Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej i Słonecznej oraz ul. Świętojańskiej 139, 139A w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie roboty budowlanej pn: „Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej i Słonecznej oraz ul. Świętojańskiej 139, 139A w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 3221/15/VII/U z dnia 07.09.2015r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 31.08.2015r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie roboty budowlanej pn: „Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej i Słonecznej oraz ul. Świętojańskiej 139, 139A w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 Pana Arkadiusza Rybaka prowadzącego działalność gospodarczą pn: Przedsiębiorstwo Budowlane „RYBAK", ul. Krótka 1 z siedzibą w Luzinie (84-242), działającego na podstawie wpisu do CEIDG, z ceną ryczałtową brutto 219 784,40 zł.

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2924/15/VII/U z 04.08.2015r: cena oferty brutto 85 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 10%:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Budowlane „RYBAK", ul. Krótka 1, 84-242 Luzino:
cena brutto: - 219 784,40 zł 8,50 pkt
okres wykonania: - 10,5 tygodni 0,50 pkt
okres udzielonej gwarancji - 75 miesięcy 1,00 pkt
RAZEM 10,00 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Pana Arkadiusza Rybaka prowadzącego działalność gospodarczą pn: Przedsiębiorstwo Budowlane „RYBAK", ul. Krótka 1 z siedzibą w Luzinie (84-242), która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94.ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że złożono tylko jedną ofertę.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 08.09.2015
Data udostępnienia informacji: 08.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 10:43 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
08.09.2015 15:30 publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz
08.09.2015 15:25 Dodanie informacji Anna Stankiewicz