Rozbudowa ulic: Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej i odcinki ścieżek rowerowych w Gdyni - nadzór inwestorski

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na pełnienie usługi nadzoru nad realizacją i w okresie gwarancji robót pn.: „Rozbudowa ulic: Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej i odcinki ścieżek rowerowych w Gdyni"

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.04.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 02.04.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Rozbudowa ulic: Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej i odcinki ścieżek rowerowych w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1, złożonej przez Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81 537 Gdynia, z ceną ryczałtową 28 782,00 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 401/14/VII/U z dnia 23.12.2014r: cena oferty brutto 90 %, jakość wykonania usługi 10%.

Oferta nr 1 - Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B,
81-537 Gdynia
1. cena brutto: 28 782,00 zł - 9,00 pkt
2. jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
RAZEM: 10,00 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 30.04.2015
Data udostępnienia informacji: 30.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 12:51 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
30.04.2015 11:25 Dodanie informacji Dominika Wojtunik