Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2017 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2017 roku, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, Oddział w Gdańsku, ul. Elbląska 54, 80-724 Gdańsk, o wartości 119.967,94 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych dokumentem: „Otwarcie postępowania” - nr EZP 59/16 z dnia 17.11.2016 r.: cena oferty brutto: 60 %, skrócony termin dostawy czasopism specjalistycznych: 20 % oraz skrócony termin rozpatrywania reklamacji czasopism specjalistycznych i dzienników: 20 %.

Oferta nr 1: „RUCH” S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, Biuro Kolportażu i Prenumeraty, ul. M. Kopernika 95, 15-396 Białystok:

1. Cena brutto: 127.092,44 zł:56,64 pkt;

2. Skrócony termin dostawy czasopism specjalistycznych: 20 pkt;

3. Skrócony termin rozpatrywania reklamacji: czasopism specjalistycznych i dzienników: 20 pkt;

Razem punktów: 96,64.

Oferta nr 2: Kolporter Spółka z o.o. sp.k., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, Oddział Gdański Dystrybucja Prasy, ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk:

1. Cena brutto: 137.296,90 zł: 52,43 pkt;

2. Skrócony termin dostawy czasopism specjalistycznych: 20 pkt;

3. Skrócony termin rozpatrywania reklamacji: czasopism specjalistycznych i dzienników: 0,66 pkt;

Razem punktów: 73,09.

Oferta nr 3: GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, Oddział w Gdańsku, ul. Elbląska 54, 80-724 Gdańsk:

1. Cena brutto: 119.967,94 zł:60 pkt;

2. Skrócony termin dostawy czasopism specjalistycznych: 20 pkt;

3. Skrócony termin rozpatrywania reklamacji: czasopism specjalistycznych i dzienników: 20 pkt;

Razem punktów: 100 pkt.


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3, złożona przez GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, Oddział w Gdańsku, ul. Elbląska 54, 80-724 Gdańsk, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.     

Wynik niniejszego postępowania został zatwierdzony dokumentem: „Rozstrzygnięcie postępowania” – nr EZP 59/16 z dnia 07.12.2016 r., w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2017 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data wytworzenia informacji: 07.12.2016
Data udostępnienia informacji: 07.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2016 15:04 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska