Unieważnienie postępowania na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie dostawy prasy codziennej i czasopism specjalistycznych

dla Urzędu Miasta Gdyni w 2016 r.

numer ogłoszenia w BZP 152087-2015 z dnia 19.10.2015 r.

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (t.j Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm. ) Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Gmina Miasta Gdyni unieważnia postępowanie na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2016 r. Postępowanie to obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Postępowanie musi zostać unieważnione, ponieważ niemożliwe jest dokonanie prawidłowego wyboru oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postępowanie obarczone jest wadą polegającą na tym, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie umieszczono zapisów wynikających ze zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054), które zostały wprowadzone przez art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605), a weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Ustawa nowelizująca wprowadziła zmiany treści art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, których Zamawiający nie uwzględnił w SIWZ, pozostawiając nieaktualne zapisy tego artykułu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 3a: „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku."

Zamawiający pozostawił w SIWZ nieaktualne brzmienie artykułu 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z czym nie poinformował o konieczności złożenia oświadczenia czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego właściwego obowiązku podatkowego. Na skutek tego Zamawiający pozbawił wykonawców możliwości złożenia porównywalnych ofert. W wyniku nieprawidłowego zapisu pkt 14.5 SIWZ mogło dojść do naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych, w tym zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, o których mowa w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazane naruszenie mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Z tego powodu prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem jest dokonanie wyboru oferty wykonawcy, a następnie zawarcie umowy, staje się bezprzedmiotowe, zgodnie bowiem z art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy, umowa mogłaby zostać unieważniona, jeżeli zamawiający dokonałby wyboru oferty z naruszeniem przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający jest zmuszony unieważnić postępowanie.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający niezwłocznie dokona wszczęcia nowego postępowania w przedmiotowej sprawie.

dokument unieważniający postępowanie do pobrania tutaj.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data wytworzenia informacji: 16.11.2015
Data udostępnienia informacji: 16.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2015 11:59 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska