Wykonanie oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie Urzędu miasta Gdyni Etap III

Ogłoszenie o wynikach postępowania na robotę budowlaną, Wykonanie oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Etap III.

OGŁOSZENIE WYNIKU

Działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam,
że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 2812/2015/VII/S z dnia 21.07.2015 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 14.07.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 186.000 Euro na robotę budowlaną: Wykonanie oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Etap III, EZP MN.271.42.2015
Do upływu terminu składania ofert złożono trzy oferty:
1. ALU-IDEAL Sp. z o. o. z siedzibą: 88-140 Gniewkowo, Wierzchosławice 37A,
- cena brutto: 113 898,80 zł 9 pkt
- okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy 1 pkt
RAZEM 10 pkt

2. Impel Tech Solutions Sp. z o. o. z siedzibą: 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56a,
- cena brutto: 155 595,00 zł 6,59 pkt
- okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy 1 pkt
RAZEM 7,59 pkt

3. „BSP SERVICE" Sp. z o. o. z siedzibą 75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 32
- cena brutto: 148 253,03 zł 6,91 pkt
- okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy 1 pkt
RAZEM 7,91 pkt

Wszyscy wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu i ich oferty nie podlegały odrzuceniu. Oferty oceniano według kryteriów jakie zostały przyjęte:
cena oferty brutto- waga 90%, okres udzielonej gwarancji-waga 10%
Wykonawca, którego oferta została wybrana:
ALU-IDEAL Sp. z o. o. z siedzibą: 88-140 Gniewkowo, Wierzchosławice 37A,
- cena brutto: 113 898,80 zł 9 pkt
- okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy 1 pkt
RAZEM 10 pkt

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lompert
Data wytworzenia informacji: 21.07.2015
Data udostępnienia informacji: 22.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.07.2015 10:36 Dodanie informacji Joanna Lompert