Budowa ul. Arabskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury

OGŁOSZENIE

O wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Arabskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury".


Protokołem Rozstrzygnięcia Postępowania Prezydenta Miasta Gdyni Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 11.08.2016 r., w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Arabskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury" oraz wybór oferty nr 03 z ceną ryczałtową brutto 99 500,00 zł. złożonej przez TYM-BUD Zakład Remontowo - Budowlany Waldemar Tymoszewski z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Komunalnej 12, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.

W toku badania i oceny ofert na podstawie art. 89.ust.1. pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164) Zamawiający odrzucił ofertę nr 01 złożoną przez firmę TRANS PROJEKT MD Autorska Pracownia Projektowa, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowa 6, w której Wykonawca podał okres wykonania 50 tygodni. Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział 19 pkt 19.1. oferta Wykonawcy, który podał okres wykonania przedmiotu zamówienia dłuższy niż 46 tygodni podlega odrzuceniu.

Pozostałe 4 oferty oceniano wg. kryteriów przyjętych dokumentem pn.: Otwarcie Postępowania nr UIP.271.52.2016 z dnia 23.06.2016 r.: cena brutto 90%, okres wykonania 10%.

Oferta 02 - NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski, ul. Jana Kilińskiego 3d/6, 80-452 Gdańsk
1. cena brutto 129 888,00 zł. 6,25 pkt
2. okres wykonania 46 tygodni 0,60 pkt
RAZEM 6,85 pkt
Oferta 03 - TYM-BUD ZRB Waldemar Tymoszewski, ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański
1. cena brutto 99 500,00 zł 9,00 pkt
2. okres wykonania 46 tygodni 0,60 pkt
RAZEM 9,60 pkt
Oferta 04- Zakład Usług Projektowych „AS" , ul. Polna 6 m 17, 86-100 Świecie
1. cena brutto 115 263, 00 zł. 7,58 pkt
2. okres wykonania 44 tygodnie 1,00 pkt
RAZEM 8,58 pkt
Oferta 05 - ZNAK Gdańsk Sp z o.o., ul. Potęgowska 12 lok.66, 80-174 Gdańsk
1. cena brutto 279 278,00 zł. 0,00 pkt
2. okres wykonania 45 tygodni 0,80 pkt
RAZEM 0,80 pkt
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub droga elektroniczną albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Długi
Data wytworzenia informacji: 19.09.2016
Data udostępnienia informacji: 19.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2016 12:05 Dodanie informacji Elżbieta Długi