21 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW 7,93 pkt

Oferta nr 2
nazwa wykonawcy Development Design Sp. z o.o.
adres wykonawcy Ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk
cena 37 988,55 - 5,70 pkt
jakość wykonania usługi 21 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW 6,70 pkt

Oferta nr 3
nazwa wykonawcy Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o.
adres wykonawcy Ul. Łużycka 3b, 81-537 Gdynia
cena 27 798,00 - 9,00 pkt
jakość wykonania usługi 21 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW 10,00 pkt

Oferta nr 4
nazwa wykonawcy MILAG Usługi Budowlane Michał Łaga
adres wykonawcy Ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia
cena 33 210,00 - 7,25 pkt
jakość wykonania usługi 21 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW 8,25 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o., Ul. Łużycka 3b, 81-537 Gdynia, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 19.07.2016
Data udostępnienia informacji: 19.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2016 13:05 Dodanie informacji Dominika Wojtunik