Tablice informacyjne i pamiątkowe w ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej”


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro na usługę wykonania
i montażu tablic pamiątkowych oraz tabliczek informacyjnych w ramach projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 3383/15/VII/R z dnia 29 września 2015r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę o wykonania i montażu tablic pamiątkowych oraz tabliczek informacyjnych w ramach projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim". W ramach przedmiotowego postępowania ofertę złożyło 8 podmiotów.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców:
1) Zakład Reklam i Grafiki Komputerowej „COBRA", ul. Mirakowo 42 B, 87 - 140 Chełmża, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający pismem z dnia 17 września 2015r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia oferty w zakresie dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. posiadanie wiedzy i doświadczenia. Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczył usługi dotyczące zaprojektowania, wykonania i montażu tablic informacyjnych lub pamiątkowych o łącznej wartości 50 000 zł netto. Na wezwanie Wykonawcy Zamawiający przedstawił dokumenty, które nadal nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie wykazał wykonania konkretnych usług na łączną kwotę 50 000 zł netto.
2) ADMAR GALICJA Małgorzata Tuszyńska, ul. Pułaskiego 8, 81 - 368 Gdynia, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający pismem z dnia 17 września 2015r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia oferty w zakresie dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. posiadanie wiedzy i doświadczenia. Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczył usługi dotyczące zaprojektowania, wykonania i montażu tablic informacyjnych lub pamiątkowych o łącznej wartości 50 000 zł netto. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego.
Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono oferty Wykonawców:
1) Reklama Mik Tomasz Bielak, Jakubowice Konińskie, ul. Lubelska 50, 21 - 003 Ciecierzyn,
2) ADMAR GALICJA Małgorzata Tuszyńska, ul. Pułaskiego 8, 81 - 368 Gdynia,

ponieważ na wezwanie Zamawiającego z dnia 17 września 2015r. do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny, ww. Wykonawcy takich wyjaśnień nie udzielili.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MONTOWNIA produkcja reklam Anna Zommer, Zofiówka ul. Główna 88, 95 - 080 Tuszyn. Komisja przetargowa dokonała oceny ofert w oparciu o przyjęte w SIWZ następujące kryteria: cena brutto - 90 %, okres gwarancji - 10%. Przyznaną punktację przedstawia poniższa tabela:


Lp. Wykonawca Cena brutto (PLN) Ilość punktów - kryterium "cena" Punkty za kryterium "cena" * waga (90%)
 1. PLAKAPOL S.C. Grzegorz Biedal Zenon Biedal, Młynisko 47, 98 – 350 Biała 19741,50 6,71 6,04
 2. MONTOWNIA produkcja reklam Anna Zommer, Zofiówka ul. Główna 88, 95 – 080 Tuszyn 14854,60 10 9,00
 3. Flesz Studio Tomasz Kenig, Królikowo 6, 11 – 015 Olsztynek 16561,95 8,85 7,97
 4. P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45, 98 – 300 Wieluń 35916,00 -4,18 0,00
 5. Magit Sp. z o.o., Psary ul. Parkowa 11, 51 – 180 Wrocław 35597,68 -3,96 0,00


 Lp. Wykonawca Okres gwarancji w miesiącach ilość punktów - kryterium "gwarancja" Punkty za kryterium "gwarancja" * waga (10%) Suma punktów
 1. PLAKAPOL S.C. Grzegorz Biedal Zenon Biedal, Młynisko 47, 98 – 350 Biała 61 10 1 7,04
 2. MONTOWNIA produkcja reklam Anna Zommer, Zofiówka ul. Główna 88, 95 – 080 Tuszyn 36 0 0 9,00
 3. Flesz Studio Tomasz Kenig, Królikowo 6, 11 – 015 Olsztynek 61 10 1 8,97
 4. P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45, 98 – 300 Wieluń 61 10 1 1,00
 5. Magit Sp. z o.o., Psary ul. Parkowa 11, 51 – 180 Wrocław 36 0 0 0,00Zgodnie z art. 94.ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

logo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Małgorzata Nowak
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Bagińska
Data wytworzenia informacji: 30.09.2015
Data udostępnienia informacji: 30.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2015 16:14 Dodanie informacji Małgorzata Bagińska