Budowa części ul. Olgierda i ul. Żniwnej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na robotę budowlaną pn: „Budowa części ul. Olgierda i ul. Żniwnej w Gdyni".

Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 12.08.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro na wykonanie zadania pn:: „Budowa części ul. Olgierda i ul. Żniwnej w Gdyni" oraz wybór oferty nr 3 złożonej przez Pana Mariana Mielewczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT z siedzibą w Gdyni (81-571), ul. Starochwaszczyńska 64, z ceną ryczałtową brutto 1 500 600,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z dnia 22.07.2015 r.: cena oferty brutto 85 %, okres wykonania 12 %, okres udzielonej gwarancji 3 %.

Oferta nr 1: Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:

1. cena brutto - 2 025 452,35 zł 5,53 pkt
2. okres wykonania - 30 tygodni 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 5,83 pkt

Oferta nr 2: Wroński Sp. jawna, Leszno, ul. Słoneczna 1, 83-307 Kiełpino:
1. cena brutto - 2 603 289,49 zł 2,25 pkt
2. okres wykonania - 40 tygodni 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 48 miesięcy 0,09 pkt
RAZEM 2,34 pkt

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT M. Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64
81-571 Gdynia:
1. cena brutto - 1 500 600,00 zł 8,50 pkt
2. okres wykonania - 16 tygodni 1,20 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 10,00 pkt

Oferta nr 4: WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk:

1. cena brutto - 2 204 938,37zł 4,51 pkt
2. okres wykonania - 34 tygodnie 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy 0,21 pkt
RAZEM 4,72 pkt

 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez Pana Mariana Mielewczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT z siedzibą w Gdyni (81-571), ul. Starochwaszczyńska 64, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.


Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3) a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie o zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób z uwagi na fakt iż nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 31.08.2016
Data udostępnienia informacji: 31.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2016 09:58 publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz