z dnia 26 października 2016 r.

PORZĄDEK OBRAD

XXV SESJI RADY MIASTA GDYNI

26 października 2016 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta,
 4. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Leszczynki,
 5. Projekty uchwał w sprawach:

 

5.1  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza, zobacz projekt

5.2  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zobacz projekt

5.3  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni, zobacz projekt

5.4  wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, zobacz projekt

5.5  wzoru informacji na podatek od nieruchomości, zobacz projekt

5.6  opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdynia, zobacz projekt

5.7  opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia, zobacz projekt

5.8  ustalenia wysokości opłat  za  usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, zobacz projekt.

5.9  projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”, zobacz projekt

5.10                     wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych garażami na czas nieokreślony, zobacz projekt

5.11                     zmiany uchwały nr XXII/529/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych, zobacz projekt

5.12                     powołania koordynatorów Młodzieżowej rady Miasta Gdyni,zobacz projekt

5.13                     wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego  nieruchomości przy ul. Platynowej 13, zobacz projekt

5.14                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego/Al. Jana Pawła II, zobacz projekt

5.15                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa, zobacz projekt,

5.16                     skargi pana AP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, zobacz projekt

5.17                     skargi pani EL na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, zobacz projekt

5.18                     skargi pana MD na działalność Prezydenta Gdyni, zobacz projekt

5.19                     skargi Pana GK na działalność Prezydenta Gdyni,zobacz projekt

5.20                     odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (pan JAW), zobacz projekt

5.21                     odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (pan TRW), zobacz projet

 

 1. Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej,
 2. Interpelacje.
 3. Informacje.
 4. Wolne wnioski.
 5. Ustalenie terminu następnej sesji.
 6. Zakończenie obrad. 

 

Aneks do porządku obrad

XXV sesji Rady Miasta Gdyni

26 października 2016 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

1.      przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2015/2016, zobacz projekt,

2.      przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni (cały tekst uchwały z załącznikami dostępny wyłącznie elektronicznie, na stronie www.gdynia.pl),zobacz projekt

PROTOKÓŁ NR 25/16
XXV SESJI
RADY MIASTA GDYNI
Gdynia,  26 października 2016 r.
 
 
Porządek posiedzenia:
Otwarcie sesji Rady Miasta,
Przyjęcie porządku obrad,
Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta,
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Leszczynki,
Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach      sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2015/2016,
5.2  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza, 
 5.3  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
 5.4  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni, 
 5.5  wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, 
 5.6  wzoru informacji na podatek od nieruchomości,
 5.7  opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdynia, 
 5.8  opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia, 
 5.9  ustalenia wysokości opłat  za  usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym,
5.10  projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”, 
 5.11   wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych garażami na czas nieokreślony,
5.12     zmiany uchwały nr XXII/529/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych, 
 5.13   powołania koordynatorów Młodzieżowej rady Miasta Gdyni,
 5.14      wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego  nieruchomości przy ul. Platynowej 13, 
 5.15    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego/Al. Jana Pawła II, 
 5.16  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa, 
 5.17  skargi pana AP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, 
 5.18   skargi pani EL na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, 
 5.19   skargi pana MD na działalność Prezydenta Gdyni,
5.20     skargi Pana GK na działalność Prezydenta Gdyni,
 5.21   odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (pan JAW), 
 5.22   odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (pan TRW), 
5.23 zmiany Uchwały RMG Nr XXIII/583/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie pomnika Chrystusa Króla w Gdyni
5.24 przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni
 
Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej,
Interpelacje.
Informacje.
Wolne wnioski.
Ustalenie terminu następnej sesji.
Zakończenie obrad. 
 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wszystkie materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii komisji – patrz załączony wykaz..
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.
 
 
 
Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
Na prośbę Przewodniczącej radni uczcili minutą ciszy pamięć Andrzeja Wajdy.
 
Ad 2.
Do porządku zgłoszono następujące wnioski:
 
W imieniu Komisji Samorządności jej Przewodniczący, radny Andrzej Kieszek, wnioskował o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w spr. pomnika Chrystusa Króla.
Radny Kieszek uzasadniając powyższe informował: - Z inicjatywy rady dzielnicy Chwarzno – Wiczlino odbyło się spotkanie z udziałem mediatora pomiędzy wnioskodawcami a mieszkańcami, którym proponowana lokalizacja nie podoba się. W spotkaniu udział wzięła rada dzielnicy. Po 1,5 godzinnej dyskusji obie strony podpisały porozumienie, zgodnie z którym wnioskodawcy będą szukać innego miejsca dla pomnika, przy kościele parafialnym.
 
Przewodnicząca J. Zielińska wnioskowała o przeniesienie punktu 1. aneksu, dot. informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, na początek  bloku projektów uchwał (jako pkt 5.1).
 
Wniosek radnego A. Kieszka przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za
 
Wniosek Przewodniczącej J. Zielińskiej przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za
 
Zmodyfikowany porządek obrad, uzupełniony o  aneks, przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodnicząca J. Zielińska uznała protokół 24. sesji za przyjęty.
 
Ad 4.
 
Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Leszczynki, przedstawione przez radną Elżbietę Raykowską, stanowi załącznik.
 
Ad 5.1
Przed przystąpieniem do prezentacji dokumentu Wiceprezydent B. Bartoszewicz zaznaczył, że na wyniki szkół należy patrzeć przez pryzmat warunków, w jakich dana szkoła funkcjonuje.
- Podjęcie się przez nas dokonania przełomowych zmian można uznać za sukces.
Przedstawiona przez Wiceprezydenta  informacja o realizacji zadań oświatowych, wynikach sprawdzianu i egzaminów w roku szkolnym 2015/2016, zgodna jest z treścią załącznika.
Wiceprezydent podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań oświatowych w minionym roku za współpracę. – Jesteśmy stawiani jako wzór samorządu, który przeprowadzając zmiany o tej skali, w trybie konsultacyjnym, nikogo nie zwolnił. Dotrzymaliśmy złożonych zobowiązań. Dzięki zmianom jesteśmy o krok do przodu w stosunku do innych samorządów w Polsce.
 
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXV/606/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2015/2016 została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.2.
O ustaleniach planu mówił Wiceprzewodniczący, radny Andrzej Bień: - Zapisy będą chroniły jeden z najważniejszych obiektów terenu objętego planem – willę przy ul. Korzeniowskiego 7. Budynek wrócił do właścicieli i możliwe się stało objęcie go ochroną.  Innym obiektem, który zostanie objęty ochroną, jest schron podziemny, tunelowy, leżący częściowo na terenie objętym przedmiotowym planem.
Radny przedstawił pozostałe ustalenia zgodnie z treścią załącznika.
- Wszystkie, wymagane uzgodnienia, zostały poczynione i zostały uwzględnione wszystkie uwagi organów uzgadniających, szczególnie Konserwatora zabytków. Jego opinia nt. planu jest pozytywna.
Plan był wyłożony do publicznego wglądu, odbyła się publiczna dyskusja.
Wpłynęły 3 uwagi: dwa wnioski dotyczyły obszaru leżącego po parzystej stronie ul. Korzeniowskiego. Toczy się obecnie spór sąsiedzki co do własności terenu. Część właścicieli wnioskowała, aby do ich działek prowadziła, przez teren objęty planem, droga dojazdowa. Uwagi nie uwzględniono, ponieważ w planie dla sąsiedniego terenu przewidziano budowę drogi, w części wewnętrznej, a następnie dojazdowej. Ruch ma się odbywać tą drogą.
Uwzględniono 3 postulaty zawarte w uwadze właściciela, dotyczące m.in. bryły budynku, natomiast nie uwzględniono postulatu o przesunięcie linii zabudowy, ponieważ rośnie tam zdrowe drzewo – dąb objęty ochroną.
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXV/607/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra  w Gdyni, rejon ulic J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.3.
Przedmiotowy projekt, jak i kolejne, dotyczące podatków i opłat, przedstawił zgodnie z treścią załączników Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki. – Pieniądze zebrane z podatków decydują o komforcie budżetowym Miasta. Mamy pewnego rodzaju ograniczenia będące wynikiem  ustaw – o samorządzie terytorialnym, o opłatach i  podatkach lokalnach oraz obwieszczenia wydawane przez Ministerstwo Finansów, określające stawki minimalne, a w niektórych przypadkach maksymalne (to ostatnie dotyczy szczególnie podatków transportowych). Indeks cen towarowych wykazuje deflację, tj. spadek cen w 1. półroczu 2016 r. Uwzględniając ten ujemny indeks nie jest możliwe podwyższenie stawek, chyba że stawki są niedoszacowane, czyli niższe niż przyjęte przez ministerstwo jako minimalne. Proponujemy utrzymanie dotychczasowego poziomu stawek lub zmniejszenie o wspomniany indeks, jeśli ma to sens matematyczny – informował Skarbnik przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych projektów uchwał.
Przedstawiając przedmiotowy projekt Skarbnik poinformował o autopoprawce (treść jak w zał.).
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Budżetowa- pozytywna
/powyższe dotyczy wszystkich projektów w dot.. podatków i opłat/
 
