Budowa ul. Arabskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa ul. Arabskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury".


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164) Zamawiający unieważnił postępowanie nr EZP 30/16 przeprowadzone w dniu 09.05.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Arabskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury", ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu złożono 2 oferty:

1. Oferta 01 - NORD Investments Sp. z o.o. ul. Kowalska 2, 80-000 Pruszcz Gdański,
- z ceną brutto 76 000,00 zł.
2. Oferta 02 - NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski, Ul. Jana Kilińskiego 3d/6, 80-452 Gdańsk

- z ceną brutto181 671,00 zł.

W toku badania ofert Zamawiający w oparciu o art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 01, że poprawia w ofercie omyłkę w ten sposób, że w Formularzu cenowym (Zał 1A) przyjmuje jednostkową cenę ryczałtową 375 zł. brutto za wykonanie prac geodezyjnych dla 1 działki.
Kwota 7 500 zł. brutto za wykonanie Części B przedmiotu zamówienia została podzielona przez ilość działek podaną przez Zamawiającego tj. 20.
Powyższa omyłka nie powodowała istotnych zmian w treści oferty i nie miała wpływu na końcową cenę oferty w Formularzu oferty.
Wykonawca w ustawowym terminie przesłał odpowiedź, w której nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 Pzp.
W związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę 01.

Jednakże, w związku z odrzuceniem Oferty 01 firmy NORD Investments Sp. z o.o. z ceną 76 000 zł. brutto, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, gdyż cena Oferty 02 firmy NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w wysokości 96 500 zł. brutto. Cena oferty 02 w wysokości 181 671zł. brutto przekracza tę kwotę a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Zdzisława _Janowska
Ostatnio zmodyfikował: Zdzisława Janowska
Data wytworzenia informacji: 30.05.2016
Data udostępnienia informacji: 30.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2016 10:21 Dodanie informacji Zdzisława Janowska