budowa oświetleń w ul.Łanowej, ul.Koloni,Plac zabaw przy ul.Rdestowej 33, ul.Nagietkowej, ul.Miegonia i ul.Muchowskiego w Gdyni


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

o wartości poniżej 209.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla budowy oświetleń w następujących lokalizacjach na terenie Gdyni:1) ul. Łanowa(zadanie 1), 2) ul. Kolonia (zadanie 2), 3) Plac zabaw przy ul. Rdestowej 33 (zadanie 3), 4 ul. Nagietkowa (zadanie 4), ul. Miegonia i ul. Muchowskiego (zadanie 5).

Protokołem Rozstrzygnięcia Postępowania Prezydenta Miasta Gdyni Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 07.04.2016 r., w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro, na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla budowy oświetleń w następujących lokalizacjach na terenie Gdyni: 1) ul. Łanowa (zadanie 1), 2) ul. Kolonia (zadanie 2), 3) Plac zabaw przy ul. Rdestowej 33 (zadanie 3), 4) ul. Nagietkowa (zadanie 4), ul. Miegonia i ul. Muchowskiego oraz wybór oferty nr 02 z ceną ryczałtową brutto: 83 060,00 zł. złożonej przez ENERGOTECH PROJEKT Marek Kalicki z siedzibą w Gdańsku przy ul. Tatrzańskiej 11B/44, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
W toku badania i oceny ofert  Zamawiający, w oparciu o art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca nie złożył wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp ofertę nr 04 złożoną przez firmę Anmar Waldemar Wesołowski, ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia uznaje się za odrzuconą.
Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych dokumentem pn.: Otwarcie Postępowania nr UIP.271.19/20146 z dnia 03.03.2016 r.tj. cena brutto 90%,termin 10%:

Oferta 01 - HIGWAY Sp. zo.o., ul. Jeleniogórska18/14, 80-180 Gdańsk

 1. Cena brutto 206 640,00zł/brutto 0 pkt
 2. Okres WykonaniaZad.1: 40 tygodnie
Zad.2: 40 tygodnie
Zad.3: 35 tygodnie
Zad.4: 35 tygodnie
Zad.5: 45 tygodnie
1,00 pkt
1,00 pkt
1,00 pkt
1,00 pkt
1,00 pkt
  RAZEM 5,00 pkt


Oferta 02 - ENERGOTECH PROJEKT Marek Kalicki, ul. Tatrzańska 11B/44, 80-331 Gdańsk

 1. Cena brutto  83 060,00 zł/brutto 7,21 pkt
 2. Okres WykonaniaZad.1: 40 tygodnie
Zad.2: 40 tygodnie
Zad.3: 37 tygodnie
Zad.4: 37 tygodnie
Zad.5: 45 tygodnie
1,00 pkt
1,00 pkt
0,60 pkt
0,60 pkt
1,00 pkt
  RAZEM11,41 pkt

Oferta 03 - Nord Investments Sp. zo.o, ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański

 1. Cena brutto  98 400,00 zł/brutto  5,22 pkt
 2. Okres WykonaniaZad.1: 41 tygodnie
Zad.2: 43 tygodnie
Zad.3: 38 tygodnie
Zad.4: 39 tygodnie
Zad.5: 46 tygodnie
0,80 pkt
0,40 pkt
0,40 pkt
0,20 pkt
0,80 pkt
  RAZEM7,82 pkt


Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: _Małgorzata Polan (nie pracuje)
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Polan
Data wytworzenia informacji: 22.04.2016
Data udostępnienia informacji: 10.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2016 10:54 Dodanie informacji Małgorzata Polan
10.05.2016 10:50 Dodanie informacji Małgorzata Polan
10.05.2016 10:41 Dodanie informacji Małgorzata Polan
10.05.2016 10:02 Dodanie informacji Małgorzata Polan
10.05.2016 09:58 Dodanie informacji Małgorzata Polan