Dostawa paliwa dla Urzędu Miasta Gdyni

dotyczy: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni


Zamawiający działając na podstawie art.92 ust 1. pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych( tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 21.12.2016 zatwierdzono wynik postępowania nr 65/16 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

1) LOTOS PALIWA Sp. z o.o. ul. Elbląska 135 w Gdańsku,

którą komisja przetargowa uznała za ważną.


Oferty oceniano wg następujących kryteriów: wielkość udzielonego upustu 60%, dostępność sieci dystrybucyjnej 30%, cena oferty 10%

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art.94. ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lompert
Data wytworzenia informacji: 21.12.2016
Data udostępnienia informacji: 21.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2016 15:11 Dodanie informacji Joanna Lompert