Nadzór inwestorski - Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 209 000 euro na usługę nadzoru nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni".

Rozstrzygnięciem postępowania z dnia 25.04.2016 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 05.04.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na usługę nadzoru nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Pana Michała Łagę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane MILAG Michał Łaga, ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 34 440,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych w otwarciu postępowania z dnia 25.03.2016 r.: cena oferty brutto 90 %, jakość wykonania usługi 10 %.

Oferta nr 1
nazwa wykonawcy: MILAG Usługi Budowlane Michał Łaga
adres wykonawcy: Ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia
cena: 34 440,00 - 9,00 pkt
jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 10,00 pkt

Oferta nr 2
nazwa wykonawcy: RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad
adres wykonawcy: Ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia
cena: 46 740,00 - 5,79 pkt
jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 6,79 pkt

Oferta nr 3
nazwa wykonawcy: Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o.
adres wykonawcy: Ul. Łużycka 3b, 81-537 Gdynia
cena: 47 724,00 - 5,53 pkt
jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 6,53 pkt

Oferta nr 4
nazwa wykonawcy: Development Design Sp. z o.o.
adres wykonawcy: Ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk
cena: 74 000,00 - 0,00 pkt
jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 1,00 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Pana Michała Łagę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane MILAG Michał Łaga, ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 26.04.2016
Data udostępnienia informacji: 26.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2016 15:24 Dodanie informacji Dominika Wojtunik