UCHWAŁA NR XXV/608/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta: 22/0/6
 
Ad 5.4.
 
UCHWAŁA NR XXV/609/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni została podjęta: 22/0/6
 
Ad 5.5.
 
UCHWAŁA NR XXV610/RADY MIASTA GDYNI w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.6
 
UCHWAŁA NR XXV/611/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wzoru informacji na podatek od nieruchomości, została  podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.7.
 
UCHWAŁA NR XXV/612/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni została podjęta: 24/1/2
 
Ad 5.8
 
Opinię klubu PiS nt. projektu przedstawił radny Michał Bełbot: - Nasze argumenty ekonomiczne przeciw opłacie, przytaczane w zeszłym roku, niestety nie przekonały większości radnych. Opłaty muszą być pobierane, bo są istotne dla budżetu, ale opłata targowa z punktu widzenia budżetu Miasta wydaje się mało istotna, przy uwzględnieniu komercyjnych przedsięwzięć w mieście, w postaci miejskich imprez. Z drugiej strony są ubożsi przedsiębiorcy. Skoro Gdynia chce być miastem stojącym frontem do mieszkańców, to może i wobec tych przedsiębiorców. Podtrzymuję nasz postulat zgłaszany od początku naszego funkcjonowania w radzie – aby ta opłata została zniesiona. Wnioskuję, abyśmy wrócili do tego tematu w przyszłym roku.
 
UCHWAŁA NR XXV/613/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni została podjęta: 21/6/1
 
Ad 5.9.
 
UCHWAŁA NR XXV/614/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.10
Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wiąże się – jak poinformował Wiceprezydent Michał Guć – ze zmianą obowiązujących reguł dyktowanych przez NFOŚ w zakresie aplikowania o środki europejskie. Zmieniły się też terminy składania wniosków.
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXV/615/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.11
Projekt przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Tomasz Banel: - Właściciele garaży, które zostały wybudowane legalnie, przed 5 grudnia 1990 r., mają prawo do nabycia tych nieruchomości. Nakłady stanowią ich własność (wycenia je biegły rzeczoznawca i te nakłady są sprzedawane na rynku wtórnym). Takich przypadków jest 1 100 i każdorazowo musielibyśmy występować o podjęcie stosownej uchwały, wobec czego wnieśliśmy pod obrady przedmiotowy projekt, który rozwiązuje tę sprawę systemowo.
 
Opinie 2. komisji jak wyżej.
 
UCHWAŁA NR XXV/616/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych garażami na czas nieokreślony została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za.
 
Ad 5.12
Dyrektor ZKM Olgierd Wyszomirski- przedmiotowy projekt jest kontynuacją uchwały z 22 czerwca b.r. Nadzór prawny Wojewody zakwestionował ujęcie kwotowe opłat dodatkowych wskazując jako podstawę prawną prawo przewozowe i stwierdził, że należy je przedstawić także w postaci krotności ceny biletu jednorazowego. Nie ułatwi to pasażerom korzystania z naszych usług, ponieważ będą musieli mnożyć wartości, jednak lepiej nie prowadzić sporu z nadzorem prawnym Pana Wojewody.
Wycofuje się opłatę stosowaną w przypadku wezwań sądowych, ponieważ uznano, że leży to w kompetencjach dyrektora ZKM. Wydałem już w tej sprawie stosowne zarządzenie.
 
UCHWAŁA NR XXV/617/16 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany uchwały nr XXII/529/16 RMG z dnai 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.13
Przewodnicząca J. Zielińska- akces do zostania koordynatorem Młodzieżowej Rady Miasta zgłosiło 5 osób, z których komisja wskazała 2 osoby. Wybór był trudny, bo wszystkie osoby mają duże osiągnięcia w pracy społecznej (dane dotyczące kandydatów zawarte są w załączniku).
Przewodnicząca poinformowała ponadto, że do młodzieżowej rady odbyły się wybory i w jej skład weszły 32 osoby. Pierwsze spotkanie planowane jest w okresie między 6. a 8. listopada b.r.
 
Opinie komisji:
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXV/618/16 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie powołania koordynatorów Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni została  podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.14
Zgodnie z treścią załącznika przedstawił pan T. Banel-
 
UCHWAŁA NR XXV/619/16 RADY MIASTA GDYNI w spr. wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Platynowej 13, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.15
T. Banel teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, w ramach którego planowana jest realizacja inwestycji Forum Morskie (zamysł jeszcze przedwojenny). Z uwagi na trwające postępowanie w sprawie sąsiedniego terenu (Park Rady Europy) wnioskujemy o zawarcie umów z wszystkimi osobami prowadzącymi obecnie na tym terenie działalność gospodarczą, mając nadzieję, że sprawy własnościowe rozstrzygną się i można będzie ten teren zagospodarować zgodnie z zakładaną koncepcją. 
 
Paweł Stolarczyk- projekt byłby godny poparcia, ale niestety przedsiębiorcy nie są traktowani jednakowo jeśli chodzi o umowy. Przykładem może być wypowiedzenie umów dzierżawcom terenu, np. na którym znajduje się sklep prowadzący sprzedaż pieczywa,  przy zbiegu ulic Władysława IV i Armii Krajowej. Można odnieść wrażenie, że stosuje się podwójne standardy.
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXV/620/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego/Al.  Jana Pawła II, została podjęta: 21/1/5
 
Ad 5.16
Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, pan T. Banel.
 
Opinie komisji jak w punkcie 5.15
 
UCHWAŁA NR XXV/621/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Naczelnik T. Banel zwrócił się do Wiceprzewodniczącej RM B. Szadziul z prośbą o umożliwienie mu udzielenia odpowiedzi radnemu Stolarczykowi (patrz wypowiedź radnego w punkcie 5.15). – Nie chciałbym zakłócać porządku sesji, ale chciałbym odnieść się do wniosku Pana radnego.
 
P. Stolarczyk- nie składałem takiego wniosku.
 
T. Banel- wobec tego chcę się odnieść do wypowiedzi Pana radnego. To nie jest tak, że Miasto wypowiedziało umowę. W przypadku sklepu, w którym sprzedaje się pieczywo, umowa skończyła się. Pani, która była stroną umowy, nie prowadzi działalności gospodarczej, tylko nielegalnie poddzierżawia sklep, bez zgody Miasta (p.p.: wyjaśnienie odnoszące się do przedmiotu punktu 5.15).
 
P. Stolarczyk- zachowując porządek obrad nie będę składał repliki, ponieważ Pan Naczelnik nie wystąpił w punkcie, kiedy była możliwość prowadzenia dyskusji.
 
B. Szadziul- będzie Pan mógł wystąpić podczas realizacji punktu „wolne wnioski”.
 
P. Stolarczyk- minął już czas najbardziej do tego adekwatny.
 
Ad 5.17
Prezentujący, zgodnie z treścią załącznika, projekt uchwały Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski, wyraził w imieniu komisji opinię, że wszystkie zarzuty zawarte w skardze okazały się bezpodstawne.
 
UCHWAŁA NR XXV/622/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi      na działalność Prezydenta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.18
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny St. Borski.
 
UCHWAŁA NR XXV/623/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi pani     na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.19
Projekt przedstawił r. St. Borski.
Informacje jak w zał.
 
UCHWAŁA NR XXV/624/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi pana    na działalność Prezydenta Gdyni została podjęta 22/0/6
 
Ad 5.20
 
UCHWAŁA NR XXV/625/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi pana   na działalność Prezydenta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.21
Naczelnik Wydziału Dochodów, pani Krystyna Ossowska- sprawa dotyczy wykupionego mieszkania od gminy z bonifikatą i niedopełnienia warunków zawartych w akcie notarialnym, czyli zakazu sprzedaży mieszkania przed upływem 5. lat od daty kupna. Wszystkie osoby  w takich przypadkach zobowiązane są do zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty.
/powyższe dotyczy także kolejnego punktu porządku obrad/
 
UCHWAŁA NR XXV/626/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.22
 
UCHWAŁA NR XXV/627/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.23
Radny A. Kieszek uzasadnił wprowadzenie projektu pod obrady jak w punkcie 2. niniejszego protokołu.
 
B. Krzyżankowski- lokalizacja jest kilka metrów od miejsca należącego do parafii. Dlaczego proponuje się miejski teren? Oprócz lokalizacji kontrowersje budziło też proponowane dofinansowanie budowy pomnika z budżetu Miasta. My (klub radnych PO) przeciwko temu protestowaliśmy. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju nowym przedsięwzięciem, jest więc okazja do zweryfikowania tej sprawy. Miasto ma wiele zadań własnych, na które brakuje środków finansowych. Przedsięwzięcia sakralne powinny być finansowane ze składek wiernych.
 
A. Kieszek- wnioskodawcy spełnili wszystkie warunki określone w porozumieniu. Wskazane jest inne miejsce. Nie ustalono w porozumieniu, że ma to być teren należący do parafii. Na spotkaniu nie podnoszono takich kwestii jak odstąpienie od samej decyzji.
 
UCHWAŁA NR XXV/628/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG Nr XXIII/583/16  z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie pomnika Chrystusa Króla w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.24
Projekt  przedstawił radny Marcin Wołek.
Radny poinformował o opracowaniu planu w ramach programu CIVITAS DYNAMO.
Mówiąc o partnerach współpracujących nad tworzeniem planu radny wskazał na duże uspołecznienie tego procesu.
Podstawowym wyzwaniem – informował r. M.  Wołek  - jest rozwój motoryzacji indywidualnej i jej największy udział w ruchu drogowym na terenie Gdyni.
Badając ruch pieszych stwierdzono jego 11 % udział.
1,6 % udziału w mobilności miejskiej należy do ruchu rowerowego – ten trend konsekwentnie nasila się.
W planie nakreślono dwa scenariusze dla przyszłości – optymistyczny, zakładający spadek udziału samochodu osobowego w ruchu drogowym i wzrost udziału – i przewidywane następstwa w przypadku realizacji każdego ze scenariuszy.
Mówiąc o 4. celach strategicznych planu radny wskazał na szczegółowe zadania składające się na każdy z celów. Realizacja działań będzie podlegała ścisłej ocenie i weryfikacji.
Radny podkreślił, że plan nie promuje jednego rodzaju mobilności – jego realizacja winna doprowadzić do osiągnięcia równowagi pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego w Gdyni.
Cały tekst uchwały z załącznikami – patrz: www.gdynia.pl
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
Patryk Felmet- czy projekt zakłada włączenie dzielnic północnych do sieci Pomorskiej Kolei Metropolitarnej?
 
M. Wołek- planowaliśmy to, ale problem polega na tym, że na tych terenach występuje infrastruktura należąca do PKP PMK i stacji Gdyński Port. Prowadziliśmy rozmowy mając na celu zainteresowanie tzw. dużej kolei tym projektem, jednak postawiono nam warunki brzegowe -  że nie może to być kolizyjne w stosunku do ruchu towarowego, generowanego głównie przez port i terminale. W związku z tym jednym z elementów jest wykonanie samodzielnego, wstępnego studium. Takie studium wymaga wykonania badań geologicznych. Na obecnym etapie nie ma sensu wydawania na badania pieniędzy. Sprawą jest zainteresowany Marszałek województwa pomorskiego. Ten projekt jest na liście rezerwowej ZIP i wg wstępnych wycen kosztowałby około dwustu kilkudziesięciu milionów.
 
B. Krzyżankowski- Pan radny Wołek poinformował m. in., że ponad 50 % uczestników ruchu  to użytkownicy samochodów. Projekt pomija rozwój sieci drogowej adekwatnej do zapotrzebowania. Jest to sprawa kluczowa. Modelowym przykładem jest ulica Chwarznieńska, odcinek witomiński. W przypadku tego układu drogowego jakiekolwiek działania udrażniające niewiele zmienią. Rozbudowa sieci drogowej jest sprawą kluczową. Zadania objęte planem, mniej lub bardziej ciekawe, będą kwiatkiem przy kożuchu, jeśli nie rozwiąże się problemów podstawowych. Żeby funkcjonowały np. strefy pieszych, trzeba do tych stref dojechać, a cały czas brakuje parkingów przesiadkowych w centrum miasta. Są to mankamenty skądinąd bardzo ciekawego i w wielu miejscach dobrego projektu. Mam nadzieję, że kolega Wołek będzie nad tym pracował i te rzeczy jakoś skoryguje.
 
M. Wołek- bardzo dziękuję radnemu Krzyżankowskiemu za wnikliwe zapoznanie się z planem. Wyznacznikiem nowoczesnego, przyjaznego Miasta jest to, jak jest w nim upodmiotowiony pieszy. Od lat 90. konsekwentnie poprawiamy układ drogowy. Mam wrażenie, że wiele rzeczy robimy za władze centralne. Poprawa dostępu do portu morskiego jest zadaniem rządu. Miasto musiało rozwiązać ten problem wydając własne pieniądze. Wiele rzeczy z infrastruktury drogowej wykonaliśmy za rząd. W planie działań są dwa kluczowe zadania do zrealizowania - Droga Czerwona i OPAT. Mamy port blisko centrum miasta i ruch z nim związany częściowo obciąża miejską infrastrukturę. Kolej nie obsłuży całego ruchu towarowego. Dzisiaj obsługuje w 1/3. Więcej niż 50 % nie obsłuży. W całym tekście jest bardzo dużo odwołań do układu drogowego, który cały czas rozbudowujemy. Nie wiemy jeszcze, o jakie środki będziemy mogli do UE aplikować, także jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Jeśli chodzi o kwestie parkingowe, to jednym z planowanych działań jest opracowanie studium dotyczącego spraw parkingowych, nie tylko przy przystankach PKM, ale przy różnych pętlach obsługiwanych przez ZKM.
 
UCHWAŁA NR XXV/629/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni została podjęta: 26/0/1
 
Ad 6.
Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej przedstawił jej Przewodniczący, radny Andrzej Kieszek.
/materiał załączony jest to protokołu/
 
Ad 7.
Do Prezydium RM interpelacje nie wpłynęły.
 
Ad 8.
Informację w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentom Miasta Gdyni, w okresie od 28 października 2015 r. do 30 września 2016 r.  przekazał, zgodnie z treścią załącznika, Dyrektor UM, pan Jerzy Zając.
 
Dyrektor J. Zając poinformował, że w związku z doniesieniami prasowymi nt. działalności Dyrektora GCS, p. M. Łucyka, gościł na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Dokumenty, o dostarczenie których wystąpiła komisja, zostały złożone.
Dyrektor J. Zając odczytał informację w przedmiotowej sprawie, kierowaną do radnych:- Pan Marek Łucyk, w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 1 marca 2011 roku złożył oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej pn. „Mark Media”, natomiast w oświadczeniu majątkowych z 16 marca 2011 r. ujawnił, że jest prezesem zarządu oraz głównym udziałowcem spółki z o.o. Pan Marek Łucyk konsekwentnie, co roku, podawał takie same dane w kolejnych oświadczeniach majątkowych. Oświadczenia te były przedmiotem analizy zespołów do spraw oświadczeń, powołanych w Urzędzie Miasta Gdyni, w Urzędzie Skarbowym oraz innych służbach ustawowo powołanych do kontroli. Dodatkowo oświadczenia były dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Zespół ds. oświadczeń przy Urzędzie Miasta Gdyni jako jedyny miał wątpliwości co do prawidłowości tych oświadczeń, wobec czego zasięgnął opinii radcy prawnego, który stwierdził, że kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej, jako pracownik samorządowy, ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, jednak musi złożyć stosowne oświadczenie, co Pan Łucyk uczynił w dniu 1 marca 2011 r. Opinia nie uwzględniała zakazu wynikającego z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Niestety, ta interpretacja była błędna.
11 stycznia 2015 r. wpłynęło wystąpienie pokontrolne CBA.
Pan Zając przytoczył fragmenty pisma: w niniejszej sprawie Prezydent Miasta Gdyni powinien w terminie miesiąca od daty przeprowadzenia analizy oświadczenia majątkowego, złożonego 1 marca 2011 roku, rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Termin odwołania bądź rozwiązanie umowy o pracę ma charakter zawity, wobec  czego na podstawie art. 52 kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę następuje w trybie wypowiedzenia. CBA wnosi o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie umowy o pracę z Markiem Łucykiem, dyrektorem GOSiR.
- Kadencja Pana Marka Łucyka  na stanowisku dyrektora GOSiR trwała do 28 lutego 2015 r. Dyspozycja CBA o rozwiązanie umowy o pracę w trybie wypowiedzenia nie była dla Prezydenta wiążąca z  powodu jej spełnienia. Umowa została rozwiązania za porozumieniem stron 15 lutego 2015 r.
- Pojawiała się też w kontekście przedmiotowej sprawy – informował dalej Dyrektor J. Zając – kwestia zmiany nazwy GOSiR na Gdyńskie Centrum Sportu. Zmiana ta została przyjęta jednogłośnie przez Radę Miasta i nie miała żadnego związku z powyższą sprawą. Wynikała z kwestii marketingowych. Obecna nazwa jest nowocześniejsza, ułatwia identyfikację jednostki w kontaktach z partnerami, z którymi realizuje różne projekty.
- Podjęte zostały działania, które mają uniemożliwić w przyszłości pojawianie się tego typu nieprawidłowości. Każdego roku, przed terminem składania oświadczeń, wysyłane są monity i zawiadomienia. Każda przyjmowana do pracy w urzędzie osoba jest szkolona w tym zakresie. Każdy zatrudniony na stanowisku kierowniczym w urzędzie składa oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej. Osoby, które po raz pierwszy składają takie oświadczenia, otrzymują wyciąg z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności. Urzędnicy są w tym zakresie szkoleni. Każde oświadczenie jest analizowane przez 2 osoby w komisji, a nie jak dotychczas, przez jedną.
W BIP został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu. Do konkursu stanęły dwie osoby. Jedna, zdaniem komisji, nie spełniała warunków. Pan Marek Łucyk przedstawił ciekawy projekt pracy i został przez komisję wybrany na dyrektora GCS.
Nie ulega wątpliwości, że Pan Marek Łucyk  przyczynił się do wzmocnienia marki sportowej Gdyni, w której obecnie organizowane są imprezy o randze światowej i europejskiej. Dzisiaj sztuką jest takie organizowanie imprez, aby wzajemnie nie nakładały się na siebie w czasie.
/informacja w formie pisemnej jest załączona do protokołu/
 
Wiceprzewodnicząca B. Szadziul poinformowała o włączeniu świętowanego w dniu 22 października Dnia Rodzeństwa w zakres działań realizowanych w ramach programu Gdynia Rodzinna. – Do programu zostały wpisane wszystkie zaplanowane elementy i już dzisiaj można się cieszyć, że udało się zrealizować wszystkie założenia projektu. Z początkiem listopada rozpoczną się szerokie konsultacje społeczne dotyczące ewaluacji programu Gdynia Rodzinna. Wskazane będą potencjalne kierunki kontynuacji polityki rodzinnej w Gdyni. Efekty tych konsultacji będą przedstawione radzie w formie sprawozdania.
 
Wiceprzewodniczący A. Bień poinformował o uroczystościach związanych z dniami 1. i 11. listopada.
 
Radna Marika Domozych przypomniała o zbliżającym się 25. finale Orkiestry Świątecznej Pomocy, zapraszając radnych do wzięcia udziału w kwestowaniu: - Jest to świetna zabawa i wielka przyjemność w zbieraniu funduszy na tak szczytne cele. Zapraszam z radnym Wołkiem, który w zeszłym roku zbierał fundusze dla dzieci.
 
Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała o złożeniu informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych Miasta Gdyni wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
 
Ad 9.
Radny P. Stolarczyk ponowił, w imieniu klubu radnych PiS, wniosek o wprowadzenie elektronicznego systemu głosowania stwierdzając: - Wniosek składam na ręce Pani Przewodniczącej.
 
J. Zielińska- już dwukrotnie udzielono odpowiedzi w tej kwestii.
 
M. Bełbot- odniosę się do sytuacji, jaka miała miejsce w trakcie obrad – chodzi o zabranie głosu w trybie ad vocem przez Naczelnika T. Banela – mam wrażenie, że odbyło się to w trybie pozaregulaminowym. Poproszę o udzielenie informacji, np. w formie pisemnej, w jakim trybie Pan Naczelnik zabrał głos? Jest to interesująca radnych kwestia, bo sposób udzielenia odpowiedzi uniemożliwił odniesienie się do niej przez radnego Stolarczyka, który miał coś do powiedzenia w tej sprawie. Jest to też kwestia interesująca dla mieszkańców. Taki tryb zabierania głosu niekorzystnie rzutuje na poziom dyskusji.
 
Ad 10.
 
Termin następnej sesji: 23 listopada b.r.; godz. 12:00
 
Ad 11.
 
Zakończenie obrad ogłosiła Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, radna Joanna Zielińska.
 
 
Na podstawie stenogramu zredagowała:
insp. Zofia Kostrzewska
 
 
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.10.2016
Data udostępnienia informacji: 13.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.08.2017 09:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
25.10.2016 10:28 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
19.10.2016 13:05 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
13.10.2016 15:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.10.2016 10:49 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.10.2016 10:19 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
13.10.2016 08:43 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska