z dnia 31 sierpnia 2016 r.

PORZĄDEK OBRAD

XXIII SESJI RADY MIASTA GDYNI

31 sierpnia 2016 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta,
 4. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Karwiny,
 5. Projekty uchwał w sprawach:

 

 

5.1        zmiany Statutu Miasta Gdyni, zobacz projekt,

5.2        zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok, zobacz projekt,

5.3        zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033, zobacz projekt,

5.4        zmiany Uchwały nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia, zobacz projekt,

5.5  ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy, zobacz projekt,

5.6        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza, zobacz projekt,

5.7        złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego, zobacz projekt,

5.8        zmiany uchwały nr XXII/529/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych, zobacz projekt,

5.9        zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Redy o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Reda, zobacz projekt,

5.10    zawarcia umowy o współpracy na zasadzie miast zaprzyjaźnionych pomiędzy miastem Gdynia i miastem Zhuhai (Chińska Republika Ludowa), zobacz projekt,

5.11    przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „MEMTRAIN: Memory Training for Older Adults (55+) Linking Physical Exercise and Brain Training to Promote Healthy Ageing” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, zobacz projekt,

5.12    wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Armii Krajowej 22, zobacz projekt,

5.13    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Deszczowej, zobacz projekt,

5.14    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szarych Szeregów, zobacz projekt,

5.15    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gen. Józefa Hallera, zobacz projekt,

5.16    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Anyżowej, zobacz projekt,

5.17    wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 36, zobacz projekt,

5.18    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, zobacz projekt,

5.19    wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, zobacz projekt,

5.20    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Opata Hackiego 12 na czas oznaczony - 10 lat, zobacz projekt,

5.21    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego, zobacz projekt,

5.22    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Arendta Dickmana, zobacz projekt,

5.23    wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Chylońskiej 251 A, zobacz projekt,

5.24    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość będącą własnością Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Gdyni, zobacz projekt,

5.25    nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie drogowym ul. Starodworcowej, zobacz projekt,

5.26    ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Cisowa w Gdyni, zobacz projekt,

5.27    ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Uczniowskiej w Gdyni, zobacz projekt,

5.28    zmiany uchwały w sprawie: a) zaliczenia ulicy Ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej, zobacz projekt,

5.29    zmiany uchwały w sprawie: a) zaliczenia ul. Jana Kamrowskiego i ul. Leona Staniszewskiego do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej, zobacz projekt,

5.30    odmowy uwzględnienia wezwania XX do unieważnienia uchwały Nr XXXI/711/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie a) zaliczenia ulicy ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej (Dz. Urz. Woj. pomorskiego z 2009, Nr 87, poz. 1734), zobacz projektzobacz uzasadnieniezobacz uzasadnienie str. 2

5.31    zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Technikum nr 4
w Gdyni, zobacz projekt,

5.32    skargi pani XX na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, zobacz projektzobacz uzasadnieniestr. 2,str. 3

5.33    skargi pana XX na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, zobacz projektzobacz uzasadnieniestr. 2

5.34    zmiany uchwały nr XXI/782/00 Rady Miasta Gdyni z 23 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta Gdyni oraz członków komisji Rady nie będących radnymi, zobacz projekt,

 

 1. Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,
 2. Interpelacje.
 3. Informacje.
 4. Wolne wnioski.
 5. Ustalenie terminu następnej sesji.
 6. Zakończenie obrad. 

Aneks do porządku obrad

XXIII sesji Rady Miasta Gdyni

31 sierpnia 2016 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

1.      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zobacz projekt, 

2.      projektu pn.: „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”,zobacz projekt

 

 

PROTOKÓŁ NR 23/16

XXIII SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 31 sierpnia 2016 r.

 

 

Porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta,
 4. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Karwiny,
 5. Projekty uchwał w sprawach:

 

 

5.1        zmiany Statutu Miasta Gdyni

5.2        zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok,

5.3        zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033,

5.4        zmiany Uchwały nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia

5.5  ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy,

5.6        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza,

5.7        złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego,

5.8        zmiany uchwały RMG z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych;

5.9        zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Redy o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Reda,

5.10    zawarcia umowy o współpracy na zasadzie miast zaprzyjaźnionych pomiędzy miastem Gdynia i miastem Zhuhai (Chińska Republika Ludowa),

5.11    przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „MEMTRAIN: Memory Training for Older Adults (55+) Linking Physical Exercise and Brain Training to Promote Healthy Ageing” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży,

5.12    wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Armii Krajowej 22,

5.13    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Deszczowej

5.14    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szarych Szeregów

5.15    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gen. Józefa Hallera

5.16    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Anyżowej

5.17    wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 36,

5.18    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej,

5.19    wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat,

5.20    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Opata Hackiego 12 na czas oznaczony - 10 lat,

5.21    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego,

5.22    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Arendta Dickmana,

5.23    wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Chylońskiej 251 A,

5.24    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość będącą własnością Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Gdyni,

5.25    nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie drogowym ul. Starodworcowej,

5.26    ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Cisowa w Gdyni,

5.27    ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Uczniowskiej w Gdyni,

5.28    zmiany uchwały w sprawie: a) zaliczenia ulicy Ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej,

5.29    zmiany uchwały w sprawie: a) zaliczenia ul. Jana Kamrowskiego i ul. Leona Staniszewskiego do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej

5.30    odmowy uwzględnienia wezwania XX do unieważnienia uchwały Nr XXXI/711/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie a) zaliczenia ulicy ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej (Dz. Urz. Woj. pomorskiego z 2009, Nr 87, poz. 1734)

5.31    zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Technikum nr 4 wGdyni

5.32    skargi pani Hanny Pruńskiej-Oss na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,

5.33    skargi pana Marka Dettlaffa na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,

5.34    zmiany uchwały nr XXI/782/00 Rady Miasta Gdyni z 23 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta Gdyni oraz członków komisji Rady nie będących radnymi,

5.35    pomnika Chrystusa Króla w Gdyni;

5.36    przeprowadzenia konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej z mieszkańcami Miasta Gdyni;

5.37    zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON;

5.38    projektu pn.: „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”

 1. Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,
 2. Interpelacje.
 3. Informacje.
 4. Wolne wnioski.
 5. Ustalenie terminu następnej sesji.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wszystkie materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Pełne brzmienie opinii komisji – patrz załączony wykaz..

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

 

 

 

Ad 1.

 

Wystąpienie Przewodniczącej RMG, radnej Joanny Zielińskiej: - Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla całej Polski, dla Wybrzeża, dla nas wszystkich, ponieważ obchodzimy dzisiaj 36. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Przez wszystkie minione lata staraliśmy się realizować postanowienia porozumień, aby życie naszych mieszkańców stawało się coraz lepsze. Oczywiście były trudne, a nawet bardzo trudne chwile. Dużo osób na tej sali nie pamięta grudnia 1970 r., nie pamięta sierpnia 1980 roku, ale na pewno zdecydowanej większości obecnych radnych data sierpień 1989 rok jest już dobrze znana. Jest to radosne święto. Podpisanie porozumień pokazało, że Polska potrafi wywalczyć sobie wolność.

Sierpień to także czas pamięci o naszych kolegach radnych, którzy w tym miesiącu odeszli. Odszedł Piotr Tymański, który pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego RMG, odeszła Krystyna Mielnik, która pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Gospodarki Komunalnej.

 

 

 

Radni uczcili minutą ciszy pamięć radnych Krystyny Mielnik i Piotra Tymańskiego.

 

Przewodnicząca J. Zielińska ogłosiła otwarcie obrad.

 

Ad 2.

 

Do porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:

 

Przewodniczący Komisji Samorządności, radny Andrzej Kieszek, wniósł o wprowadzenie do  porządku obrad, w trybie nadzwyczajnym, projektu uchwały w sprawie pomnika Chrystusa Króla w Gdyni.

Radny uzasadnił tryb wniesienia projektu krótkim czasem realizacji pomnika.
Odsłonięcie planowane jest na listopad b.r.

 

Radny Marcin Wołek wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej z mieszkańcami Miasta Gdyni. – Projekt definiuje zakres i termin konsultacji dokumentu, który powstanie w ramach realizacji projektu CIVITAS DYNAMO. Co prawda nie ma obowiązku przeprowadzania takich konsultacji, ale uważamy, że dokument jest na tyle ważny i strategiczny, że pomimo wielu spotkań uzasadnione będzie dodatkowe przedyskutowanie go w ramach konsultacji.

/Przyp. prot.: głosowanie nad wnioskiem przesunięto do czasu dostarczenia radnym uzasadnienia oraz zebrania stosownej liczby podpisów pod projektem/

 

Radny Patryk Felmet poprzedził wniosek klubu radnych PiS zacytowaniem pisma pana K. S., skierowanego do radnych Gdyni:

Szanowni Radni,Szanowna Pani Przewodnicząca RM Gdynia, Uprzejmie proszę o usunięcie z porządku obrad jutrzejszej XXIII Sesji RadyMiasta Gdyni poz. 5.28 i 5.29 tj.:                5.28    zmiany uchwały w sprawie: a) zaliczenia ulicy Ks.Prałata Hilarego Jastaka do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebieguprzedmiotowej drogi gminnej,<http://www.gdynia.pl/g2/2016_08/111579_fileot.pdf>  zobacz projekt,               5.29    zmiany uchwały w sprawie: a) zaliczenia ul. JanaKamrowskiego i ul. Leona Staniszewskiego do kategorii drogi gminnej; b)ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej,<http://www.gdynia.pl/g2/2016_08/111580_fileot.pdf>  zobacz projekt,Uważam, że Państwo muszą najpierw  sprawdzić kwestionowaną legalność uchwałrozpatrując mój wniosek (poz.5.30 sesji) zanim wprowadzicie do nich zmiany -zamierzam skarżyć planowaną odmowę ( uchwała jest aktem prawa lokalnego tj.podlega zaskarżeniu zarówno przed WSA jak i przed Wojewodą ). Na wniosek i w imieniu prezydenta Miasta Gdyni p.W.Szczurka sąd rozpatrywałlegalność podjętej uchwały RM XXXI/711/09 i stwierdził w uzasadnieniuprawomocnego wyroku IIW196/16, że została podjęta "niewątpliwie" z "rażącymibłędami", dlatego jej uchwalenie i opublikowanie nie spowodowało żadnychskutków prawnych tj. jest nieważna z mocy prawa. Planowana próba zmiany uchwały , której legalność jest kwestionowana przezniezawisły i obiektywny sąd, jest niepraworządna.  Nie można w ten sposóbtakże naprawić błędów pierwotnych legislacji jak: brak obowiązkowejpropozycji, czy fakultatywna opinia nie wniesiona w terminie. Uważam, że wprowadzenie zmian uchwały wymaga spełnienia wymogów art.7.2 i7a.1 oraz 7a.2 ustawy i drogach publicznych tj. muszą być uchwalone przez RMpropozycje zmian i zaopiniowane przez prezydenta W.Szczurka zanim zostanąuchwalone. Załączniki obu uchwał (5.28 i 5.29) odbiegają od standardów załącznikówostatnich uchwał tego typu: brak granic pasa drogowego, brak granic inumerów działek drogowych - świadczy to o pośpiechu z jakim zostałyzredagowane zapewne w odpowiedzi na moje wezwanie.  Taki brak staranności skutkuje tym, że  działkę 2/1 mieszkalną leżącą wpasie jezdni ul. Jastaka, także zaliczono do drogi publicznej. Narusza towprost zapisy ustawy o drogach publicznych, która umożliwia zaliczenia dodróg publicznych tylko i wyłącznie drogi, a nie działki budowlanejużytkowanej mieszkalnie. Ul. Jastaka nawet nie spełnia wymogów definicyjnych drogi na trasie swojegoprzebiegu, bo działka 2/1 leżąca na jej jezdni ( tj. w planowanym pasiedrogowym) nie jest przeznaczona w ewidencji gruntów do celów komunikacjidrogowej. Pośpiech jest złym doradcą i nie służy praworządnemu rozwiązaniu problemu.Skutki złej legislacji są obecnie  takie, że policja od stycznia nie potrafiustalić granic pasa drogowego ul. Jastaka w postępowaniu karnymwyjaśniającym wszczętym na wniosek w imieniu prezydenta W.Szczurka. Proszę o zapoznanie się z moim załączonym wezwaniem RM do zaprzestanianaruszania prawa z 17 sierpnia 2016 odnoszącego się wprost do popełnionychprzez RM błędów legislacyjnych. 

- Wobec powyższego – oświadczył radny P. Felmet - prosimy o wykreślenie z porządku obrad projektów występujących pod numerami 5.28 i 5.29.

 

Wniosek radnego A. Kieszka dot. wprowadzenia projektu w spr. pomnika Chrystusa Króla w Gdyni został przyjęty: 21/0/4

 

Wniosek radnego P. Felmeta o wykreślenie projektu w spr. zmiany uchwały w spr. a) zaliczenia ulicy Ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii drogi gminnej, b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej oraz projektu w spr. zmiany uchwały w spr. a) zaliczenia ul. Jana Kamrowskiego i ul. Leona Staniszewskiego do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej, w głosowaniu an bloc, nie został przyjęty: 5/16/5

 

Zmodyfikowany w wyniku przyjętych zmian i uzupełniony o aneks porządek obrad przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 3.

 

Wobec braku uwag Przewodnicząca J. Zielińska uznała protokół XXII sesji za przyjęty.

 

Ad 4.

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Karwiny, pan Adam Skurat,  poinformował pokrótce o działaniach rady wskazując na specyfikę dzielnicy, polegającą na tym, że dysponentem jej infrastruktury  jest w większości spółdzielnia mieszkaniowa. Utrudnia to realizację projektów. W pokonywaniu trudności pomocni są m.in. radni Rady Miasta Gdyni.

Jednym z sukcesów jest utworzenie na terenie spółdzielni zewnętrznej siłowni, o co rada dzielnicy zabiegała wiele lat.

W planie finansowym na rok 2015 zaplanowano 25 zadań, z czego zrealizowano 16. Na zadania te składają się dofinansowania dla przedszkoli i szkół, bibliotek, socjalne dofinansowanie mieszkańców.

Mówiąc o udziale rady w konkursach sprawozdawca poinformował o zgłoszeniu do konkursu „Piękna dzielnica” 6. projektów.

W roku bieżącym rada zorganizowała festyn rodzinny, który spotkał się z bardzo dobrym odbiorem ze strony mieszkańców.

W planach na przyszłość jedną z ważnych kwestii jest budowa boisk na terenie dzielnicy.

 

Ad 5.1.

Przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, radny Paweł Brutel, poinformował, że projekt dotyczy włączenia w zakres działania Komisji Samorządności rozpatrywania petycji składanych do Rady Miasta. – Petycji wpływa coraz więcej, a komisja ma w swoich statutowych obowiązkach zapisany kontakt z mieszkańcami – częstymi autorami petycji.

 

UCHWAŁA NR XXIII/550/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.2.

Proponowane zmiany w budżecie, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

 

Wszystkie komisje RMG zaopiniowały projekt pozytywnie (szczegóły w załączonych opiniach).

 

Stanowisko klubu radnych PO przedstawił radny Tadeusz Szemiot: - Niepokojące dla nas jest założenie, że na pewno nie uda się do końca roku zrealizować wpływów ze sprzedaży mienia. To jest niedobra sytuacja, że gdyńskie nieruchomości nie znajdują nabywców.

Co roku powtarza się sytuacja  rezygnacji z wydatków inwestycyjnych. W tym zakresie także mamy negatywną opinię, z uwagi na skalę tego zjawiska.

Planowane wpływy ze sprzedaży majątku Miasta zostały obniżone o 26 mln. zł., a wydatki inwestycyjne zmniejsza się o około 26 mln. zł.

Klub PO będzie głosował przeciwko proponowanym zmianom.

 

K. Szałucki- podzielam niepokój, ale wydaje mi się, że nadajecie temu Państwo, jako klub, zbyt wysoką rangę. To jest niewielka część budżetu. Martwiłbym się w sytuacji, gdyby budżet zmieniał się na poziomie 5 % . Złożyliśmy już sprawozdanie z wykonania budżetu w 1. półroczu (apelowałem, aby komisje zajęły się tym dokumentem) i zarówno realizacja dochodów jak i wydatków bieżących przekracza poziom 50 %. Rozumiem Państwa zaniepokojenie i szanuję Państwa zdanie, jednak budżet i jego realizacja nigdy nie będą zbiorem samych sukcesów. Zdarzają się okresy, w których nie wszystko idzie po naszej myśli.

 

UCHWAŁA NR XXIII/551/16 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni za 2016 rok została podjęta: 16/5/4

 

Ad 5.3.

 

Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik K. Szałucki.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne

 

UCHWAŁA NR XXIII/552/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016 – 2033 została podjęta: 21/4/0

 

Ad 5.4.

K. Szałucki- w tym roku przyjęliście Państwo nową strukturę organizacyjną szkół, co spowodowało, że dotychczasowy wykaz szkół prowadzących rachunek własny, musi być zaktualizowany (patrz zał. nr 1 projektu).

 

Opinie komisji:

Komisja Oświaty-  pozytywna

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Sportu- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXIII/553/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/1109/10 RMG z dnia 20 października 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 5.5.

W imieniu Komisji Samorządności projekt przedstawił jej Przewodniczący, radny Paweł Brutel, podsumowując: - Od lat, konsekwentnie, podnosimy kwotę kalkulacyjną, przeważnie o wskaźnik inflacji.

Pozostałe informacje jak w zał.

 

Mariola Śrubarczyk-Cichowska- Klub PO, od początku swojej obecności w Radzie Miasta, konsekwentnie domaga się co roku znaczącego wzrostu stawki. Oczywiście na przestrzeni lat korzystnie zmieniło się finansowanie rad dzielnic (budżet inwestycyjny, obywatelski, środki na konkursy), jednak rady dzielnic mają wciąż bardzo duże potrzeby, które najłatwiej zaspakajać poprzez budżet. Od lat ta stawka jest podnoszona symbolicznie. Klub PO proponuje stawkę w wysokości 10 zł. na mieszkańca.

- Czy wzrost stawki konsultowano z radami dzielnic? – pytała radna.

 

P. Brutel- rady dzielnic nie są proszone o opinie na temat budżetu dotyczącego stawki kapitacyjnej. O opinie rad dzielnic występujemy w przypadkach innych form finansowania (np. budżet inwestycyjny). Nastąpił duży skok w zakresie finansowania rad dzielnic. Jesteśmy tu liderem. Oczywiście każdą proponowaną kwotę można jeszcze bardziej zwiększyć.

 

M. Bełbot- nie do końca otrzymaliśmy odpowiedź na pytanie radnej Cichockiej – dlaczego te kwoty nie są konsultowane z radami dzielnic? Co roku klub PiS proponował, podobnie jak klub PO, podniesienie stawki, ale wydaje mi się, że ta forma „dosypywania do koszyków” rad dzielnic trochę się wyczerpała. Ta kwota (mowa o stawce kapitacyjnej – p.p.) od początku nie była dobra, bo w żaden sposób nie stymulowała rad dzielnic do włączania się w nowe inicjatywy, do organizowania nowych przedsięwzięć. Jestem gorącym zwolennikiem podnoszenia budżetu radom dzielnic, ale nie w tej formule. Będziemy proponować zwiększenie budżetu w ramach konkursów, w których mogą uczestniczyć rady dzielnic. Jeśli przyjrzeć się ustrojowemu funkcjonowaniu rad dzielnic, to widać, że są one dziwną strukturą wykonawczą Urzędu Miasta, bez osobowości prawnej, quasi samorządową organizacją bez możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz. Wydaje się, że droga ogłaszania konkursów jest zdecydowanie lepszą formułą niż dosypywanie do koszyka, co – z mojej perspektywy – często kończy się niezbyt uzasadnionymi wydatkami rad dzielnic. Powinniśmy stymulować wysiłki rad dzielnic, a nie dosypywać pieniędzy, bo mają za mało.

 

Poprawka klubu radnych PO (dot. zwiększenia stawki do 10 zł. na mieszkańca) nie została przyjęta: 11/16/0

 

UCHWAŁA NR XXIII/554/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia kwoty kalkulacyjnej, przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Przyp. prot.: Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała o wpłynięciu do Prezydium kompletnego projektu uchwały w spr. przeprowadzenia konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, tj. uzupełnionego o uzasadnienie i z wymaganą liczbą podpisów.

Wobec powyższego wniosek radnego M. Wołka o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym przedmiotowego projektu, został poddany przez Przewodniczącą pod głosowanie.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 5.6

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący RM, radny Andrzej Bień: - Obszar objęty planem jest bardzo niewielki, bo dotyczy fragmentów terenu objętego planem już obowiązującym. Wracamy do tych zapisów, ponieważ chcemy poprawić błąd, który pojawił się kilkanaście lat temu i który uniemożliwia użytkowanie nieruchomości przy ul. Śmidowicza 29. W czasie, gdy dla tej nieruchomości nie obowiązywał jeszcze plan zagospodarowania przestrzennego, wydano decyzję o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę, co pozwoliło inwestorowi zrealizować zabudowę działki. Z chwilą zakończenia budowy korzystanie z obiektu nie było możliwe, ponieważ decyzja i pozwolenie zostały w międzyczasie uchylone i tym samym wypadły z obiegu prawnego. Wydaje się obecnie rozsądne dokonanie zmiany planu i usankcjonowanie zrealizowanej inwestycji. Wymaga to przesunięcia linii zabudowy. W innym przypadku należałoby dokonać rozbiórki tego obiektu i naraziłoby to tym samym gminę na płacenie odszkodowań.

Drugim elementem są fragmenty działek, które w obecnie obowiązującym planie są zapisane jako drogi, ale de facto drogami nie są. Co więcej są ogrodzone i włączone do nieruchomości już istniejących.

 

Opinie komisji:

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

 

DEBATA:

 

Bogdan Krzyżankowski- projekt zaniepokoił mnie, ponieważ dotyczy sytuacji, w której urzędnik podjął błędną decyzję. Przypuszczam, że sąsiedzi byli tego świadomi i założyli sprawę w sądzie. Sąd administracyjny również zauważył nieprawidłowości, co skutkowało unieważnieniem decyzji i pozwolenia. Wydana decyzja miała wpływ nie tylko na intensywność zabudowy. Wchodziła też w grę konieczność dostosowania się do zaleceń konserwatora zabytków. Gęstość zabudowy rzutuje na liczbę mieszkań na danym terenie. Podjęto nieprawidłową decyzję, która ma pozytywne skutki finansowe dla inwestora. Obecnie, mimo wyroku sądu, próbujemy to usankcjonować i wziąć tym samym odpowiedzialność za nieprawidłową decyzję. Widzę tu analogię z ul. Inżynierską 125, gdzie wybudowano budynek wielorodzinny, a następnie inwestycja ta została zakwestionowana i też zapadł wyrok sądowy. W tamtym przypadku także usankcjonowaliśmy planem nieprawidłowość. Ja się pod tym nie podpiszę. Jest to w dodatku projekt dotyczący głównie tej inwestycji, a przecież duża część Miasta w ogóle nie jest pokryta planami. W tym czasie być może ten sam urzędnik podejmie kolejne błędne decyzje dotyczące obszarów nie objętych planami i potem znowu będziemy to sankcjonować planami.

 

A. Bień- jest to wyjątkowy przypadek. W działalności Miasta takie sytuacje mogą się zdarzyć. Nie ukrywamy, że został popełniony błąd, ale został popełniony 13 lat temu. Skutkuje to bardzo trudną sytuacją konkretnej osoby, która nie może użytkować budynku. Błąd był po naszej stronie,  a konsekwencje ponosi osoba fizyczna. Uznaliśmy, że należy uporządkować tę sytuację, a jednocześnie uchronić gminę przed roszczeniami. Czasami takie potrzeby pojawiają się i będziemy na nie reagować.

 

B. Krzyżankowski- w ten sposób utrwalamy precedens, który miał miejsce w przypadku Inżynierskiej 125. To stwarza zagrożenie, że komuś może przyjść do głowy wykorzystanie pewnego mechanizmu, który nie do końca jest uczciwy. Tego się obawiam i dlatego nie podpiszę się pod tym. Proszę, abyście się Państwo zastanowili, czy nie utrwalacie mechanizmów, które mogą być korupcjogenne.

 

Wiceprzewodniczący A. Bień- takie sytuacje nie zdarzają się często, ale gdy mają miejsce, staramy się ważyć wszystkie argumenty za i przeciw. Do planu będą składane wnioski i uwagi, które będą przedmiotem analiz.

 

UCHWAŁA NR XXIII555/16 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza i W. Stwosza, została podjęta: 16/10/0

 

Ad 5.7

Projekt przedstawił Wiceprzewodniczący A. Bień: - Uchwała z czerwca tego roku została zakwestionowana przez Wojewodę (dot. planu zagospodarowania części dzielnicy Orłowo). Po analizie pisma Wojewody uznaliśmy, że doszło do pewnej nadinterpretacji czy nieprawidłowego odczytania zapisów. Wojewoda podał 5 powodów unieważnienia uchwały, obszernie omówionych w uzasadnieniu projektu (patrz załącznik).

- kwestia modyfikacji zapisów uchwały, co rzeczywiście miało miejsce, ale dotyczy to terenów, które były objęte uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu;

- druga uwaga dotyczyła rysunku planu. Nie zmienia to istoty zapisu objętego zmianami. Z tą uwagą też się nie zgadzamy;

- trzecia uwaga dotyczy karty terenu, która pojawiła się w nowej numeracji – jest to pochodna prac planistycznych. Trzeba było zmienić niektóre zapisy, w związku z czym karty terenu zostały podzielone i pojawiła się tym samym nowa numeracja. Wszystkie zmiany dotyczą tylko tego bszaru, który został wskazany uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu;

- Wojewoda wskazał na zapisy wynikające z rozporządzenia – zapisy planu mają jedynie na celu usankcjonowanie obecnej sytuacji. Wydaje się, że tu też nie ma podstaw do unieważnienia planu;

- piąta uwaga dotyczy zerowej  stawki procentowej – ta stawka dotyczy terenu Miasta, którego nie obciążamy opłatą  planistyczną, ponieważ byłoby to przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni budżetu do drugiej. Taki zapis wydaje się nam zgodny z prawem.

W takiej sytuacji uważamy, że sąd powinien rozstrzygnąć, kto ma rację. Do czasu takiego rozstrzygnięcia obowiązywać będą zapisy dotychczasowego planu.

 

Opinia komisji:

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

 

DEBATA:

 

Paweł Stolarczyk- klub radnych PiS będzie głosował przeciwko uchwale. Mój szanowny przedmówca użył słów: wydaje się, że nie ma podstaw do uchylenia planu. W naszym przekonaniu to rozstrzygnięcie  Wojewody jest całkowicie słuszne. W czerwcu, przy uchwalaniu tego planu, zwracałem uwagę na modyfikację definicji, na uchybienia formalne. Nie dziwi nas powstała sytuacja. Zapytuję też o realizowany kompleks mieszkaniowo – usługowy przy ulicy Przebendowskich w kontekście rozstrzygnięć planistycznych – jakie są proporcje powierzchni mieszkaniowych i usługowych?

I krótka refleksja: - Bardzo sobie cenimy współpracę z Biurem Planowania Przestrzennego i jego zaangażowanie. Ubolewamy nad tym, że doszło do takiej sytuacji i mamy nadzieję, że uwagi Wojewody będą wskazówką dla dalszej pracy nad kolejnymi zmianami w planach.

 

Tadeusz Szemiot- jestem bardzo ciekaw rozstrzygnięcia sądu. Ani nie trzymając kciuków, z oczywistych względów, za Panem Wojewodą, ani nie trzymając kciuków za decyzjami zawartymi w planie, też z oczywistych względów, jestem decyzji sądu bardzo ciekawy. Czytając  uzasadnienie jednej strony dochodzi się do wniosku: „dobrze mówi”, czytając uzasadnienie drugiej strony też uznajemy, że „dobrze mówi”.  Ja osobiście będę głosował „za”. Niech rozstrzygnie sąd.

 

UCHWAŁA NR XXIII/556/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Pomorskiego, została podjęta: 20/6/1

 

Ad 5.8.

Wiceprezydent Marek Stępa wniósł o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych.

Uzasadniając powyższy wniosek Wiceprezydent wyjaśniał: - W sensie finansowym w taryfie nic się nie zmienia, ale na mocy regulacji prawnych w przypadku uchwał dotyczących taryf wymagane są opinie związków zawodowych. Taką opinię uzyskaliśmy od jednego związku, od 2. związków opinii nie otrzymaliśmy. Wysłaliśmy stosowne zapytania jeszcze w lipcu. Dzisiaj otrzymałem tzw. potwierdzenie odbioru i wiem już, że do jednego związku zapytanie doszło 17 sierpnia. Przepis daje związkom  30 dni na udzielenie odpowiedzi (licząc od dnia otrzymania zapytania). Wobec powyższego, aby nie narażać uchwały na unieważnienie, wnoszę o zdjęcie jej z porządku obrad.

 

Ad 5.9.

Projekt przedstawił Dyrektor ZKM, pan Olgierd Wyszomirski: - Porozumienie z Redą trzeba zmienić i wycofać linie, które już nie kursują, a w ich miejsce wprowadzić linie, które będą kursować w związku z utworzeniem Aqua Parku. Te linie będą finansowane przez wnioskującą o to gminę Rumię.

 

Opinia Komisji Polityki Gospodarczej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXIII/557/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku, pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Redy o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Reda, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.10

Wiceprzewodniczący Zygmunt Zmuda – Trzebiatowski- delegacja Miasta Zhuhai była w Gdyni w lutym b.r., a rewizyta nastąpiła w maju. Jest to miasto wielokrotnie większe od Gdyni, ale w kategoriach chińskich Zhuhai jest miastem niewielkim (około 1,5 mln. mieszkańców). Jest wiele powodów, dla których byłby to dobry partner dla Gdyni. Jest to miasto bardzo młode, tak naprawdę rozwijające się od 30. lat. Zhuhai położone jest nad morzem, na południu Chin, dlatego problematyka morska jest w obu miastach bardzo podobna. Motorem rozwojowym jest powołanie eksperymentalnej strefy ekonomicznej. Miasto jest polem bardzo ciekawych inwestycji. M. in. powstaje tam most (42 km, częściowo zanurzający się w wodzie), który połączy Hongkong, Makao i Zhuhai. W funkcjonujących tam branżach dominują nowe technologie – informatyka, elektronika, biotechnologia, itd. Miałem okazję przekonać się, że Chińczycy traktują tę przyszłą współpracę niezwykle poważnie. Od niedawna kładzie się w Chinach mocny nacisk na współpracę z Europą. Wszystkie Miasta i prowincje traktują to jako swoje zadanie. Naszym standardem jest podpisywanie takich umów na 15 lat, natomiast Chińczycy byli gotowi podpisać umowę bezterminową. Zgodzili się na naszą formułę, ale byli trochę zaskoczeni. To wskazuje, że nasz nowy partner będzie traktował współpracę z Gdynią bardzo poważnie, co powinno przynieść korzyść podmiotom działającym na terenie Gdyni.

 

UCHWAŁA NR XXIII/558/16 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zawarcia umowy o współpracy  na zasadzie miast zaprzyjaźnionych pomiędzy miastem Gdynia i miastem Zhuhai (Chińska Republika Ludowa), została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.11

Projekt przedstawił radny Jarosław Kłodziński: - Projekt dotyczy grupy społecznej 50 +, czyli grupy seniorów. Wykonanie zadania powierzone będzie Gdyńskiemu Centrum Sportu. Efektem finalnym ma być pozytywny, zdrowy styl starzenia się mieszkańców.

Pozostałe informacje jak w zał.

 

B. Krzyżankowski- jest to projekt godny poparcia. Jedyne, co mi się nie podoba, to użycie słowa „seniorzy”. Proponuję zastosowanie bardziej dosłownego tłumaczenia, czyli: „starsi dorośli”. Ja osobiście będę się czuł lepiej i myślę, że sporo osób na tej sali również.

 

UCHWAŁA NR XXIII/559/16 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „MEMTRAIN: Memory Training for Older Adults (55+) Linking Physical Exercise and Brain Training to Promowe Healthy Ageing”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia i młodzieży, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.12

Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka – Spychała- do Miasta wpłynął wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych o wydanie opinii dotyczącej lokalizacji kasyn gry przy ul. Armii Krajowej. Ustawa o grach hazardowych przewiduje, że udzielenie zgody na prowadzenie takiej działalności należy do właściwego ministra, ale warunkiem udzielenia koncesji jest pozytywna opinia właściwej rady gminy. W naszym mieście nie funkcjonuje żadne kasyno gry. Powstanie takiego ośrodka będzie dodatkową atrakcją Miasta i będzie stanowiło dodatkową pulę dochodów. W miastach liczących do 250 tysięcy mieszkańców może być jedno kasyno. W Gdyni nie ma żadnego i dlatego to jedno może powstać.

 

Opinie komisji:

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

 

Mirosława Król- czy o koncesję wystąpił tylko jeden podmiot, czy były też inne oferty?

 

Wiceprezydent K. Gruszecka – Spychała odpowiedziała, że o koncesję wystąpiła jedna spółka.

 

M. Król- rozumiem, że jest szansa, że inne spółki o to wystąpią i wówczas okaże się, że tylko ta jedna spółka może prowadzić kasyno?

 

K. Gruszecka – Spychała- nie badałam, jakie są dalsze procedury. Jeśli chodzi o innego przedsiębiorcę, to koncesja jest udzielana na pewien okres czasu i jeśli ma być przedłużona, to wymaga to ponownego opiniowania, a zatem gdy upłynie okres koncesji, to nawet gdyby miał być ten sam przedsiębiorca i tak będzie potrzebna opinia.

 

M. Bełbot- dla niektórych może być  zaskoczeniem, że klub PiS poprze ten projekt. Jest jednak wiele przyczyn, dla których go poprzemy. Nie do końca jest prawdą to, co powiedziała Pani Wiceprezydent – że w Gdyni nie ma kasyn. Otóż kasyn jest w Gdyni co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, tyle że nie nazywają się kasynami. Funkcjonowanie tych instytucji zostało umożliwione dzięki wejściu w życie słynnej ustawy hazardowej, która miała uniemożliwić działanie tego typu przybytków, tymczasem przyczyniła się do ich rozkwitu. Obecnie rządzący ukrócili apetyty tego typu instytucji, które powoli zamykają się. Cywilizowaniem tego rynku będzie powstanie instytucji, w której ramy cywilizujące hazard będą wyraźniejsze. Kasyno będzie więc czymś innym niż te punkty, gdzie ludzie przegrywają majątki swojego życia. Jedno kasyno w Gdyni jest czymś, co jesteśmy w stanie w Gdyni zaakceptować.

 

UCHWAŁA NR XXIII/560/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Armii Krajowej 22 została podjęta: 24/0/3

 

Ad 5.13

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprzewodniczący RM, radny A. Bień (a także wszystkie pozostałe projekty dotyczące nieruchomości z wyjątkiem punktów 5.22, 5.24, 5.25 – p.p.).

 

Opnie komisji:

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

(ww. komisje zaopiniowały pozytywnie wszystkie projekty w spr. nieruchomości)

 

UCHWAŁA NR XXIII/561/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,  położonej przy ul. Deszczowej, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 5.14

 

UCHWAŁA NR XXIII/562/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szarych Szeregów, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 5.15

 

UCHWAŁA NR XXIII/563/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gen. Józefa Hallera, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 5.16

 

UCHWAŁA NR XXIII/564/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Anyżowej, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 5.17

 

UCHWAŁA NR XXIII/565/16 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Hutniczej 36 została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 5.18

 

Wątpliwość zgłosił radny Ireneusz Bekisz wskazując na brak dostępu przedmiotowej działki (przy ul. Chylońskiej) do drogi dojazdowej.

 

Radny A. Bień poinformował o zaznaczeniu przez biuro planowania konieczności ustanowienia służebności drogi. – Będzie to uzgadniane w trakcie sprzedaży.

 

UCHWAŁA NR XXIII/566/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.19

 

UCHWAŁA NR XXIII/567/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy garażu, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad  5.20

 

UCHWAŁA NR XXIII/568/16 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Opata Hackiego 12, na czas oznaczony – 10 lat, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 5.21

 

Radny A. Bień  zwrócił uwagę, że zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami umożliwiła nabywanie gruntów pod funkcje publiczne. Nabycie gruntu przy Al. Marszałka Piłsudskiego zakończy wieloletni spór z obecnymi właścicielami.

 

UCHWAŁA NR XXIII/569/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 5.22

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Kamil Góral.

 

J. Kłodziński- po ostatnich deszczach zostało zniszczone jedyne zejście do plaży, czyli schody w Osadzie Rybackiej. Jest to kawałek drogi gruntowej, na której konieczne byłoby położenie płyt yomb, aby było swobodne dojście do pasa technicznego. Dlatego bardzo istotne jest, aby projekt został przyjęty.

 

UCHWAŁA NR XXIII/570/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Arendta Dickmana, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 5.23

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny A. Bień.

 

UCHWAŁA NR XXIII/571/16 RADY  MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Chylońskiej 251 A została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 5.24

Sebastian Jędrzejewski- zaangażowanie proboszcza daje pewność, że na zamienianej nieruchomości powstaną obiekty, które na pewno służyć będą miastu i mieszkańcom.

 

Na pytanie radnego I. Bekisza o miejsca do parkowania odpowiedziała Wiceprzewodnicząca B. Szadziul, która poinformowała, że będzie do tego wykorzystany teren zielony.

 

UCHWAŁA NR XXIII/572/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość będącą własnością Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 5.25

Przedstawiający projekt radny Stanisław Borski przypomniał, że teren będący przedmiotem projektu uchwały od wielu lat był w polu zainteresowania Miasta. Nieruchomość wymaga kompleksowego zagospodarowania.

 

UCHWAŁA NR XXIII/573/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie drogowym ulicy Starodworcowej została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 5.26

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Dyrektor ZDiZ, pan Roman Witowski.

 

UCHWAŁA NR XXIII/574/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Cisowa w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 5.27

Przedstawił p. R. Witowski.

/informacje zgodne z treścią załącznika/

 

UCHWAŁA NR XXIII/575/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Uczniowskiej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 5.28

R. Witowski- uchwała o zaliczeniu ulicy Ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii dróg gminnych został podjęta w 2009 roku. W paragrafie 2. tej uchwały opisano przebieg drogi. W ramach nadzoru nie zwrócono uwagi, że uchwała nie ma załącznika graficznego, do którego jest odesłanie w uchwale. Ustawa o drogach publicznych nie wymaga załączania do tego rodzaju uchwał załączników graficznych. Ustawa wymaga jedynie ustalenia przebiegu. Załącznik graficzny nie stanowi o tym, czy dana droga jest drogą publiczną czy nie. Decyduje o tym Rada Miasta. Brak załącznika zauważył i wytknął mieszkaniec Gdyni, Pan XX. Proponujemy więc podjęcie uchwały porządkującej. Rada nie ma kompetencji, żeby uchwałą wprowadzać załącznik do innej uchwały, natomiast proponujemy wykreślenie z paragrafu 1. uchwały z 2009 roku słów: „określoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały”. W dniu podjęcia pozytywnej decyzji przez radę, uchwała będzie zawierać załącznik graficzny dotyczący przebiegu drogi. Status drogi publicznej jest utrzymany, natomiast porządkujemy zapis, który był niezgodny z rzeczywistością (faktyczny brak załącznika).

W większości droga przebiega przez drogi gminne z wyjątkiem kawałka nieruchomości, która ma status użytku budowlanego. To nie jest przeszkoda dla przebiegu drogi, ponieważ grunt należy do gminy. Zostanie więc zmieniony status użytku z budowlanego na drogowy.

 

UCHWAŁA NR XXIII/576/16 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany uchwały w sprawie: a) zaliczenia ulicy Ks. Prałata Hilarego Jastaka  do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej, została podjęta: 20/0/5

 

Ad 5.29

R.Witowski- również ten projekt dotyczy załącznika. W międzyczasie został wybudowany duży odcinek ulicy Staniszewskiego i „z automatu” droga ta staje się drogą publiczną.

 

UCHWAŁA NR XXIII/577/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały w sprawie: a) zaliczenia ulicy Jana Kamrowskiego i ul. Leona Staniszewskiego do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej, została podjęta: 19/0/7

 

Ad 5.30

R. Witowski- Pan XX złożył wniosek o unieważnienie uchwały z 2009 roku, o której mowa była w punktach 5.28 i 5.29. Proponuję nieuwzględnienie wniosku, ponieważ brak załącznika graficznego przy treści uchwały, w której jest opisowo wskazany przebieg drogi, nie stanowi podstawy do unieważnienia uchwały. Jest to błąd, który nie dyskwalifikuje uchwały w porządku prawnym. Podjęcie 2. poprzednich uchwał (pkt-y 5.28 i 5.29) nie powoduje nieważności uchwały z 2009 roku. Jest to w dalszym ciągu ważna uchwała, dotycząca drogi publicznej o ustalonym przebiegu.

Podniesiona jest też kwestia działki – działka budowlana stanowiąca własność właściciela drogi (w tym przypadku gminy), nie stanowi, że droga na tej działce nie może być publiczna. Jest to tylko kwestia nazwy użytku.

 

UCHWAŁA NR XXIII/578/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania XX do unieważnienia uchwały Nr XXXI/711/09 RMG z dnia 15 kwietnia 2009 roku w spr.: a) zaliczenia ulicy ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009 r.; nr 87, poz. 1734), została podjęta: 22/0/4

 

Ad 5.31

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, radna Ewa Krym.

 

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXIII/579/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Technikum Nr 4 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 5.32

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski- skarga p. H. P. na działalność Prezydenta dotyczy obciążenia podatkiem od nieruchomości. Skarżąca wskazała, że nałożono na nią obciążenie  z tytułu posiadania nieruchomości, której nie jest właścicielem.

Po analizie stwierdzono uchybienia, które leżały po stronie skarżącej, a mianowicie skarżąca zbyła mieszkanie na rzecz syna i jej obowiązkiem było powiadomienie o tym Wydziału Dochodów. Wydział Dochodów ponaglał Panią odnośnie płacenia podatku. Dopiero po zajęciu komorniczym okazało się, że ani wydział ani Urząd Skarbowy nie zostały o fakcie sprzedaży powiadomione. Wytłumaczono, co należy zrobić, aby tę sprawę załatwić pomyślnie dla skarżącej i sprawa została wyjaśniona. Nadwyżka zabrana przez komornika została zwrócona, a nowy właściciel odpowiednie opłaty uiścił.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.

 

UCHWAŁA NR XXIII/580/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Pani H. P. – O. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta: 21/0/5

 

Ad 5.33

S. Borski- projekt dotyczy skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Po zapoznaniu się z opiniami PUP i przepisami obowiązującymi w przedmiotowym zakresie, Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Skarżący nie zachował terminów obowiązujących z tytułu stosownych przepisów.

 

UCHWAŁA NR XXIII/581/16 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie skargi Pana M. D. na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.34

W imieniu Komisji Samorządności  projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny S. Jędrzejewski.

 

UCHWAŁA NR XXIII/582/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/782/00 RMG z 23 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta Gdyni oraz członków komisji rady, nie będących radnymi, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.35

Projekt przedstawił Przewodniczący Komisji Statuowej, radny Andrzej Kieszek: - Jest mi bardzo miło przedstawić projekt dotyczący lokalizacji pomnika Chrystusa Króla. Pomnik będzie posadowiony na działce gminnej o numerze 1878 w Chwarznie, na terenie parku podworskiego, który niedawno został odnowiony.

Pomnik będzie wotum dziękczynnym mieszkańców Gdyni z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Uczczenie tak doniosłego wydarzenia dla naszej ojczyzny, w przypadającym Roku Miłosierdzia, będzie świadectwem wiary naszych dziadów i nas samych. Pomnik, jako symbol wierności naszego Miasta, stanie się drogowskazem dla przyszłych pokoleń.

Autorem pomnika jest artysta rzeźbiarz, pan Stanisław Szwechowicz.

Budowa będzie sfinansowana ze składek publicznych, dzięki sponsorom i z budżetu Miasta.

Dodam, że opinia Plastyka Miejskiego jest pozytywna.

Opinia Rady Dzielnicy jest także pozytywna. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzi 3. radnych dzielnicy.

Pomnik będzie wkomponowany w zieleń parkową (nie przewiduje się wycinek drzew). Oświetlony będzie parkowymi latarniami.

Koszt wyniesie około 60 tys. zł.

 

DEBATA:

 

Michał Bełbot- mam kilka wątpliwości, ponieważ projekt został wniesiony w trybie nadzwyczajnym. Nie mieliśmy więc okazji porozmawiania na ten temat z urzędnikami.

Proszę o przytoczenie opinii Pana Plastyka Miejskiego. Dobrze by było, gdyby ta opinia wybrzmiała, bo dotyczy możliwości posadowienia  pomnika w określonym miejscu, natomiast Pan Plastyk nie odnosi się do samego projektu. Chcę się co do tego upewnić. Mówię o tym, ponieważ mam pewne wątpliwości co do procedury akceptowania przez Radę Miasta tylko miejsca posadowienia pomnika. Rada nie opiniuje bryły pomnika.

Mam na myśli pewien precedens, jaki się wraz z tym projektem pojawia. Można sobie wyobrazić, że w przyszłości będą miały takie sytuacje, że jakiś inny wnioskodawca przyjdzie z projektem pomnika, poprosi o zgodę na jego posadowienie, zbierze środki, a finalnie dzieło będzie znacznie odbiegało od projektu, który zaprezentował. Nie chodzi o to, że taki pomnik będzie obrazoburczy, ale może być np. wyjątkowo szpetny.

Różne dyskusje przetaczają się przez gminy w ostatnich latach na temat posadawiania pomników. Wiemy, że część z tych pomników, z nieznanych mi powodów, nie powstała. Nie mam wiedzy, w jaki sposób moglibyśmy zapobiec działaniom, których byśmy sobie nie życzyli, a tak naprawdę jesteśmy obarczani ciężarem odpowiedzialności za to, co w danym miejscu ostatecznie się znajdzie. Stąd prośba o przytoczenie opinii Pana Plastyka, opinii Pana Skarbnika na temat formalnej procedury. Jeśli z tymi opiniami nie zostaniemy zapoznani, to ja nie będę w stanie zagłosować za projektem z czystym sumieniem.

 

Wiceprezydent Michał Guć- kompetencją Rady Miasta jest ustalenie lokalizacji danego pomnika, natomiast nie jest kompetencją rady zatwierdzanie samego projektu. Jest to taka sama sytuacja jak w wielu przypadkach dotyczących zbywania nieruchomości – rada nie decyduje, w jakim trybie będą zbywane, ponieważ jest to kompetencja Prezydenta. To samo dotyczy tego przypadku.

Wydaje się, że w Gdyni uchroniliśmy się jak na razie od pomników, które przynosiłyby wstyd gdyńskiemu samorządowi. Ostateczny efekt pracy artysty nie jest kwestią, od której zależy zgoda rady co do wyboru miejsca dla pomnika.

 

Radny A. Kieszek odczytał opinię Plastyka Miejskiego: „…po przeanalizowaniu koncepcji zagospodarowania placu oraz szczegółowej analizie kontekstu inwestycji opinia jest pozytywna. Zaleca się szczególną wrażliwość w ocenie modelu postaci Chrystusa. Załączona wizualizacja przedstawia postać z zachwianymi proporcjami elementów budowy ciała. Głowa Chrystusa wydaje się zbyt mała. Proponuję konsultacje w pracowni artysty realizującego pomnik na etapie modelu …”.

 

M. Bełbot- jednym słowem opinia Pana Plastyka jest pozytywna, ale z kilkoma zastrzeżeniami.

Przyjmuję odpowiedź Pana Prezydenta. Jeśli rzeczywiście w gestii Prezydenta Miasta leży zatwierdzenie projektu, to przyjmuję to za gwarancję, że do realizacji nie trafi zły projekt.

 

UCHWAŁA NR XXIII/583/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pomnika Chrystusa Króla w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.36

M. Wołek- jest to dokument (nazwa jak w treści uchwały) związany z projektem CIVITAS DYNAMO. Pięć lat temu, kiedy przystępowaliśmy do realizacji projektu, wzorowaliśmy się na doświadczeniach państw zachodniej Europy. Nie wiedzieliśmy wtedy, że Ministerstwo Rozwoju zleci uzupełnienie dokumentów, jakie powstają w związku z projektem, o plan zrównoważonej mobilności. Dokument zawiera zagadnienia transportowe, przestrzenne, komunikacji rowerowej i mobilności pieszej. Realizacja projektu dobiega końca i uznaliśmy, że warto jeszcze dać szansę innym mieszkańcom, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w wielu konsultacjach, spotkaniach wcześniej organizowanych.

 

UCHWAŁA NR XXIII/584/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przeprowadzenia konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej z mieszkańcami Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.37

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Wiceprzewodnicząca RM, radna B. Szadziul.

 

Opinia Komisji Polityki Rodzinnej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXIII/585/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.38

Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Wiceprezydent Michał Guć.

 

UCHWAŁA NR XXIII/586/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie projektu p.n.: „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 6.

Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności przedstawił jej Przewodniczący, radny Paweł Brutel, który wskazał na coraz szerszy zakres prac komisji. Obowiązek zajęcia się petycjami będzie ciążył na komisji samorządności, a wcześniej komisja przejęła część kompetencji Komisji Statutowej.

W ostatnim czasie dużo czasu poświęcano kwestiom budżetu obywatelskiego, konkursom dzielnicowym.

Realizowane były  standardowe czynności komisji.

 

Ad 7.

 

Do Prezydium interpelacje nie wpłynęły.

 

Ad 8.

 

Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała o uroczystościach związanych z rocznicami następujących wydarzeń: Sierpniem 80, rocznicą wybuchu II Wojny Światowej, agresją Związku Radzieckiego na Polskę.

 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych z prośbą o pomoc w pracach związanych z szukaniem 2. opiekunów Młodzieżowej Rady Miasta. – W biurze rady są informacje, jakie są wymagania i jakie czynności należy wykonać. Dobrze by było, gdyby wybrane osoby potrafiły zmobilizować młodzież do działania, pokazać, że ta praca może być wielką przygodą i nauką. Dokumenty od chętnych będą zbierane do końca września b.r.

 

Przewodnicząca RM poinformowała o dniu i miejscu promocji książki arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.

 

Ad 9.

 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 10.

 

Termin kolejnej sesji: 28 września b.r.; godz. 12

 

Ad 11.

 

Zamknięcie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.

 

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 18.08.2016
Data udostępnienia informacji: 18.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2018 12:58 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
29.09.2016 08:51 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
05.09.2016 14:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
25.08.2016 08:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
25.08.2016 08:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.08.2016 15:17 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.08.2016 10:08 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.08.2016 10:08 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.08.2016 09:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.08.2016 08:38 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska