Zamówienie publiczne na usługę wykonania i publikacji wkładek zawierających instrukcję użytkowania Systemu TRISTAROGŁOSZENIE O WYNIKU

 

                                                                    

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro na usługę wykonania
i publikacji wkładek zawierających instrukcję użytkowania Systemu TRISTAR
dla kierowców i pasażerów komunikacji publicznej

 

 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 2866/15/VII/R z dnia 28 lipca 2015 roku Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę wykonania 

i publikacji wkładek zawierających instrukcję użytkowania Systemu TRISTAR
dla kierowców i pasażerów komunikacji publicznej. W ramach przedmiotowego postępowania ofertę złożyły dwa podmioty.

Ocenę przeprowadzono wg kryteriów przyjętych w pkt 19.1. SIWZ tj.: cena brutto – 90 %, gramatura papieru – 10 %. Przyznaną punktację przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Składniki oferty

Liczba punktów za kryterium

„cena oferty brutto – 90%”

Liczba punktów za kryterium

„gramatura papieru – 10%”

Przyznana łączna liczba punktów

Cena brutto

Gramatura papieru

I

Artbeat Group Paulina Armatowska, ul. Heweliusza 11, Gdańsk 80-890

50 922 zł

170 g

6,87

0,9

7,77

II

POLSKA PRESS Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, Warszawa 02-672, Oddział w Gdańsku, Targ Drzewny 9/11, Gdańsk 80-894

38 868 zł

140 g

9,00

0,6

9,60

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca POLSKA PRESS Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, Warszawa 02-672, Oddział w Gdańsku, Targ Drzewny 9/11, Gdańsk 80-894, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późniejszymi zmianami), może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust.1 przedmiotowej Ustawy.


Stopka POIiŚ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Małgorzata Nowak
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Bagińska
Data wytworzenia informacji: 30.07.2015
Data udostępnienia informacji: 30.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2015 15:28 Dodanie informacji Małgorzata Bagińska