Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro na robotę budowlaną pn.: „Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni".

Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 07.07.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro na wykonanie zadania pn: „Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni" oraz wybór oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę - Firma Budowlano - Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 1 230 607,45 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Zamawiający odrzucił oferty Wykonawców: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (oferta nr 3) oraz WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk (oferta nr 4) na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawcy nie złożyli wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny oferty.
Zamawiający pismami z dnia 08.07.2016 r. zwrócił się do Wykonawców: STRABAG Sp. z o.o. oraz WPRD GRAVEL Sp. z o.o. o przedłożenie wyjaśnień wraz z stosownymi dowodami, na podstawie których możliwe będzie uznanie, iż złożone przez nich oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, ponieważ cena każdej z tych ofert była niższa o ponad 30% od wartości zamówienia. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 14.07.2016 r. godz. 10:00 Wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. oraz WPRD GRAVEL Sp. z o.o. nie odpowiedzieli na wezwanie Zamawiającego i nie złożyli żadnych wyjaśnień ani dowodów.
Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych w otwarciu postępowania z dnia 20.06.2016 r.: cena oferty brutto 90 %, okres wykonania 8 %, okres udzielonej gwarancji 2%.

Oferta nr 1
nazwa wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk
adres wykonawcy ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia
cena 2 398 500,00 zł - 0,46 pkt
okres wykonania 30 tygodni - 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 55 m-cy - 0,20 pkt
RAZEM PUNKTÓW 0,66 pkt

Oferta nr 2
nazwa wykonawcy Firma Budowlano - Drogowa MTM S.A.
adres wykonawcy ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
cena 1 230 607,45 zł - 9,00 pkt
okres wykonania 16 tygodni - 0,80 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 55 m-cy - 0,20 pkt
RAZEM PUNKTÓW 10,00 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę - Firma Budowlano - Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 19.07.2016
Data udostępnienia informacji: 19.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2016 13:01 Dodanie informacji Dominika Wojtunik