Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej(...)

URE.7011.1.2015                                                                                           Gdynia, 13.08.2015 r.
EZP nr MN.271.47.2015

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę „Wykonanie audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej wraz z inwentaryzacją dla potrzeb tych audytów obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni".

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, iż zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 23.07.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 na usługę polegającą na „Wykonaniu audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej wraz z inwentaryzacją dla potrzeb tych audytów obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Neptun EKO Jarosław Kozub, ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Ofertę oceniano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2653/15/VII//U z dnia 07.07.2015 r. r.: cena oferty brutto 80%, termin wykonania zamówienia 20%.
Oferta nr 1 - Neptun EKO Jarosław Kozub, ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia
1) cena brutto 122 139,00 zł - 8 pkt
2) termin wykonania zamówienia: 3 miesiące - 2 pkt
RAZEM 10 pkt
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Neptun EKO Jarosław Kozub, ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia, która otrzymała łącznie najwyższą możliwą do uzyskania liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Sylwia Grabowska
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Grabowska
Data wytworzenia informacji: 13.08.2015
Data udostępnienia informacji: 13.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2015 14:26 Dodanie informacji Sylwia Grabowska