Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych oraz tabliczek informacyjnych w ramach projektu "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej (...)

Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych oraz tabliczek informacyjnych w ramach projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Numer ogłoszenia: 268274 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 226678 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż tablic pamiątkowych oraz tabliczek informacyjnych w ramach projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt realizowany jest przez Gminę Miasta Gdyni w partnerstwie z Gminą Miejską Rumia, Gminą Miasto Reda i Gminą Miasta Wejherowa..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1.1 Zakres szczegółowy dotyczący wykonania i montażu 28 szt. tablic pamiątkowych:1.1.1 opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu graficznego tablicy pamiątkowej o wymiarze: 0,7 metra wysokości, 1 metr szerokości, zawierającej: 1.1.1.1 emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Funduszu Spójności, 1.1.1.2 logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 1.1.1.3 logo beneficjenta - Gminy Miasta Gdyni, 1.1.1.4 napis: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, 1.1.1.5 hasło promocyjne: Dla rozwoju infrastruktury i środowiska; 1.1.2 wykonanie 28 szt. tablic pamiątkowych o wymiarach: 0,7 metra wysokości, 1 metr szerokości, jednostronnych, z materiału trwałego, odpornego na działanie czynników atmosferycznych, na ścieranie oraz o dużej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej, ze względu na konieczność zapewnienia trwałości, czytelności i wysokiego poziomu estetycznego tablicy co najmniej w okresie do 30 kwietnia 2021 roku, z treścią informacyjną i logotypami w pełnym kolorze, zgodnych z wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem graficznym, o którym mowa w pkt. 1.1.1, pokrytych laminatem antygrafitti, 1.1.3 montaż 28 szt. tablic pamiątkowych na terenie miast: Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, orientacyjnie określonych w załączniku nr 3 do projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, oraz zgodnie z następującymi wymogami: 1.1.3.1 tablice zamontowane do metalowego słupka o przekroju kwadratowym 80 mm x 80 mm oraz grubości materiału, z którego zostanie wykonany słupek - min. 3 mm, na stelażu, w sposób estetyczny śrubami bądź nitami, 1.1.3.2 tablice umocowane na słupku na wysokości 150 cm od poziomu gruntu do dolnej krawędzi tablicy, trwale związane z gruntem. 1.2 Zakres szczegółowy dotyczący wykonania i montażu 17 szt. tabliczek informacyjnych: 1.2.1 opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu graficznego tabliczki informacyjnej o wymiarze: 15 cm wysokości, 20 cm szerokości, zawierającej: 1.2.1.1 emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, 1.2.1.2 logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, logo beneficjenta - Gminy Miasta Gdyni, 1.2.1.3 napis: Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko; 1.2.2 wykonanie 17 szt. tabliczek informacyjnych o wymiarach: 15 cm wysokości, 20 cm szerokości, jednostronnych, z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych, na ścieranie oraz o dużej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej, ze względu na konieczność zapewnienia trwałości, czytelności i wysokiego poziomu estetycznego tablicy co najmniej w okresie do 30 kwietnia 2021 roku, z treścią informacyjną i logotypami w pełnym kolorze, zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem graficznym, o którym mowa w pkt. 1.2.1; pokrytych laminatem antygrafitti. 1.2.3 montaż 17 szt. tabliczek informacyjnych na terenie miast: Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, orientacyjnie określonych w załączniku nr 3 do projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, oraz zgodnie z następującymi wymogami: 1.2.3.1 tabliczki zamontowane do metalowego słupka na stelażu, w sposób estetyczny śrubami bądź nitami, 1.2.3.2 tabliczki umocowane na słupku na wysokości 50 cm od poziomu gruntu do dolnej krawędzi tabliczek, trwale związane z gruntem. 2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dokument dostępny na stronie internetowej https://www.pois.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx. 3. Zaprojektowanie tablicy pamiątkowej oraz tabliczek informacyjnych Wykonawca wykona zgodnie z wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach: 3.1 Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wraz z załącznikiem nr 1 Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dokument dostępny na stronie internetowej https://www.pois.2007 2013.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx; 3.2 Księga identyfikacji wizualnej, stanowiąca załącznik do Strategii komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, dokument dostępny na stronie internetowej https://www.pois.2007 2013.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx. 4. Jeżeli Wykonawca zamierza cześć zamówienia powierzyć podwykonawcom, to jego zakres wskazuje w ofercie. 5. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.70-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MONTOWNIA produkcja reklam Anna Zommer, Zofiówka, ul. Główna 88, 95-080 Tuszyn, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 107556,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 14854,60

  • Oferta z najniższą ceną: 14563,20 / Oferta z najwyższą ceną: 35916,00

  • Waluta: PLN .

logo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Agnieszka Kazimierska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 09.10.2015
Data udostępnienia informacji: 09.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2015 14:14 Korekta Agnieszka Kazimierska
09.10.2015 14:13 Korekta Agnieszka Kazimierska
09.10.2015 14:11 Korekta Agnieszka Kazimierska
09.10.2015 14:09 Dodanie informacji Agnieszka Kazimierska