Budowa części ul. Olgierda i ul. Żniwnej w Gdyni-nadzór inwestorski

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa części ul. Olgierda i ul. Żniwnej w Gdyni".


Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 12.08.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa części ul. Olgierda i ul. Żniwnej w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Pana Ryszarda Gada prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, Gdynia 81-261 z ceną ryczałtową 28 905,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z 22.07.2016 r.: cena oferty brutto 90 %, jakość wykonania usługi 10%:

Oferta nr 1 - RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia:
1. cena brutto - 28 905,00zł 9,00 pkt
2. jakość wykonania usługi - 21 dni 1,00 pkt
RAZEM 10,00 pkt

Oferta nr 2 - MILAG, Usługi Budowlane Michał Łaga, ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia:
1. cena brutto - 32 226,00 zł 7,97 pkt
2. jakość wykonania usługi - 21 dni 1,00 pkt
RAZEM 8,97 pkt

Oferta nr 3 - Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk:
1. cena brutto - 38 989,77 zł 5,86 pkt
2. jakość wykonania usługi - 21 dni 1,00 pkt
RAZEM 6,86 pkt

Oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB, Tomasz Hrynkiewicz, ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń:
1. cena brutto - 31 119,00 zł 8,31 pkt
2. jakość wykonania usługi - 21 dni 1,00 pkt
RAZEM 9,31 pkt

Oferta nr 5 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia:
1. cena brutto - 29 520,00 zł 8,81 pkt
2. jakość wykonania usługi - 21 dni 1,00 pkt
RAZEM 9,81 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Pana Ryszarda Gada prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, mającego swą siedzibę w Gdyni (81-261), ul. Dreszera 12A/16, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3) a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie o zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób z uwagi na fakt iż nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 31.08.2016
Data udostępnienia informacji: 31.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2016 10:18 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
31.08.2016 10:17 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
31.08.2016 10:08 Publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz