Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiczlińskiej w Gdyni na odcinku od ul. Czapli do działki przy ul. Wiczlińskiej 115

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiczlińskiej w Gdyni na odcinku od ul. Czapli do działki przy ul. Wiczlińskiej 115".

Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 28.11.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiczlińskiej w Gdyni na odcinku od ul. Czapli do działki przy ul. Wiczlińskiej 115" oraz wybór oferty nr 3 złożonej przez ELECTRO-CAL Spółka z o.o. z siedzibą w Zajączkowie 28A, 83-111 Miłobądz, z ceną ryczałtową brutto 235 939,55 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 złożoną przez Pana Mieczysława Skibińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „SKIBIŃSKI" Mieczysław Skibiński, ponieważ dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami oraz sam Wykonawca potwierdziły, że oferta zawiera rażąco niską cenę.

Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z 10.11.2016 r.: cena oferty brutto: 60 %, okres wykonania: 11%, okres udzielonej gwarancji: 6 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 15 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 8 %.

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia :
1. cena brutto - 269 205,49 zł 5,15 pkt
2. okres wykonania - 22 tygodnie 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 61 miesięcy 0,60 pkt
4. doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 0,90 pkt
5. ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 0,80 pkt
RAZEM 7,45 pkt

Oferta nr 3 - ELEKTRO-CAL Spółka z o.o , Zajączkowo 28A, 83-111 Miłobądz:
1. cena brutto - 235 939,55 zł 6,00 pkt
2. okres wykonania - 7 tygodni 1,10 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 61 miesięcy 0,60 pkt
4. doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 1,5 pkt
5. ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 0,80 pkt
RAZEM 10,00 pkt

Oferta nr 4 - HYDRO-SERWIS Stanisław Mielewczyk, ul. Słupska 45, 83-340 Sierakowice:
1. cena brutto - 343 246,29 zł 3,27 pkt
2. okres wykonania - 15 tygodni 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 61 miesięcy 0,60 pkt
4. doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 1,35 pkt
5. ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 0,64 pkt
RAZEM 5,86 pkt

Oferta nr 5 - AQUA SCOUT Marcin Przewoski, ul. Tamka 10A/6, 80-609 Gdańsk:
1. cena brutto - 325 794,71 zł 3,71 pkt
2. okres wykonania - 20 tygodni 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 61 miesięcy 0,60 pkt
4. doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 0,30 pkt
5. ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 0,80 pkt
RAZEM 5,41 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez spółkę ELECTRO-CAL Spółka z o.o., Zajączkowo 28A, 83-111 Miłobądz, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.


Jednocześnie zgodnie z art. 94.1.2) ustawy Pzp, ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 19.12.2016
Data udostępnienia informacji: 19.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2016 14:37 publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz