Zawiadomienie o rozstrzygnięciu Przetargu nieograniczonego na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2016 r.


Gdynia 14.12.2015 r.

Zawiadamia się o rozstrzygnięciu Przetargu nieograniczonego na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2016 r. - część 1: "Publikacja ogłoszeń prasowych w tytule o zasięgu lokalnym" oraz o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania w części 2: "Publikacja ogłoszeń prasowych w tytule o zasięgu ogólnopolskim".

Dotyczy: MMR.271.3.2015 z 30 października 2015 r.

Część 1: Publikacja ogłoszeń prasowych w tytule o zasięgu lokalnym.
Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 207 000 euro na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2016 roku dokonano wyboru oferty dla Części 1 zamówienia.

Zadecydowano o wyborze oferty firmy :
Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Ul. Domaniewska 45
Oddział w Gdańsku, Targ Drzewny 9/11.

Była to jedyna oferta na tę część zamówienia. Oferta firmy Polska Press Sp. z o.o. spełniła wszystkie warunki SIWZ. Przy wyborze oferty kierowano się korzystną ceną zaproponowaną przez Wykonawcę, a także średnią sprzedażą dzienną w 2014 r., wynoszącą 27 055.
Cena oferty brutto: 392.250,00 zł
Łączna punktacja oceny oferty: 100 pkt

Część 2: Publikacja ogłoszeń prasowych w tytule o zasięgu ogólnopolskim.
Zamawiający informuje, iż w terminie składania ofert złożono 1 (słownie: jedną) ofertę przez:
Forum Spółka Akcyjna
ul. Filtra 63/43
02-056 Warszawa

Zamawiający zawiadamia, że z przedmiotowego postępowania, na podstawie artykułu 90 ust. 3 i artykułu 89 ust. 1 punkt 2 i 4 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) powyższa oferta została odrzucona.


Uzasadnienie odrzucenia:
W dniu 4.12.2015 r. Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust 1 ustawy PZP wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny, w związku z możliwością uznania jej za rażąco niską. Ponadto Wykonawca został poproszony o sprecyzowanie treści oferty, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca w dniu 9.12.2015 r. przesłał drogą mailową do Referatu Relacji z Mediami, oświadczenie, w którym:
- wyjaśnił, że cena zaoferowana w przetargu wynika z kalkulacji kosztów. Nie ustosunkował się do pytań dotyczących załącznika nr 1B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwaną SIWZ.
W związku z brakiem powyższych wyjaśnień i faktem, że oferta Wykonawcy jest niższa o ponad 50% od szacunkowej wartości zamówienia, oferta została odrzucona.
Ponadto Wykonawca nie złożył wyjaśnień, w oparciu o art. 26 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - PZP (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, które dotyczyły:
1. rozdział 4, część 2 (przedmiot zamówienia), podpunkt 6, prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie przez Wykonawcę, w jakich dodatkach do dziennika Wykonawca gwarantuje druk publikacji. Ponadto na podstawie SIWZ, rozdział 4, część 2 (przedmiot zamówienia), podpunkt 6, prosi się Wykonawcę o podanie informacji o częstotliwości publikacji dodatków, wraz z ich tytułami, jeżeli są wydawane.
2. rozdziału 4, część 2 (przedmiot zamówienia), podpunkt 1 i 4, prosi się Wykonawcę o wskazanie stron ogłoszeniowych i stron, na których zamieszczane są kondolencje i nekrologi w wydaniach codziennych gazety.
3. zgodnie z rozdziałem 6 SIWZ o wykazanie, czy jest w stanie zagwarantować wykonanie zamówienia uzupełniającego w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń losowych, społecznych, o charakterze ogólnopolskim lub lokalnych, w wysokości 20% zamówienia podstawowego.
4. prosi się Wykonawcę o wyjaśnienie możliwości wykonania 4-stronicowej wkładki tematycznej w kolorze w grzbiecie głównym.
Zamawiający ma uzasadnione wątpliwości co do możliwości realizacji przedmiotu zamówienia, gdyż Wykonawca nie potrafił wskazać, w jaki sposób wywiąże się z warunków jakie stawia przed nim SIWZ oraz nie złożył dostatecznych wyjaśnień co do rynkowego charakteru ceny oferty.

Unieważnienie postępowania:
W związku z tym, że w przetargu nieograniczonym na publikację ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2016 r. - część 2, wpłynęła jedna oferta, złożona przez: Forum Spółka Akcyjna, ul. Filtra 63/43, 02-056 Warszawa, a oferta ta została odrzucona, Zamawiający unieważnia powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie części 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 14.12.2015
Data udostępnienia informacji: 14.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.12.2015 08:34 Korekta Paweł Jałoszewski
14.12.2015 08:30 Korekta Paweł Jałoszewski
14.12.2015 08:22 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski