Usługa konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni

OGŁOSZENIE

O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro na wykonanie  usługi konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni.

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni NR 3327/15/VII/P z dnia 22.09.2015r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w dniu 3.08.2015r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na „ Wykonanie usługi na konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni” oraz wybór oferty nr 1 z ceną brutto: 354 240 zł złożoną przez PT „ Telłącz, Jerzy Markiewicz, 15- 771 Białystok, ul. Studzienna 2

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:

 

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2937/15/VII/P z dnia 4 sierpnia 2015 r. tj. cena brutto przedmiotu zamówienia 90%, czas reakcji serwisu 10%:

Oferta nr 1- PT „ Telłącz, Jerzy Markiewicz, 15- 771 Białystok, ul. Studzienna 2, -

1. cena brutto    354 240 zł                          9 pkt.

2. czas reakcji serwisu                                 1 pkt.

                                               RAZEM      10 pkt

 

Oferta nr 2 – Sprint S.A., ul. Budowlanych 64 E, 80 – 298 Gdańsk - 

1. cena brutto    442 800 zł ,                         7,2 pkt

2. czas reakcji serwisu                                  1 pkt.

                                               RAZEM        8,2 pkt.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub droga elektroniczną albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Ogłoszenie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Zacharski
Data wytworzenia informacji: 23.09.2015
Data udostępnienia informacji: 24.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2015 10:03 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
24.09.2015 10:02 Dodanie informacji Łukasz Zacharski