z dnia 22 czerwca 2016 r.

PORZĄDEK OBRAD

XXII SESJI RADY MIASTA GDYNI

22 czerwca 2016 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta,
 4. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Grabówek,
 5. Raport z realizacji działań zdrowotnych finansowanych przez Gminę Miasta Gdyni w 2015 r., zobacz projekt
 6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej,
 7. Projekty uchwał w sprawach:

 

7.1  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2015 (załącznik do uchwały dostępny wyłącznie w formie elektronicznej – www.gdynia.pl), zobacz projekt

7.2  zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok,  zobacz projekt

7.3  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta gdyni za rok 2015, zobacz projekt

7.4  przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni na dzień 31.12.2015 r., zobacz projekt, 

7.5  udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2015, zobacz projekt

7.6  w sprawie przystąpienia do  „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2015 – 2035” (załączniki do uchwały dostępne wyłącznie w formie elektronicznej – www.gdynia.pl)zobacz projekt

7.7  w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2016”. zobacz projekt

7.8  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia. zobacz projekt

7.9  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia. zobacz projekt

7.10          ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych, zobacz projekt

7.11          o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus”,  zobacz projektzobacz uzasadnienie 

7.12          zmiany uchwały nr XII/223/11 z 28 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu, zobacz projekt

7.13          przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zobacz projekt

7.14          nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni, zobacz projekt

7.15          zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody, zobacz projekt

7.16          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie ul. Zygmunta Augusta, zobacz projekt

7.17          wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – ul. Tezeusza i ul. Zakopiańska, zobacz projekt, 

7.18          w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gmina Miasta Gdyni a Akademią Morską w Gdyni – ul. Maurycego, Beniowskiego i Bulwar Nadmorski.  zobacz projekt

7.19          wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Zielonej,  zobacz projekt

7.20          w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 6. zobacz projekt

7.21          w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Sosnowej w Gdyni. zobacz projekt

7.22          zmieniająca uchwałę w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020, zobacz projekt

7.23          petycji B.W.C. w przedmiocie autorskiego projektu Strategii dla Gdyni na lata 2016 – 2026, zobacz projekt

7.24          petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach dotyczącej ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w zakresie korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,  zobacz projekt

7.25          skargi Pani M.G. na dzialalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, zobacz projekt, 

 

 1. Interpelacje.
 2. Informacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Ustalenie terminu następnej sesji.
 5. Zakończenie obrad. 

Aneks do porządku obrad

XXII sesji Rady Miasta Gdyni

22 czerwca 2016 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

 1. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok.  zobacz projekt,

 

 1. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033. zobacz projekt

 

 

 1. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. zobacz projekt

 

 1. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu Freight TAILS (Program URBACT III) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. zobacz projekt

PROTOKÓŁ NR 22/16

XXII SESJI RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 22 czerwca 2016 r.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta,
 4. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Grabówek,
 5. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej,
 6. Projekty uchwał w sprawach:

     6.1  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok   2015, 

            6.2  zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok,  

 6.3  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta gdyni za rok 2015, 

 6.4  przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni na dzień 31.12.2015 r., 

6.5  udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2015, 

6.6  w sprawie przystąpienia do  „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2015 – 2035”

6.7  w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2016”

6.8  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia, 

6.9  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia, 

6.10          ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych, 

6.11          o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus”,  

6.12          zmiany uchwały nr XII/223/11 z 28 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu, 

6.13          przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

6.14          nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni, 

 6.15          zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody, 

6.16          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie ul. Zygmunta Augusta, 

6.17          wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – ul. Tezeusza i ul. Zakopiańska, 

6.18          w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gmina Miasta Gdyni a Akademią Morską w Gdyni – ul. Maurycego, Beniowskiego i Bulwar Nadmorski, 

6.19          wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Zielonej,   

6.20          w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 6,

6.21          w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Sosnowej w Gdyni,

6.22          zmieniająca uchwałę w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020, 

6.23          petycji B.W.C. w przedmiocie autorskiego projektu Strategii dla Gdyni na lata 2016 – 2026,  

6.24          petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach dotyczącej ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w zakresie korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,  

6.25          skargi Pani M.G. na dzialalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, zobacz projekt, 

6.26 wyrażenia zgody na włączenie w granice obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni,

6.27   zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok,

6.28  zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033,

6.29  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni,

6.30  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu Freight TAILS (Program URBACT III) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 1. Interpelacje.
 2. Informacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Ustalenie terminu następnej sesji.
 5. Zakończenie obrad. 

 Lista obecności stanowi załącznik.

Materiały związane z przedmiotem obrad załączone są do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.

Ad 2.

Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała o wniosku Prezydenta dotyczącym przesunięcia omówienia raportu z realizacji działań zdrowotnych (pkt 5. zaplanowanego porządku obrad) na sierpniową sesję.

Radny Paweł Stolarczyk wniósł w imieniu klubu radnych PiS o wprowadzenie do porządku obrad, w trybie nadzwyczajnym, projektu rezolucji Rady Miasta Gdyni, mającego na celu uczczenie 95.-lecia Morskiego Instytutu Rybackiego.

Radny P. Stolarczyk odczytał tekst projektu rezolucji (patrz załącznik).

Radny Marcin Wołek- w ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję z Wiceprezydent Katarzyną Gruszecką – Spychałą i Skarbnikiem Krzysztofem Szałuckim uczestniczyć w uroczystościach z okazji jubileuszu instytutu i wręczyć Medal 25-lecia gdyńskiego samorządu. Wszystkie elementy zawarte w odczytanym projekcie rezolucji wskazaliśmy w gratulacjach.

Przewodnicząca J. Zielińska w odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy stwierdziła: - Rozumiem, że jest to głos przeciwny wniesieniu projektu pod obrady.

Radny Tadeusz Szemiot zaprotestował: - Nie rozumiem jak można wyrażać poparcie bądź nie  dla wniesienia pod obrady projektu rezolucji.

Wniosek radnego P. Stolarczyka o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji nie został przyjęty: 9/15/0

Przedłożony porządek obrad, uzupełniony o projekty zawarte w aneksie, został przyjęty: 20/0/4

Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodnicząca RMG uznała protokół XXI Sesji RMG za przyjęty.

Ad 4.

Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Grabówek przedstawił jej Przewodniczący, pan Zenon Roda:

Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej, przedstawione przez Przewodniczącego komisji, radnego Stanisława Borskiego: - W okresie sprawozdawczym odbyło się 16 posiedzeń. Znaczną ich część poświęcono skargom obywateli, wpływającym do komisji. Z uwagi na mnogość spraw praca w tym zakresie była bardzo intensywna. Komisja wypracowała procedurę postępowania i obecnie skargi rozpatrywane są „na bieżąco”, co daje członkom więcej czasu na monitorowanie pracy poszczególnych wydziałów urzędu i jednostek Miasta. Na posiedzeniach gościli przedstawiciele ZDiZ, Wydziału Budynków, Powiatowego Urzędu Pracy, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, a w ramach tego ostatniego także Referatu Katastru Nieruchomości, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Architektury, MOPS.

W przyjętym planie pracy komisji na bieżący rok mieszczą się następujące kwestie:

- wykonanie budżetu przeznaczonego na inwestycje w 2. półroczu 2015 r. i w 1. półroczu 2016 r. ;

- funkcjonowanie ZDiZ i jego problemy, szczególnie w zakresie kwestii drogowych;

- praca Wydziałów Architektury i Budowlanego (omówiono m.in. kwestię pozwoleń na budowę);

- omówienie z Biurem Planowania Przestrzennego skali roszczeń związanych z przyjmowanymi przez radę planami zagospodarowania planami zagospodarowania przestrzennego;

- polityka społeczna MOPS-u;

- bieżące rozpatrywanie skarg wpływających do komisji;

- prace związane z udzieleniem Prezydentowi absolutorium

Komisja sukcesywnie realizuje przyjęty plan pracy. O wykonaniu budżetu w 2. połowie ub. roku oraz o planach na bieżący rok  w zakresie inwestycji, w tym inwestycji mających dofinansowanie ze środków unijnych, informowali na posiedzeniu w dniu 11 marca b.r. Naczelnik T. Horiszna i Wiceprezydent M. Stępa.

Z kolei zadania MOPS i realizację budżetu w ub. roku przez tę jednostkę omówiono, z udziałem Dyrektor M. Jezior i głównego księgowego R. Cymana, w dniu 16 marca b.r. W kontekście działalności MOPS rozmawiano o takich problemach jak bezrobocie, bezdomność, formy pomocy możliwej do udzielania ofiarom przemocy, procedura przyznawania „Niebieskiej Karty”.

W dniu 7 czerwca b.r. komisja zaopiniowała dokumenty dotyczące realizacji budżetu w 2015 roku. Przyjęto stanowisko w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium, uprzednio zapoznawszy się z opiniami wszystkich komisji RMG w tej kwestii.

- Bardzo dziękuję całemu zespołowi za pracę, zaangażowanie, poświęcaniu czasu, szczególnie przy rozpatrywaniu skarg.

Ad 6.1.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2015 przedstawił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego UM w Gdyni, pan Mariusz  Spaczyński: - Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy należy stanowienie o kierunkach działalności i przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydenta. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje na temat realizacji zadań, przedsięwzięć, różnych projektów, dotyczących zadań własnych gminy, powiatu, a także zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań wynikających z zawartych porozumień z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie zostało opracowane w odniesieniu do struktury organizacyjnej urzędu. W ubiegłym roku miały miejsce pewne zmiany w tej organizacji, dlatego zadania zlikwidowanych bądź przekształconych  komórek zostały ujęte w sprawozdaniach komórek, które te zadania przejęły. Kolejność przedstawiania sprawozdań została oparta na systematyzacji zawartej w regulaminie organizacyjnym. W sprawozdaniu zostały także ujęte sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych Miasta.

 

Opinie wszystkich komisji RMG pozytywne (patrz: załączony wykaz opinii komisji).

 

UCHWAŁA NR XXII/520/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2015 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 6.2.

Przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni, pan Krzysztof Szałucki: - Zwracam Państwa uwagę na poziom wartości budżetowych. Wydatki i przychody osiągnęły poziom 1 300 000 000 zł. Jest to pewnego rodzaju sukces, czyli utrzymanie tego, co wypracowano w poprzednich latach. Jest to lekki wzrost, ale nie wykonanie w 100 %, ponieważ w zakresie zaplanowanych zadań wykonanie wyniosło 94 %. W zakresie rozchodów, czyli tego, co służy obniżaniu zadłużenia Miasta, utrzymaliśmy 100 % sprawności, a zatem spłaciliśmy wszystkie zobowiązania, co wymagało  zachowania dyscypliny w zakresie dochodów i wydatków. W zakresie przychodów, czyli środków uzyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, wykonanie planu wyniosło 84 %, a zatem nie wykorzystaliśmy wszystkich źródeł.

Nie moją rzeczą jest ocenianie, czy środki zostały wykorzystane właściwie, czy nie, ale z punktu widzenia budżetowego otwiera się szansa na zdolność Miasta do przyjmowania dofinansowań unijnych na najbliższe 5 lat i to jest dla mnie najważniejsze. Budżet 2015 jest dowodem, że jesteśmy do tego zdolni. Możemy przyjąć wielomilionowe kwoty – jesteśmy w stanie je obsłużyć.

Realizacja budżetu została przedstawiona Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2015, zwracając uwagę na wskaźnik obsługi zobowiązań bieżących- w tym zakresie nie zrealizowaliśmy planu w wysokości 16 promili, co znaczy, że 31 grudnia 2015 roku pewne kwoty nie zostały zapłacone z tytułu zobowiązań. Nie jest to do końca wina Miasta, ponieważ nie zostały rozliczone prace związane z Unią Europejską. Gdyby nie to, wskaźnik utrzymany byłby w normatywie jego obowiązywania, o ile nie byłby mniejszy.

Uważam, że rok 2015 był progresywny w zakresie budżetu. Nie jest to progresja wysoka, ale na pewno wyższa niż to, co jest charakterystyczne dla obsługi budżetu państwa. Należymy do tych dużych miast, które mają najlepsze wskaźniki w zakresie realizacji budżetu.

 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie.

 

UCHWAŁA NR XXII/521/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 6.3.

Na wstępie prezentacji Skarbnik K. Szałucki zaznaczył, że nie należy łączyć sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Sprawozdanie finansowe jest oceną  Miasta i Urzędu Miasta jako jednostki wykonującej określone zadania. W skład sprawozdania wchodzi bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek związany z obsługiwanym przez nas funduszem. Dokonując oceny powinniście Państwo skoncentrować się na opinii i raporcie biegłych rewidentów, uprawnionych do audytowania tych dokumentów. Opinia biegłych jest jednoznacznie pozytywna. Nie zarzucono nam niczego w zakresie sprawozdawczości finansowej, co dla nas jest bardzo ważne. Zwracam uwagę, że podobnie jak w budżecie ma tu miejsce lekka progresja, a jedynym odstępstwem jest to, że w zakresie umorzenia majątku nie nadrobiliśmy tego tempem inwestycyjnym, a zatem w zakresie aktywów zmniejszył się stan posiadania. Mimo to wciąż jest on ogromny (ponad 3 mld. zł.). Miniony rok charakteryzuje się dodatnim wynikiem finansowym w zakresie działalności gospodarczej gminy. Jest to kwota 160 tys. zł. Zapłaciliśmy wszystkie zobowiązania i dzięki tym wynikom możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o rozwój Miasta.

Opierając się na opinii i raporcie z oceny sprawozdania proszę o przyjęcie sprawozdania.

 

Opinie wszystkich komisji – pozytywne

 

UCHWAŁA NR XXII/522/16 RADYMIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2015 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 6.4.

K. Szałucki- na koniec 2015 roku Gdynia jest warta 4 919 000 000 zł. Jest to majątek rzeczowy i inne aktywa. W tym zakresie ma miejsce też pewna tendencja wzrostowa, tyle że w mniejszym stopniu, ponieważ sytuacja na rynku zmienia się. Tym niemniej zwiększenie odbywa się w podobnym tempie jak w poprzednich latach, czyli na poziomie 3,9 %.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

UCHWAŁA NR XXII/523/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni na dzień 31.12.2015 r.  została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 6.5.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący, radny Stanisław Borski: - Na posiedzeniu w dniu 7 czerwca b.r., poświęconym kwestii absolutorium, komisja zapoznała się z opiniami wszystkich komisji w tym zakresie. Komisja Rewizyjna przekazała RIO wypracowaną przez siebie opinię. Dwa dni temu otrzymaliśmy opinię RIO, a dzisiaj ta opinia dotarła do wszystkich Państwa radnych. W jednym z punktów przywołanej opinii RIO zwraca uwagę, że z przekazanych jej materiałów wynika, że komisja pracowała tylko w ostatnim okresie. Tytułem sprostowania informuję, że komisja monitorowała pracę poszczególnych wydziałów w ciągu całego, ubiegłego roku, czego dowodem są protokoły z posiedzeń. Do tej pory, przesyłając RIO dokumenty, ograniczaliśmy się do samej kwestii udzielenia absolutorium. Stosowne wyjaśnienie wysłałem do RIO.

Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Prezydentowi za rok 2015.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne

 

DEBATA:

 


W imieniu klubu PiS wystapił radny Michał Bełbot: - Muszę powtórzyć to samo, co mówiłem rok temu. Zaskakuje mnie to, że Pana Prezydenta nie ma na sali. Jest to zły sygnał i taka postawa Prezydenta będzie negatywnie odebrana przez mieszkańców, bo będą mieli odczucie, że ten organ wykonawczy nie jest zainteresowany tym, jakie opinie o nim są wyrażane. Żałuję, że nie mamy okazji po raz kolejny podyskutować z Panem Prezydentem na temat jego wizji – jak Gdynia powinna funkcjonować w najbliższych latach. Odnoszę się tu też do kwestii związanych ze sprawozdaniami. Nie bez przyczyny głosowaliśmy „za”, ponieważ stanowisko Pana profesora jak zwykle nas przekonuje, mimo drobnego uchybienia w postaci wskaźnika. Wydaje się, że nadal nieformalne określenie „żelazny skarbnik” jest uzasadnione. „Czapki z głów” Panie profesorze.

W imieniu klubu PiS chcę powiedzieć, że przesłanki formalne nieudzielenia absolutorium nie występują, ale zwracamy uwagę na pewne niedociągnięcia, jak brak rozstrzygnięcia w kwestii portu lotniczego Gdynia-Kosakowo. Rozpoczęliśmy kadencję z wizją prezentowaną przez urzędników i Prezydenta, że zbliżamy się do pozytywnego rozwiązania tego problemu. Zatrudniamy rzeszę specjalistów, którzy zajmują się tym, żeby Gdynia nie straciła na tym biznesie, tymczasem nie tylko nic się nie zmieniło, ale zdaniem ekspertów idziemy w stronę porażki (widzę, że na sali jest już Pan Prezydent).

Sprawa dzielnic Polanka Redłowska czy Kolibek, które powinny być wizytówką Gdyni i które powinny być zagospodarowane, ale nie doczekaliśmy się tutaj zdecydowanych kroków, czy na przeciwległym biegunie sprawa „Meksyku”, w przypadku którego rok 2015 nie przyniósł żadnych zdecydowanych kroków. Pozostała kwestia rewitalizacji ulic Opata Hackiego, Zamenhoffa – odwodnienie tych ulic  miało  się rozpocząć już w roku ubiegłym.

Kolejne duże rozczarowanie wiąże się z zapowiedziami, że ta kadencja będzie upływała pod znakiem inwestycji. Spodziewaliśmy się, że w roku 2015 nie będzie już zaciskania pasa, tymczasem nie można mówić o inwestycjach miejskich, natomiast miały miejsce kolejne dopłaty do Muzeum Emigracji, Parku Naukowo - Technologicznego czy do prywatnej w końcu  inicjatywy „Open’er”.

Rok 2015 to rok, w którym do debaty publicznej przedostała się kwestia afery parkingowej i była to istotna rysa na wizerunku Gdyni i nie zostało to załatwione tak, ja byśmy sobie tego życzyli. Taka jest też opinia mieszkańców. Oczywiście podjęto pewne działania, ale pozostał niedosyt. Takich spraw, z którymi się nie zgadzamy, jest więcej. Sprawa reformy szkolnictwa, która ze względów formalnych pozostawia wiele do życzenia. Tych spraw, co do których mamy zastrzeżenia, jest wiele. Zachęcam do stworzenia możliwości porozmawiania z Panem Prezydentem. Chcielibyśmy jednak otrzymać informację zwrotną. Być może w wielu sprawach mamy różne poglądy, ale może dalibyśmy się przekonać w niektórych kwestiach. Na razie mamy wrażenie, że rada jest dla Pana Prezydenta ciałem fasadowym, które ma przyjmować uchwały. Chciałbym, żeby to się zmieniło, także ze względu na jakość debaty  publicznej w Gdyni. Mieszkańcy sygnalizują, że nie są w stanie dostać się do Pana Prezydenta ze swoimi pomysłami. Jeśli chodzi o przepisy, to Pan Prezydent odpowiada za wykonanie budżetu i nie powinien być dla nas jedynym partnerem do dyskusji Pan Skarbnik.

 

W imieniu klubu „Samorządność” wystąpił radny Marcin Wołek: - Moim zdaniem rok 2015 był rokiem przejściowym. Nikt nie obiecywał, że będzie to rok inwestycji. Tak naprawdę był to rok kończenia perspektywy budżetowej, jej rozliczania i jest to odzwierciedlone w sprawozdaniu. Zakończyliśmy projekty o znaczeniu metropolitarnym. Tristar, Park Naukowo – Technologiczny, rozwój transportu publicznego, projekt rozwoju komunikacji rowerowej, projekt dotyczący ochrony środowiska. Te elementy współgrały z programami operacyjnymi zarówno szczebla krajowego jak i regionalnego.

Wiele inwestycji zostało zrealizowanych przez podmioty należące do naszego Miasta, czyli spółki komunalne. W 2015 roku spółki pozyskały ze środków europejskich 30 autobusów, z tego połowa jest na gaz ziemny. Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej zakupiło dwa, bardzo nowoczesne trolejbusy, które kursują na terenach pozbawionych sieci. Budżet 2015 roku tworzy podstawy do aplikowania o kolejne środki unijne. Kolejna perspektywa finansowania europejskiego rozpoczęła się w 2014 roku i dopiero teraz ruszy regionalny program operacyjny. To nie jest zależne od Miasta. Pamiętajmy, że co 4. złotówka na inwestycje pochodziła ze źródeł zewnętrznych.

Pomimo że nie było środków zewnętrznych do pozyskania, nie osłabiliśmy w istotny sposób dynamiki inwestycyjnej. Myślę, że aplikowanie o środki unijne zacznie się w połowie tego roku. Zagrożenia widzę w ogóle finansów publicznych. Oby to nie spowodowało perturbacji w finansach samorządowych.

Uważam, że rok 2015 był bardzo dobrym rokiem przejściowym, rokiem, który w bardzo bezpieczny sposób zbudował podstawy pod dalszy rozwój. Gdybyśmy poruszali się w starych przepisach budżetowych, to budżet jawiłby się jako bardzo bezpieczny.  Był to bardzo dobry budżet przejściowy, budżet kontynuacji i rozwoju.

Proszę o udzielenie absolutorium.

 

W imieniu klubu PO wystąpił radny Tadeusz Szemiot: - Gdy się jest osobą o ugruntowanych poglądach, jak w moim przypadku, nie można głosować za udzieleniem absolutorium człowiekowi, z którego polityką, a przynajmniej jej istotnymi elementami, nie zgadzam się. Zachęcam do dokonywania ocen odrębnie dla danego odcinka czasu, biorąc pod uwagę okoliczności, także obiektywne, jak chociażby brak środków unijnych. W takiej sytuacji byłoby nawet niemądre uruchamianie własnych środków. Należałoby też dostrzegać wszystkie cienie, o których była mowa – czy to lotnisko, czy zaangażowanie w modernizację dróg gminnych, czy politykę w zakresie organizowania terenów zieleni, czy wreszcie pytanie o lokalizację Pomorskiego  Parku Naukowo – Technologicznego.

Oceniając wyłącznie rok 2015 jednoznacznie pozytywnie postrzegam bardzo wyraźne ograniczenie wydatków bieżących. Podoba mi się to. Powstały w ten sposób 80- milionowy zapas buduje możliwości inwestowania na przyszłość. Filozofia „przyczajonego tygrysa” jest dobrą strategią. Na co te środki idą jest przedmiotem naszej dyskusji. W roku 2015 nie było z czego realizować inwestycji. Był to dobry rok, który budował nasz potencjał do następnego „skoku”.

Klub radnych PO będzie głosował za udzieleniem absolutorium.

 

Paweł Stolarczyk- klub PiS wstrzyma się od głosu. Z uwagą słuchałem poprzednich wystąpień. Staramy się nie pomniejszać roli zadań, które realizuje gmina i perspektyw, o których mówił radny Szemiot, niemniej mam trochę wrażenie, że prowadzimy dyskusję jakie kupić firanki do pokoju, w którym są nieszczelne okna.

 

Patryk Felmet- zgadzam się w 100 % jeśli chodzi o brak możliwości realizowania inwestycji ze środków własnych. Kolejka na Kamienną Górę była kluczową inwestycją, która musiała być zrealizowana ze środków własnych.

 

M. Wołek- sprawa rewitalizacji: w roku 2015 przygotowywano dokumenty i analizy, które umożliwiły skuteczne aplikowanie o środki unijne. Był to rok przygotowywania projektów. Miasto realizowało w 2015 roku 21 tzw. miękkich projektów, w tym w zakresie transportu publicznego. Pod względem publicznego transportu Gdynia  jest zauważalna na całym świecie. Nie byłoby tak, gdyby nie zaangażowanie Miasta we współpracę międzynarodową.

 

P. Felmet- z jednej strony radny Wołek mówił, że był to rok inwestycji i że to dobrze, a z drugiej strony radny Szemiot mówił, że był to rok braku inwestycji  i że to dobrze …

 

T. Szemiot- jeśli chodzi o kolejkę nie byłem decydentem. Nie mówiłem o braku inwestycji. Miałem na myśli, że było ich mniej. Proszę nie odbierać moich słów tak dosłownie. Gdy ruszą fundusze, spodziewam się, że te wolumeny będą bez problemu osiągnięte.

 

M. Bełbot- rok 2014 był rokiem przejściowym – czekaliśmy na inwestycje w roku kolejnym, rok 2015 był rokiem przejściowym, bo nie było środków unijnych i czekamy na kolejny rok. Rok 2016 będzie rokiem przejściowym, bo będziemy czekali na rok 2017. Przypomnę radnemu Wołkowi, że pierwsza połowa roku upłynęła w dyskursie publicznym pod znakiem wyłączenia sieci połączeń, które potem przywrócono, ale dało się to odczuć.

 

M. Wołek- w ubiegłym roku na inwestycje ze środków własnych Miasto przeznaczyło 140 mln. zł., a środków zewnętrznych było ok. 40 mln. zł. Jest to więc dowód, że mimo braku środków zewnętrznych nie zrezygnowano z prowadzenia aktywnej polityki inwestycyjnej.

 

UCHWAŁA NR XXII/524/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2015 została podjęta: 20/0/5

 

Prezydent Wojciech Szczurek- chcę  zgłosić wniosek formalny, najpierw jednak odniosę się do wypowiedzi radnego Bełbota (patrz wyżej): jeśli jest cokolwiek, co pozbawia mnie przyjemności bycia z Państwem, to są to obowiązki, które wymagają ode mnie przebywania w swoim gabinecie, tak jak obecnie, w czasie sesji. Ma to związek z wnioskiem formalnym, który chcę zgłosić, a który dotyczy wprowadzenia do porządku projektu uchwały w spr. rozszerzenia morskiej strefy ekonomicznej o obszar związany z lotniskiem Gdynia Kosakowo. Z uwagi na uzgadnianie szczegółów z ministerstwem rozwoju nie mogliśmy tego uczynić wcześniej.

 

Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spr. wyrażenia zgody na włączenie w granice obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni przyjęto jednogłośnie: 21 gł. za

/projekt występuje w porządku pod nr-em 6.26/.

 

Ad 6.6.

Przedstawiający projekt Wiceprzewodniczący Andrzej Bień poinformował o potrzebie aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. – Ustawa wymaga przeprowadzania aktualizacji co trzy lata. Projekt założeń był wyłożony do publicznego wglądu. Odbyła się dyskusja. Wpłynęły 4 wnioski od różnych operatorów. Część uwag została uwzględniona. Uwagi nieuwzględnione dotyczyły przede wszystkim aktualizacji danych, ale sytuacja w tym zakresie jest dynamiczna i obecnie wygląda już trochę inaczej. Założenia zostały przygotowane w oparciu o materiały przygotowane na czas ich opracowywania.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXII/525/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 – 2035” została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za

 

Ad 6.7.

A. Bień- program będący przedmiotem projektu uchwały jest realizowany od wielu lat. Decydujemy w drodze uchwały w jakiej wysokości będzie dotacja, którą  można będzie udzielić w celu modernizacji źródeł ciepła. Działania objęte programem mają prowadzić do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powodowanych źródłami ciepła na węgiel lub koks.

/pozostałe informacje zawarte są w załączniku/

 

Opinie komisji jak w punkcie 6.6.

 

UCHWAŁA NR XXII/526/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2016”, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 6.8

A. Bień- na terenie objętym planem chcemy wprowadzić przede wszystkim zabudowę mieszkaniową, ale chcemy też zachować na tym terenie istotny udział zieleni (występują tam naturalne tereny zielone).

 

Opinie 2. komisji pozytywne (jak w poprzednich punktach porządku obrad)

 

DEBATA:

 

P. Stolarczyk- gdzie rolnicy i kupcy będą mieli adekwatne warunki dla prowadzenia swojej działalności do warunków, jakie zapewniała im miejska giełda towarowa?

 

Do powyższego pytania odniósł się radny Ireneusz Bekisz: - Tych warunków w ogóle nie ma. Warunki sanitarne w rejonie tej giełdy  są niedopuszczalne. Najwyższy czas, aby ten teren został zagospodarowany. Taki zresztą jest wniosek właścicieli hurtowni produktów rolnych.

 

P. Stolarczyk- może warto wreszcie zadbać o to, żeby takie warunki sanitarne stworzyć?  Może w innym miejscu, skoro właściciele sobie tego nie życzą. Nie znam korespondencji właścicieli z gminą. Sama likwidacja nie rozwiąże tego problemu.

 

Sebastian Jędrzejczak- giełda w Chwaszczynie nie jest tą samą giełdą, jaka była 10 lat temu. Obecnie rolnicy stanowią około 5 % do 10 % handlujących. Większość stanowią handlarze. Nie bałbym się, że rolnicy nie będą mieli możliwości sprzedaży swoich produktów.

 

I. Bekisz- targowisko hurtowe o wysokim standardzie znajduje się 10 km dalej, w Barniewicach. Oczywiście nie jest to Gdynia, ale nie każde miasto musi mieć  giełdę hurtową.

 

A. Bień- właściciel terenu złożył wniosek o zmianę planu. Jest to napisane w uzasadnieniu. Będzie możliwość składania wniosków do planu.

 

P. Stolarczyk- można oczywiście dyskutować, czy jest potrzeba, aby w Gdyni była taka giełda, jednak nie warto definitywnie zamykać za sobą drzwi.

Mówiłem o korespondencji między właścicielami a gminą. Uzasadnienie oczywiście czytałem.

 

UCHWAŁA NR XXII/527/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulic Rdestowa, Leśna Polana i Kolonia, została podjęta: 18/0/5

 

Ad 6.9.

Ustalenia planu i sposób rozpatrzenia uwag do planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia zreferował Wiceprzewodniczący Andrzej Bień. – Plan obejmuje strefę między ulicą Chylońską a torami kolejowymi. Teren ten stanowi centrum aktywności dzielnicowej. Jest to strefa, w której usytuowanych jest sporo obiektów zabytkowych. Kluczem dla projektu jest plac dworcowy. Istotne jest, że obecna sytuacja z parkowaniem, tworząca chaos, ma się zmienić. Założeniem planu jest sprowadzenie samochodów do parkingu podziemnego. Powstanie sprawnie funkcjonujący węzeł integracyjny.

Plan dotyczy też terenów sąsiednich (radny omówił ustalenia dla poszczególnych części terenu objętego planem zgodnie z treścią załącznika).

- Plan był wykładany do publicznego wglądu, odbyła się dyskusja publiczna, wpłynęły uwagi, które następnie rozpatrzył Pan Prezydent, część z nich uwzględniając, części nie.

- Pierwsza uwaga Balic Investment  Group, dot. terenu 03U/MN2.MW1 dotyczyła wykreślenia w punkcie 5. lit. f zapisu ograniczającego liczbę budynków możliwych do realizacji na jednej działce. Uwaga została uwzględniona w części poprzez umożliwienie realizacji więcej niż jednego budynku wielorodzinnego (dwóch lub trzech) na jednej działce budowlanej z zastrzeżeniem, że mogą to być budynki tylko wolnostojące wielorodzinne, zawierające do 6. mieszkań, a także budynki wielorodzinne składające się z 2. lub 3. oddzielnych segmentów, do 6. mieszkań każdy, usytuowane na wspólnej podziemnej hali garażowej. Prześwity między budynkami powinny mieć szerokość minimum 8 m.

- Druga uwaga dotyczyła zlikwidowania wewnętrznej nieprzekraczalnej linii zabudowy. Uwaga nie została uwzględniona. Linie zabudowy zapewniają ład przestrzenny, w przedmiotowym planie zapewniając wykształcenie strefy cichej terenów rekreacyjnych.

Uwagi Lidl sp. z o.o.:

- usytuowanie planowanej przez Lidl inwestycji nie jest możliwe w pierzei ul. Chylońskiej, ponieważ zmieniłoby to układ miejsc parkingowych. Uwaga została uwzględniona w części, ponieważ zamierzenie inwestycyjne Lidla w postaci zabudowy ma charakter tymczasowy i zabudowa ta musi być realizowana w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy. Tym niemniej uporządkowano redakcyjnie ustalenia dot. linii zabudowy dodając wyjaśnienie, że ustalenia pkt-u 5. nie dotyczą tymczasowego sposobu zagospodarowania terenu;

- obniżenie powierzchni biologicznie czynnej do wartości 5 % - uwaga nie została uwzględniona;

- 29 do 58 miejsc postojowych jest liczbą niewystarczającą dla obsługi obiektu handlowego – uwagę uwzględniono poprzez odstąpienie od określania maksymalnego wskaźnika miejsc postojowych dla zagospodarowania tymczasowego;

- postulat usunięcia zapisów dot. zabudowy tymczasowej dla terenu  11 U,UC – uwagi nie uwzględniono. Lokalizacja obiektów tymczasowych może mieć miejsce wyłącznie za zgodą właściciela terenu;

- wniesienie przez autora uwag o usunięcie zapisów lub znaczne ograniczenie terytorialne  planowanych przestrzeni publicznych (plac o miejskim charakterze)  – nie uwzględniono. Plac tworzy przestrzeń publiczną w granicach zespołu wpisanego do rejestru zabytków. Dostępność do usług określi właściciel terenu;

- uwaga w spr. uwzględnienia zjazdu i wjazdu na teren Lidl – nie uwzględniono. Szczegółowe lokalizacje zjazdów i parametry jezdni nie są przedmiotem ustaleń planu. Będą przedmiotem analiz i uzgodnień z zarządcą drogi na etapie projektów budowlanych;

- autor uwag wniósł o skrócenie drogi serwisowej o symbolu 19 KDW – nie uwzględniono. Funkcją drogi jest obsługa terenów przyległych, przewidzianych pod zabudowę usługową i usługowo – mieszkaniową.

Uwagi p. M. Z.:

uwaga dot. odstąpienia od wskaźnika 10 % powierzchni biologicznie czynnej dla terenu 08 U – uwagę uwzględniono z uwagi na ustalenie dot. realizacji nowej pierzei Placu Dworcowego. Zieleń przewidywana jest w obrębie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia;

- odstąpienie od wskaźników parkingowych (paragr. 10) – uwzględniono i uzgodniono z ZDiZ z uwagi na specyficzną lokalizację terenu, planowaną realizację parkingu podziemnego, wielkość działek w obrębie przedmiotowego terenu;

- uwaga dot. możliwości jednolitego zagospodarowania (autorka jest zainteresowana zamianą działki 524 na część działki 521) – uzasadnione jest rozważenie możliwości zamiany działki;

- postulat pozostawienia starego planu z poprawkami – uwagi nie uwzględniono. Prace nad planem podjęto z uwagi na nieaktualne zapisy dot. terenu należącego do dawnej spółki Polski Gaz, potrzebę aktualizacji zapisów planu do zrealizowanego już zagospodarowania, konieczność umożliwienia realizacji węzła integracyjnego i dostosowania zapisów do planowanego przebiegu Obwodnicy Północnej

/przyp. prot.: - szczegółowe informacje  zawarte są w załączniku nr 2 uchwały/

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

 

J. Wróblewska- cieszymy się z mieszkańcami Chylonii z umożliwienia w planie dokonania  modernizacji węzła integracyjnego w rejonie ulicy Chylońskiej i Placu Dworcowego. Mieszkańcy czekali od wielu lat takie działania. Plan wpisuje się w realizację po drugiej stronie torów kolejowych „Meksyku” i poprawi wygląd dzielnicy. Dobrze, że zachowane będzie targowisko miejskie. Klub radnych PiS będzie głosował za przyjęciem planu.

 

M. Wołek- ja też wyrażam wielką radość, ale jest to tylko krok na drodze do zrealizowania węzła integracyjnego. Aplikujemy o środki z regionalnego programu operacyjnego. Plan jest dowodem, jak kompleksowo przygotowywane są inwestycje. Trzeba było pogodzić różne interesy, często ze sobą sprzeczne.  Można się tylko cieszyć, że ten obszar będzie podlegał dużym zmianom. To dobry projekt, kluczowy dla Chylonii.

 

UCHWAŁA NR XXII/528/16 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 6.10

Wicedyrektor ZKM, dr Katarzyna Hebel- przygotowaliśmy projekt na podstawie uchwały Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, który rekomenduje zmiany cen praktycznie wszystkich biletów, we wszystkich gminach związkowych. Pierwotnie proponowano dużo wyższe ceny. Ostatecznie proponuje się wzrost cen biletów podstawowych z 3 zł. na 3,20 zł. Cena najdroższego biletu okresowego wzrosłaby ze 102 zł. do 104 zł.  Tak więc wzrost zawiera się w przedziale od 2. do 8. %.

Polityka związku ma na celu dalszą integrację taryfową komunikacji miejskiej w całej aglomeracji i zapewnienie jednolitych cen przede wszystkim w zakresie cen biletów jednorazowych.

Środki, które możemy w ten sposób uzyskać, w odniesieniu do Gdyni, zamierzamy przeznaczyć na zwiększenie zakresu uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych. Obecnie przysługują one rodzinom z minimum 4. dzieci. Chcemy to rozszerzyć na rodziny z minimum 3. dzieci.

Zamierzamy też zwiększyć ofertę w zakresie komunikacji trolejbusowej.

Wprowadza się nowe rozwiązania technologiczne – pojawią się nowe nośniki.

Zmiany dotyczą przewozu osób niepełnosprawnych. Tu kierowaliśmy się wytycznymi Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni, które wskazało za słuszne wprowadzenie uprawnienia do korzystania z minibusów dla osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym.

Zmiany dotyczą też możliwości zmiany harmonogramu kursów w trakcie roku szkolnego. Fakt, że jest to dość obszerny dokument nie wynika z liczby zmian, ale z tego, że w dokumencie uwzględnia się zmiany przepisów ustawowych.

Autopoprawka dot. punktu 11.  (załączona do protokołu) , w którym powinno mieć miejsce odwołanie do załącznika nr 5. Autopoprawka wynika także z konieczności wskazania jednoznacznie, że uprawnienie do bezpłatnego przejazdu przysługuje honorowym obywatelom Gdyni. Nazwy przystanków uzupełnia się o słowo „gmina” .

Pani Hebel odczytała opinie związków zawodowych (stanowią załączniki): Forum Związków Zawodowych (opinia pozytywna), Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego (opinia negatywna), Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego SOLIDARNOŚĆ (opinia negatywna).

 

Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała o wpłynięciu pozytywnej opinii Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie dotyczącym osób niepełnosprawnych.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

Komisja Polityki Rodzinnej- pozytywna

 

DEBATA:

 

Michał Bełbot- aspekt pozytywny, dotyczący przewozów osób niepełnosprawnych – jest to zmiana jak najbardziej wskazana, ale mogłaby być przedmiotem odrębnej uchwały. Podwyżka wpłynie negatywnie nie tylko na rynek pracy, ale i na odbiór komunikacji miejskiej przez mieszkańców. Mam nadzieję, że nieprawdziwa jest teza, że Gdynia, jako członek KZG, uległa Gdańskowi, który w ten sposób chce podreperować swój budżet. Zmiana jest negatywna w kontekście głoszenia, że dąży się w Gdyni do zwiększenia liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej.  Ceny paliwa są obecnie bardzo niskie. Nie poszerza się siatki połączeń. Trochę się dziwię, że Pan Skarbnik nie zareagował, gdy podwyższanie cen uzasadniano zwiększeniem uprawnień dla rodzin wielodzietnych. To powinno być przedmiotem odrębnej uchwały, w której należałoby wskazać źródła finansowania. Nie jest tak, że zmiana uchwały automatycznie skutkuje  sfinansowaniem innego pomysłu. Stawia to nas w sytuacji, że głosując przeciw uchwale stajemy się przeciwnikami ułatwień dla rodzin wielodzietnych, a to nie odpowiadałoby prawdzie.

 

Bogdan Krzyżankowski- brakuje spójności w zakresie polityki komunikacyjnej Miasta. Podejmujemy wiele działań, żeby ograniczyć komunikację samochodową. Nie budujemy parkingów zbiorczych, poszerzamy Strefę Płatnego Parkowania, niedostatecznie inwestujemy w rozwój dróg, a nowe drogi mają niskie parametry. Budujemy za to bus pasy. Wszystko to ogranicza ruch samochodowy. Kiedy ludzie zaczynają się zastanawiać, czy nie przesiąść się na komunikację miejską, bo nie mają innej alternatywy, zaczynamy podwyższać ceny. W dodatku wstydliwie chowamy się za Związkiem Metropolitarnym. Gdynia jest jego członkiem i waga jej zdania jest niebagatelna. Chciałbym dowiedzieć się, czy protestowaliśmy przeciwko tym podwyżkom. W uzasadnieniu jest zdanie, z którego wynika, że przyznajemy ulgi kosztem innych. Wynika z niego, że Miasto działa trochę jak Janosik – jednym zabiera, żeby dać drugim. Uważam, że jest to niedopuszczalny zapis, bo antagonizuje grupy społeczne. Ten zapis powinien być wykreślony z uzasadnienia.

 

Patryk Felmet- zgadzam się z radnym Krzyżankowskim, natomiast nie zgadzam się z analogią do Janosika. Z jednej strony strefa parkowania będzie rozszerzona, a z drugiej strony fundujemy mieszkańcom podwyżki, więc zostawiamy ich bez wyjścia.

 

Wiceprezydent M. Stępa- padło zdanie, że co chwilę podnosimy ceny. Ostatnie podwyżki miały miejsce 4 lata temu, a w tym czasie koszty funkcjonowania transportu rosły. Paliwa to nie są wszystkie koszty. Są ambicje płacowe pracowników, są inne koszty. Ceny paliwa w stosunku do 2012 roku też niekoniecznie są niższe. Czy Gdynia akceptowała decyzję o podwyżkach? Byliśmy sceptyczni. Uznaliśmy, że jest to właściwy moment, żeby politykę pro społeczną poprowadzić w kierunku przyjętym w innych Miastach metropolii. Do tej pory byliśmy w tyle. W Gdańsku i Sopocie z ulg korzystały rodziny posiadające już trójkę dzieci w górę. U nas progiem jest czwórka dzieci. Tysiącom rodzin jednak potaniamy życie. Nie zrozumiałem wypowiedzi, że te rzeczy nie wiążą się ze sobą. Wiemy, że zasiłek 500 + finansuje się z  podatków. To jest normalna operacja. Nie ściągamy żadnych dodatkowych środków od osób niepełnosprawnych. Im nie podnosimy cen, a jeśli chodzi o konsekwencje prowadzonej  polityki, to zwracam uwagę, że promujemy bilety wielorazowe, które wiążą z komunikacją miejską. Bilety miesięczne relatywnie potanieją, bo będą mniejszą wielokrotnością biletu jednorazowego.  

 

P. Felmet- w 2012 roku ceny paliw nie były niższe od obecnych. Były wyższe.

 

B. Krzyżankowski- zwracam uwagę, że pieniądze na pomoc rodzinom przekazujemy w ramach programu Gdynia Rodzinna, a więc powinny być w budżecie. Protestujemy przeciwko znaczeniu pieniędzy. Jest to rodzaj działania janosikowego, bo jest to jakby robienie komuś prezentu za czyjeś pieniądze. Prosimy o wykreślenie tego zdania z uzasadnienia. Jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, to skoro chcemy ograniczać ruch samochodowy, to bądźmy konsekwentni.

 

M. Wołek- oczywiście każda podwyżka budzi emocje. Skalę miesięcznych podwyżek obrazuje wzrost ceny normalnego biletu miesięcznego - z 70 zł. na 72 zł. Biorąc pod uwagę, że sporo uczniów korzysta z tych biletów, a więc i z ulg, to de facto jest to wzrost o jedną złotówkę. Zależy nam na promowaniu biletów okresowych. Co do cen paliw, to dzisiaj cena baryłki ropy wynosi ok. 50 $, a jeszcze rok temu wynosiła 100 $. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, jaka cena będzie w ciągu najbliższego roku. Jest to pierwsza podwyżka od 4. lat. Kiedy przystępowaliśmy do KZG, wiedzieliśmy, że integracja to gra zespołowa. Część gdynian korzysta z komunikacji w wymiarze metropolitarnym. Z przeprowadzonych przez ZKM badań wynika, że podstawowymi powodami przesiadania się do środków komunikacji miejskiej są: na pierwszym miejscu trudności z parkowaniem, potem opłaty za parkowanie, następnie korzystanie z samochodu przez inne osoby i dopiero na 4. miejscu niższy koszt podróżowania transportem miejskim. Nie ma więc podstaw do obaw, że nastąpi odwrót od komunikacji miejskiej przy tej skali podwyżek. Pamiętajmy też o kwestiach ekonomicznych. Chcemy mieć transport wyższej jakości – dokładamy do niego.

 

UCHWAŁA NR XXII/529/16 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych została podjęta: 14/9/0

 

Ad 6.11

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Wiceprzewodnicząca i Pełnomocnik ds. Rodziny, radna Beata Szadziul.

Radna odczytała 3. pozytywne opinie związków zawodowych (załączone do niniejszego protokołu).

Autopoprawka: w paragrafie 1. po dacie, wpisanie słów: „w sprawie” (w druku zabrakło litery „w”).

 

Opinia Komisji Polityki Rodzinnej – pozytywna

 

T. Szemiot- ponieważ projekt jest tożsamy z treścią poprawki, zgłoszonej przed laty przez klub radnych PO, proszę o poparcie projektu.

 

Wiceprzewodniczący Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski- to właśnie jest moment dotrzymania obietnicy złożonej mieszkańcom przez klub radnych „Samorządność”. Mam też nadzieję, że nie będzie to tylko gest wsparcia polskiej rodziny, ale że wpłynie to  na zmianę zachowań. W przypadku dużych rodzin powinno mieć miejsce przesiadanie się przez nie do środków komunikacji miejskiej. Ważne byłoby monitorowanie skutków tej uchwały. 

 

UCHWAŁA NR XXII/530/16 RADY MIASTA GDYNI  o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus” została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 6.12

Przewodnicząca J. Zielińska- od paru miesięcy dyskutowaliśmy nad tym, jak zaktywizować gdyńską młodzież. Odbyły się spotkania z przedstawicielami młodzieżowej rady i z opiekunką, Panią Małgorzatą Balsewicz.

Przewodnicząca poinformowała o autopoprawce odnoszącej się do statutu – wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym opiekę nad Młodzieżową Radą Miasta sprawować będą Przewodniczący i Wiceprzewodniczący RMG.

Radna Zielińska zwróciła uwagę na następujące zmiany:

- wprowadzenie ślubowania (tym samym podnosi się rangę młodzieżowej rady);

- w paragr. 7. punktach 6. i 7. wymienia się cele funkcjonowania rady (patrz zał.);

- w paragr. 8 wpisanie Komisji Oświaty, która razem z komisją Samorządności będą współpracować z radą;

- powoływanie 2. koordynatorów, co – wyjaśniała Przewodnicząca – związane jest z paragrafem 17., w którym wymienia się organy RM, tj. Prezydium rady, zespoły problemowe i grupy projektowe. Tych ostatnich może być więcej, a więc i koordynatorów powinno być więcej;

- zmiana ordynacji wyborczej – radnymi mogą być uczniowie mający od 15. do 21. lat. Za wybory odpowiadają samorządy uczniowskie w porozumieniu z dyrekcją szkoły;

- długość kadencji zostaje wydłużona do 2. lat

/pełny tekst dokumentu jest załączony do protokołu/

 

Patryk Felmet- sposób, w jaki powstawał ten projekt statutu, jest bardzo dobrym przykładem, jak mogłaby funkcjonować Młodzieżowa Rada Miasta. Odbyły się liczne spotkania. Wszyscy byli bardzo otwarci na argumenty. Jest to statut możliwie najlepszy. Duże podziękowania dla Pań z  biura rady za przeglądanie statutów innych miast.

Dwie uwagi:

- zmiana dotycząca nadzoru nad radą przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących – trochę to nie licuje z paragrafem 4., w którym jest stwierdzenie, że rada ma charakter apolityczny, ale nie jest to takie złe, jeśli weźmiemy pod uwagę pargraf 11, w którym mowa jest o powołaniu 2. koordynatorów. Mam nadzieję, że koordynatorzy będą mogli być angażowani ze wszelkich środowisk.

- proszę o wyjaśnienie podpisu. Brakuje nam podpisu np.  radnej Domowych, czy radnego Jędrzejewskiego

 

J. Zielińska- wybieramy koordynatorów na zasadach konkursowych. Każdy chętny może przyjść, a komisja samorządności spotka się z tymi osobami. Komisja Oświaty stwierdziła, że nie będzie pełnić opieki merytorycznej, dlatego wpisaliśmy w jej miejsce Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących. Damy sobie z tym radę. Mam nadzieję, że będą to osoby (koordynatorzy – p.p.), którym uda się zaktywizować młodzież. Co do podpisów, to wciąż mogą być składane.

 

UCHWAŁA NR XXII/531/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały nr XII/223/11 z 28 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 6.13

 Prezentujący projekt (zgodnie z treścią załącznika) radny Jarosław Kłodziński, poinformował oautopoprawce – wykreślenie w paragr. 4. słów: „z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r.” oraz w punkcie 2. paragr. 4. regulaminu, po słowie „przyjmowane” dopisanie  słów: „ od 1 września”.

 

Opinie komisji:

Komisja Polityki Rodzinnej- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXII/532/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz udzielania upoważnienia Dyrektorowi MOPS w Gdyni do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 6.14

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła radna Maja Wagner.

 

Opinia Komisji Kultury- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXII/533/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 6.15

Prezentujący projekt radny J. Kłodziński poinformował na wstępie o autopoprawce – w trzecim akapicie uzasadnienia, w miejsce słów „trzech drzew” wpisanie: „jednego drzewa”.

Radny poinformował o pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i konieczności nasadzenia drzew (w ramach rekompensaty).

 

UCHWAŁA NR XXII/534/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 6.16

Projekt przedstawił r. J. Kłodziński.

/informacje zgodne z treścią załącznika/

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXII/535/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie ul. Zygmunta Augusta została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za

 

Ad 6.17

Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, radny J. Kłodziński.

 

Opinie komisji jak w poprzednim punkcie

 

B. Krzyżankowski- wiem, że był proces, w którym stronami był właściciel posesji nr 8 przy ul. Tezeusza  i miasto Gdynia. Spór spowodowany jest tym, że przez posesję ma prowadzić droga w odległości 50 cm od okien. Dom został wybudowany zgodnie z przepisami prawa. Czy ta sprawa jest zakończona? Czy nie okaże się, że właściciel zostanie z tym kłopotem? Jeśli proces nie jest zakończony i jest możliwość wystąpienia z roszczeniem, to proszę o poinformowanie o tym przyszłego właściciela.

 

Wobec braku odpowiedzi na powyższe pytania, radny B. Krzyżankowski zgłosił wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.

 

Wniosek formalny r. B. Krzyżankowskiego nie został przyjęty: 9/12/0

 

UCHWAŁA NR XXII/536/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – ul. Tezeusza i ul. Zakopiańska, została podjęta: 12/5/4

 

Ad 6.18

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił r. J. Kłodziński.

 

Opinie komisji tożsame z opiniami w 2. poprzednich punktach.

 

Zygmund Zmuda-Trzebiatowski- zwracam uwagę, że podjęcie uchwały da możliwość zlikwidowania odcinka przy bulwarze, co do którego mieszkańcy zgłaszają wiele uwag – chodzi o kwestie estetyki.

 

UCHWAŁA NR XXII/537/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą Miasta Gdyni a Akademią Morską w Gdyni – ul. Maurycego, Beniowskiego i Bulwar Nadmorski, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 6.19

Radny Karol Góral przedstawiając projekt zgodnie z treścią załącznika, dodał, że za projektem kryje się prośba mieszkańców. Mieszkańcy wnioskują, aby dalsze czynności zmierzały do poprawienia stanu drogi i wygospodarowania w jej obrębie miejsc postojowych.

 

Opinia 2. komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XXII/538/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Zielonej, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 6.20

Projekt przedstawiła zgodnie z treścią załącznika radna M. Wagner.

 

UCHWAŁA NR XXII/539/16 RADY MIASTA GDYNID w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa 6, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 6.21

Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawiła radna M. Wagner.

 

UCHWAŁA NR XXII/540/16 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Sosnowej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za

 

Ad 6.22

Projekt przedstawiła r. M. Wagner – informacje zgodne z treścią załącznika.

 

UCHWAŁA NR XXII/541/16 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014 – 2020”, została podjęta: 19/0/3

 

Ad 6.23

Przewodniczący Komisji Samorządności, radny A. Kieszek- petycja jest nową instytucją, która ma dodatkowo służyć kontaktom mieszkańców z władzą publiczną. Autor petycji poruszył w niej szereg zagadnień. Z racji zatrudnienia odniosę się do jednego z elementów petycji, tj. do sprawy stoczni. My, jako Rada Miasta, przyczyniliśmy się do  pozostawienia temu terenowi statusu terenu przemysłowego. Uchwaliliśmy miejscowy plan dla terenu stoczni. We współpracy z Pomorską Strefą Ekonomiczną udało się naprawdę wiele zrobić i przywrócić stocznię do jej poprzedniej kondycji. Czytając petycję trzeba wiedzieć, co się na terenie stoczni wydarzyło. Nie jest to zmarnowana sfera gospodarki. Pomorska strefa zainstalowała instalacje naziemne angażując w to ponad 100 mln. zł.

Radny prezentował zdjęcia ukazujące zagospodarowanie terenów stoczniowych.

 

UCHWAŁA NR XXII/542/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie petycji p. B.W.C. w przedmiocie autorskiego projektu Strategii dla Gdyni na lata 2016 – 2026, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 6.24

Przedmiot petycji przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, radny A. Kieszek.

 

Stanowisko klubu radnych PiS przedstawiła radna Dorota Płotka: - Stanowisko klubu jest negatywne wobec projektu uchwały. Odrzucenie petycji jest niezasadne, ponieważ prawo osób internowanych i represjonowanych do bezpłatnych przejazdów już istnieje. Problem tej petycji polega na tym, że petycja nie może być podstawą do zmiany uchwały. Przepisy dot. bezpłatnych przejazdów dla osób wskazanych w petycji wprowadzono w życie w 2003 roku. Uważamy, że taka powinna być odpowiedź, wystosowana do autora petycji.

 

UCHWAŁA NR XXII/543/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, dotyczącej ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, w zakresie korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, została podjęta: 17/0/7

 

Ad 6.25

Przedmiot skargi zgodnie z treścią załącznika przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski.

 

B. Krzyżankowski- rzeczywiście opinie były wydane, natomiast odszkodowania nie było. Miasto scedowało swój obowiązek w stosunku do mieszkańców na podwykonawcę, który z tego obowiązku nie wywiązał się i powstała szkoda. Wygląda na to, że podwykonawca nie wywiązał się też jeśli chodzi o odszkodowanie. Miasto poniosło szkodę wizerunkową. Osoba skarżąca poniosła szkodę faktyczną, a mieszkańcy stracili poczucie bezpieczeństwa. Czy podczas przetargów brane jest pod uwagę, czy podwykonawcy są ubezpieczeni? Nie ma informacji, czy Komisja Rewizyjna pytała, jakie kroki ZDiZ podjął, żeby pomóc w uzyskaniu dla osoby poszkodowanej odszkodowania. Czy  nie można tak skonstruować umów między Miastem a podwykonawcami, żeby ubezpieczyciel miejski  płacił odszkodowanie, a potem ściągał od ubezpieczonego wykonawcy stosowne środki?

 

Tadeusz Szemiot- skarga była na opieszałość Dyrektora ZDiZ. Opieszałości nie stwierdziliśmy. Jest bardzo bogata korespondencja dotycząca tej sprawy. Trafna jest uwaga, że można przy okazji rozpatrywania przedmiotu skargi zweryfikować warunki umów. Nie wiem, jakie są formalne możliwości załatwiania sprawy w sposób sugerowany przez mojego przedmówcę – że gmina pełniłaby funkcję pośrednika. Mam wątpliwości. Skarga na opieszałość jest bezzasadna.

 

St. Borski- w uzasadnieniu projektu podajemy, że ZDiZ wskazał, kto był odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu, a także poinformował poszkodowaną, jakie kroki powinna podjąć.

 

I. Bekisz- zgodnie z prawem to właściciel odpowiada za szkodę poniesioną na jego terenie i właściciel powinien wystąpić do firmy. Kodeks cywilny mówi wyraźnie, że to właściciel, czyli w tym przypadku Miasto Gdynia, odpowiada za szkodę, a potem ma roszczenie do firmy, a nie skarżąca. Pytanie, czy Dyrektor powinien odsyłać skarżącą do firmy. Nie znam szczegółów tej sprawy.

 

UCHWAŁA NR XXII/544/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Pani M. G. na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni została podjęta: 17/2/1

 

Ad 6.26

Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała- projekt uchwały został wniesiony w trybie nadzwyczajnym ze względu na dynamikę wydarzeń. Nasze Miasto ma dobre doświadczenia w zakresie stymulowania rozwoju poprzez działalność Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
Warto wykorzystać szansę związaną z propozycją Ministerstwa Rozwoju, dotyczącą objęcia strefą dodatkowych działek, zlokalizowanych na terenie Miasta Gdyni. Formalne procesowanie odbywa się na poziomie rządowym wymaga, ale jako warunku wstępnego, wymaga podjęcia przedmiotowej uchwały. Są to działki lotniska i działki Doliny Logistycznej. Lotnisko to nie tylko pas startowy i terminal. Są to tereny znacznie rozleglejsze i to one stanowią uzasadnienie do objęcia ich strefą. Dzięki temu będziemy mogli oferować inwestorom lepsze warunki. Mówiąc o Dolinie Logistycznej mamy na myśli wykorzystanie zaplecza portu. Bez Państwa zgody w sprawie tej nie będzie możliwe dalsze procedowanie. Perspektywy są bardzo obiecujące. Nie działamy samodzielnie, co wynika z ustawy o strefach ekonomicznych. Warto to wykorzystać, bo to pomoże w negocjacjach z UE, a bez takich negocjacji strefa nie powstanie.

 

W imieniu klubu PiS radny Patryk Felmet oświadczył: - Jako klub cieszymy się, że ministerstwo wyciągnęło pomocną dłoń do samorządu, czego brakowało w ostatnich latach. To najlepszy dowód na to, że beneficjentami dobrej zmiany są samorządy i mieszkańcy.

 

W imieniu klubu radnych PO wystąpiła radna Mirosława Król:- Rozporządzenie Komisji Europejskiej (dalej: KE) uznaje niektóre rodzaje pomocy publicznej za zgodne z rynkiem wewnętrznym i są one przedmiotem konsultacji. Przedmiotem tych konsultacji jest uproszczenie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa dla portów morskich i lotniczych. Komisja Europejska przeprowadza konsultacje na temat tych projektów, które wnoszą organy publiczne, w tym także gminy. Te konsultacje odbywały się w okresie od marca do maja b.r. Czy nasze Miasto wzięło udział w tych konsultacjach? Czy złożyło jakieś projekty w tak ważnej sprawie, jaką jest lotnisko? Jeśli tak, to czy brało pod uwagę majątek upadłej spółki? Jak długo będzie trwał spór z KE? Może to trwać bardzo długo, sądząc z wypowiedzi Pani Prezydent dla prasy, nawet kilka lat. Druga tura konsultacji ma się odbyć i czy Gdynia będzie prezentowała w Brukseli swoje stanowisko w sprawie lotniska? Czy rozporządzenie KE wejdzie w życie? Można będzie powołać spółkę bezkosztową, zawrzeć umowę z MON i będzie można świadczyć na rzecz klientów usługi lotniskowe na istniejącej infrastrukturze. Następnie gmina wejdzie w posiadanie aktywów spółki i przy założeniu określonego obrotu będzie możliwa pomoc publiczna dla nowo powstałej spółki. A więc Gdynia zachowa tereny, zachowa lotnisko i jeszcze będzie mogła uzyskać pomoc publiczną. Czy jest przewidziany taki scenariusz i czy Gdynia brała udział w takich konsultacjach?

 

I. Bekisz- czy tożsamą uchwałę będzie musiała podjąć gmina Kosakowo, która jest właścicielem części tych terenów?

 

T. Szemiot- czy objęte tym są także tereny będące we własności Kosakowa? Czy skala tego przedsięwzięcia będzie dotyczyła terenów wojskowych? Jaka jest ta skala? Czy ma jakieś znaczenie fakt, kto jest właścicielem? Jaka jest formuła? Padła  sugestia, że jest jakaś pomoc dla gminy. Czy więc należy to wiązać z lotniskiem w Rembiechowie? Jeśli tak, to jaki to będzie miało wpływ na postępowanie przed sądem?

 

K. Gruszecka-Spychała- nie mogę zagwarantować, że Kosakowo podejmie określoną decyzję, natomiast intencją ministerstwa i pomorskiej strefy, jak i naszą, jest podjęcie analogicznej uchwały przez gminę Kosakowo. Jeśli do tego nie dojdzie, to do strefy wprowadzimy fragment terenu, o którym my decydujemy. Oczywiście byłoby to pod względem ekonomicznym mniej racjonalne. Na dzisiaj nie ma przesłanki, że Kosakowo taki ruch wykona.

Co do procedury, o której mówiła Pani radna Król, to nie do końca pojęłam opis tej procedury. Jeśli chodzi o konsultacje z KE, to nie braliśmy w nich udziału. To komisja wyznacza zakres przedmiotowy konsultacji. Kiedy będziemy na dalszym etapie procedowania, będziemy mogli przystąpić do 2. etapu konsultacji, jeśli taka będzie wola KE. Taki plan oczywiście istnieje. Wśród wielu rozwiązań szukamy najlepszych. W naszym przekonaniu takie rozwiązanie, które wiąże się z limitowaniem czy to liczby odprawianych pasażerów, czy ładunku, jest rozwiązaniem mało optymalnym. Jeśli przekonamy KE, że lotnisko nie będzie powieleniem istniejącej infrastruktury (a jest to oczywiście błędne twierdzenie), wtedy lotnisko stanie się projektem strategicznym i o pomocy publicznej w ogóle nie będzie mowy. Określanie już na starcie jakichś limitów, co do których pomoc byłaby dozwolona, uważamy za przedwczesne. Jeśli dojdziemy do punktu, kiedy będzie jasne, że inaczej wygrać nie możemy, to być może zdecydujemy się na to, natomiast w dzisiejszej sytuacji prawnej nic na to nie wskazuje, a zatem nie warto sobie samemu nakładać kagańca.

Jeśli chodzi o wyciąganie pomocnej dłoni, to wydaje mi się, że to stwierdzenie ma charakter bardziej polityczny niż merytoryczny.

Na pytanie, czy objęcie strefą będzie miało znaczenie dla rozwoju lotniska, odpowiem, że oczywiście tak.

W zakresie spraw własnościowych ustawa mówi, że do strefy mogą być włączone wyłącznie grunty należące do Skarbu Państwa i w bardzo kazuistycznych przypadkach grunty prywatne, co tutaj nie ma zastosowania. W jakiej formule te grunty są dzierżawione czy użytkowane nie ma znaczenia. Ważne jest, aby znalazły się w granicach gminy.

Tereny wojskowe są włączone w tej części, w której są użytkowane.

 

M. Król- chodzi o to, żeby teraz założyć spółkę po konsultacjach. Jeśli będzie się coś działo na lotnisku, to później będzie można powrócić do poprzedniej sytuacji. Tak to wygląda w rozporządzeniu KE.

 

P. Felmet- twierdzenie, że minister rozwoju nie ma nic wspólnego z PiS jest twierdzeniem o zabarwieniu lekko zabawnym.

 

K. Gruszecka-Spychała- nie uważam się za alfę i omegę i może czegoś nie zauważyłam, podobnie jak prawnicy, ale nie widzę sensu powoływania w tej chwili spółki. Nie zgadzam się z twierdzeniem, że później da się odwołać limity, bo nie tak to działa w KE. W tej chwili działalności lotniskowej nie wolno prowadzić i taka spółka nie miałaby co robić. Nie wierzę też w bezkosztowe powoływanie spółki, bo nie ma spółki bez kapitału. To jest naprawdę rozsądna inicjatywa. Nie jest moją winą, że media doprawiają temu idiotyczną gębę.

 

P. Felmet- rozumiem, że wykorzystujemy wszelkie możliwości doprowadzenia do tego, że lotnisko będzie funkcjonowało i że jeśli potem nie będzie takiej możliwości, będziemy się zastanawiać nad wykorzystaniem tego terenu.  

 

UCHWAŁA NR XXII/545/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 6.27

Proponowane zmiany w zakresie budżetu na 2016 rok przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie (szczegóły w załączonych opiniach)

 

UCHWAŁA NR XXII/546/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2016 rok została podjęta: 17/4/0

 

Ad 6.28

Zmiany w uchwale w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawił, jak w załączniku, Skarbnik K. Szałucki.

 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie (patrz: załączone opinie)

 

Radny I. Bekisz zgłosił wątpliwości w odniesieniu do kwoty 10 mln. zł., przeznaczane na zakup urządzeń do opłat parkingowych. - Z tego co wiem, nakłady jeszcze się nie zamortyzowały. Co stoi na przeszkodzie, żeby przystąpić do zakupu nowych po zamortyzowaniu się obecnych urządzeń?

 

K. Szałucki- przemawiają za tym trzy argumenty: to prawda, w tej chwili urządzenia nie są zamortyzowane, ale w  7. i 8. roku eksploatacji one się zamortyzują. To jest właśnie ten etap umarzania ich wartości. Obszar, który będzie objęty strefą, będzie szerszy i kwota 10. mln. zł. nie jest kwotą wyłącznie przeznaczoną na urządzenia, ale też na prace z tym związane, które są niezbędne do wykonania. Na obecnym etapie możemy uzyskać efekt przetargowego postępowania o zakup nowych urządzeń, które teraz są na rynku Nie jest powiedziane, że musimy wydać te 10 ml. zł., ale musimy je mieć w budżecie, aby możliwe było rozpoczęcie postępowania przetargowego.

 

P. Felmet- automaty do pobierania opłat obowiązywały od 2009 r.  W Gdańsku parkomaty mają tyle lat, ile strefa, a funkcjonuje ona w Gdańsku od 1996 r. Nie chce mi się wierzyć, że nasze parkomaty zużywają się szybciej.

 

W dyskusji udział wziął Prezydent Wojciech Szczurek: - Bardzo trudno znaleźć w jakimkolwiek mieście takie urządzenia, które funkcjonują od początku istnienia systemu. Zachęcam do obejrzenia nowego urządzenia zainstalowanego przy parkingu urzędu. Świat się zmienia. Z racji nowych technologii  będziemy sukcesywnie te urządzenia wymieniać. Systemy będą także systemami otwartymi, co w przyszłości pozwoli na korzystanie z jednego urządzenia. Pojawiają się koncepcje używania w tym celu telefonów. System Płatnego Parkowania nie ma być formą opodatkowania mieszkańców. O granicach stref trzeba rozmawiać. Wpłynęła petycja w tej sprawie kilku stowarzyszeń. Trzeba rozmawiać bardzo merytorycznie. Proces modernizacji wyposażenia musi być kontynuowany.

 

P. Felmet- moją wątpliwość budzi tylko, dlaczego teraz, a nie wtedy, gdy stare urządzenia zamortyzują się?

 

I. Bekisz- czy obecne urządzenia, które mają jednak wysoki standard,  można sprzedać np. mniejszym miastom?

 

K. Szałucki- Gdańsk nie będzie dla mnie wzorcem do postępowania. Wszystko co jest technologicznie słuszne, może być sprzedane. Być może kupi to Gdańsk?

 

P. Felmet- nie twierdzę, że Gdańsk powinien być wyznacznikiem. Stanowisko klubu PiS w wyniku argumentów Pana Prezydenta jest takie, że uchwałę poprzemy.

 

UCHWAŁA NR XXII/547/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016 – 2033 została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 6.29

Ustalenia planistyczne, zgodnie z treścią załącznika, omówił Wiceprzewodniczący A. Bień. Radny Bień odnosił się do poszczególnych kart terenu prezentując w kontekście ustaleń treść uwag oraz sposób ich rozstrzygnięcia. – Plan był wykładany do publicznego wglądu trzykrotnie. Po każdym wyłożeniu pojawiały się uwagi, częściowo uwzględniane, co powodowało konieczność ponownego wyłożenia.

Przedstawione przez Wiceprzewodniczącego uwagi, nieuwzględnione przez Prezydenta, dotyczyły następujących kwestii:

- kwestia stabilności grunt i innych tego typu zapisów – rozstrzygnięcie tych kwestii nie jest możliwe na etapie opracowywania planu. Wszystkie badania geologiczne muszą być wykonywane w odniesieniu do pozwoleń na budowę;

- postulat nienanoszenia w planie parametrów wysokości nad poziomem morza – podanie parametrów jest niezbędne dla dokonywania oceny zgodności projektu budowlanego z ustaleniami planu;

- postulat wykonania bardziej szczegółowych analiz – takie analizy nie są wymagane na etapie opracowywania planu;

- postulat dotyczący ochrony konserwatorskiej – nie jest możliwe zastosowanie do zabudowy już istniejącej. Taki wymóg jest wpisany w odniesieniu do terenu 025;

- postulat zawarty w apelu Rady Dzielnicy Orłowa o wyłączenie terenów spod zabudowy w celu powiększenia strefy zieleni – rada zdecydowała już o komercyjnym wykorzystaniu terenu Orłowa i tym samym zachowane zostały zapisy o dopuszczeniu usług turystycznych;

- wnioski o zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej – powierzchnia biologicznie czynna zwiększona jest o teren B, wyłączony z zabudowy. Zwiększenie ustalonego w planie wskaźnika uniemożliwiłoby realizację obiektów sportowych i rekreacyjnych;

- postulat wprowadzenia zapisu o konieczności przeprowadzania konkursu architektonicznego –  taki zapis był kwestionowany w poprzednich latach przez sądy administracyjne, wobec czego plan nie zawiera takich ustaleń;

- uwaga dotycząca pozyskiwania opinii – wszystkie wymagane do uzyskania opinie zostały sporządzone, w tym opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która pozytywnie wypowiedziała się na temat zapisów dotyczących ochrony środowiska

Wykaz osób będących autorami uwag oraz szczegółowe informacje nt. ich rozstrzygnięcia – patrz: załącznik nr 2 do uchwały.

 

Stanowisko klubu radnych PiS odczytane przez radnego Pawła Stolarczyka:

Nadmorska część Orłowa, dawniej „Orłowo Morskie” – teren o wyjątkowych walorach krajobrazowych, obiektach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną konserwatorską licznych jak dla młodego miasta, jakim jest Gdynia. Teren ochrony przyrody, styku z rezerwatem, wpisany do programu Natura 2000. Miejsce, w którym przeplata się funkcja zabudowy w większości jednorodzinnej z funkcjami publicznymi.  Miejsce, które jest naszą, gdynian, własnością publiczną. Z analizy uwag wniesionych w trakcie procedury planistycznej wynika, że wiemy o tym prawie wszyscy i prawie wszyscy troszczymy się o to miejsce. Prawie, bo z wyjątkiem planistów i decydentów rozstrzygnięć planistycznych. 
Z analizy uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu wynika jednoznacznie obrona planu dotychczas obowiązującego przez społeczność składającą uwagi. Do tej pory funkcje mieszkalne i publiczne istniały obok siebie w równowadze. Co stało się, że plan, który służyć miał nam wszystkim zostaje zmieniany w sposób niekorzystny dla Orłowa, jego mieszkańców, społeczności Gdyni i turystów odwiedzających to wyjątkowo urokliwe, jak na razie, miejsce?

W zmianie planu tendencje zabudowy mieszkaniowej pojawiają się w każdych niemal możliwych miejscach – nawet takich, które z powodu położenia i sąsiedztwa z terenami o wyjątkowych walorach krajobrazowych predestynowane są do pełnienia funkcji publicznych, tj. rekreacyjnych, turystycznych, kultury i sportu, co wskazuje jednoznacznie Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gdyni, na co zwracali uwagę autorzy licznych uwag do planu, a co zostało zignorowane i przeinterpretowane. 
Zapisy Studium nie są respektowane, brak jest spójności przestrzennej z terenami chronionymi. Pojawiają się funkcje alternatywne – usługi, albo mieszkalnictwo, pojawia się niedopuszczalna dla tego miejsca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.  Dla zwiększenia ilości mieszkań w sposób niezgodny z ustaleniami NSA interpretuje się ustalenia dotyczące „małych domów mieszkalnych”.

Czy widok z miejsca po „Maksimie” ma zostać zabrany nam na rzecz mieszkańców budynku mieszkalnego, którzy będą mieli morze na wyciągnięcie ręki z balkonu? Czy będziemy tłoczyć się na chodnikach, bo każdy metr zostanie zaanektowany na cele zabudowy mieszkaniowej? Czy atrakcyjna przestrzeń Orłowa ma zostać zawłaszczona przez właścicieli mieszkań, które pojawią się w Orłowie zamiast parków, hoteli, kawiarni, obiektów kultury, sportu i rekreacji?

Zmiana planu pokazuje myślenie planistyczne bez polotu i jakiejkolwiek wizji przestrzeni. 
Ponadto zaproponowana do uchwalenia zmiana miejscowego planu jest wizerunkiem braku poszanowania wspólnego dobra, jakim jest Orłowo.

Czy autorzy tych zmian zdają sobie sprawę z nieodwracalności niekorzystnych decyzji, które zostaną zrealizowane w postaci licznych budynków mieszkalnych w miejscach, w których powinny być parki, obiekty sportowe, kultury i turystyki?

 

UCHWAŁA NR XXII/548/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni została podjęta: 13/7/1

 

Ad 6.30

K. Gruszecka-Spychała- jest to projekt, który – w dużym skrócie mówiąc – pomoże nam stworzyć lokalne plany działań, a przede wszystkim zdiagnozować ruch towarowy na ulicach naszego miasta. Wkład Miasta wynosić ma maksymalnie 15 %, a środki dla Gdyni to  kwota 54,5 tys. EURO.

 

UCHWAŁA NR XXII/549/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera, do projektu Freight TAILS (Program URBACT III), dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za

 

Ad 7.

Do Prezydium interpelacje nie wpłynęły.

 

Ad 8.

Przewodnicząca J. Zielińska zaprosiła radnych do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji Święta Morza.

 

Ad 9.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 10.

Termin kolejnej sesji: 31 sierpnia 2016 r.; godz. 12

 

Ad 11.

Zakończenie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała:

 

insp. Zofia Kostrzewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 09.06.2016
Data udostępnienia informacji: 09.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2016 08:47 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
15.06.2016 14:07 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.06.2016 09:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.06.2016 09:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.06.2016 09:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.06.2016 09:04 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska