Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przeb. odc. kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na robotę budowlaną pn: „Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową zarurowanego odcinka kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.06.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 11.06.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową zarurowanego odcinka kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Pana Mariana Mielewczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT z siedzibą w Gdyni (81-571), ul. Starochwaszczyńska 64, z ceną ryczałtową brutto 6 027 000,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza Wykonawcę: Zakład Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z o.o. ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Zakład Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z o.o. pismem z dnia 15.06.2015r. do złożenia wyjaśnień w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. posiadanie wiedzy i doświadczenia. W odpowiedzi Zamawiający otrzymał nowy wykaz robót (Załącznik nr 3a), z którego wynika, iż w zakresie robót kanalizacyjnych Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu firm PHUP PALWOD Export-Import Ryszard Pawlukanis oraz PRIB Sp. z o.o. Ponadto Wykonawca wyjaśnił, iż powyższe firmy będą brały udział przy wykonywaniu zamówienia w zakresie prac wod-kan-firma PHUP PALWOD Export-Import Ryszard Pawlukanis, natomiast firma PRIB Sp. z o.o w szeroko rozumianych pracach inżynieryjnych.
Złożone wyjaśnienia nie wykazały, w jaki realny sposób firmy PHUP PALWOD Export-Import Ryszard Pawlukanis oraz PRIB Sp. z o.o. przekażą swoje doświadczenie w realizacji zamówienia.
Wskazane przez nie w załączniku nr 5 (strona 22 i 26 oferty) udostępnienie zasobów jako: „stałego doradztwa technicznego oraz udostępnienia know-how, które okaże się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy" nie wykazało faktycznej dostępności tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał pismem z dnia 19.06.2015r. Zakład Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z o.o. do uzupełnienia złożonej oferty o zobowiązania podmiotów trzecich w zakresie szczegółowego wyjaśnienia w jaki sposób i w jakim zakresie podmioty te będą brały faktyczny udział w realizacji przedmiotu zamówienia pełniąc usługę doradztwa i know-how.


W wyniku otrzymanych wyjaśnień i uzupełnienia oferty Wykonawca zmienił pierwotny zakres udziału podmiotów trzecich, jak również załączył zobowiązania firm PHUP PALWOD Export-Import Ryszard Pawlukanis i PRIB Sp. z o.o, niespójne ze swoimi wyjaśnieniami, tj.:
- firma PALWOD Export-Import Ryszard Pawlukanis pierwotnie miała pełnić doradztwo w zakresie prac wodno - kanalizacyjnych, natomiast po złożeniu wyjaśnień z dnia 24.06.2015 r. Wykonawca oświadczył że będzie wykonywać jedynie roboty w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Hutniczej i ul. Św. Mikołaja z budową urządzeń podczyszczających, tj. w zakresie budowy sieci o średnicach mniejszych niż 500 mm;
- firma PRIB Sp. z o.o. pierwotnie miała pełnić doradztwo w zakresie prac inżynieryjnych, natomiast po złożeniu wyjaśnień z dnia 24.06.2015 r. wykonawca oświadczył że będzie wykonywać roboty w zakresie budowy przepustu rzeki Chylonki z rur GRP 3200x1200 oraz budowy sieci wodociągowo - sanitarnej, podczas gdy firma PRIB Sp. z o.o. w swoim zobowiązaniu oświadczyła, że będzie brała udział jedynie jako podwykonawca robót drogowych (a nie robót drogowych z uzbrojeniem).
Ze złożonych zobowiązań firm nie wynika zatem, iż oddają do dyspozycji Wykonawcy zasoby w takim zakresie, jak wymagany przez Zamawiającego warunek wiedzy i doświadczenia.

Uwzględniając powyższe należy ponadto wskazać, iż Wykonawca na etapie składania wyjaśnień i uzupełnienia oferty dokonał zmiany jej treści. W formularzu oferty wykonawca oświadczył, że zamierza przedmiot zamówienia realizować siłami własnymi, natomiast z zobowiązań firm PHUP PALWOD Export-Import Ryszard Pawlukanis i PRIB Sp. z o.o, oraz z oświadczenia wykonawcy z dnia 24.06.2015 r. jednoznacznie wynika, że zamówienie wykona przy pomocy podwykonawców.
Uzupełnienie oferty o podwykonawstwo uznawane jest w orzecznictwie za rażące naruszenie art. 87 ust 1 Pzp, z którego jednoznacznie wynika bezwzględny zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian w treści oferty, której elementem jest oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawstwa złożone w formularzu oferty.

Ponadto, Zamawiający stwierdził, iż korekta oferty stanowi istotną zmianę treści oferty bowiem wprowadzenie podwykonawcy w miejsce samodzielnego wykonania oznacza zmianę zadeklarowanego sposobu wykonania zamówienia. Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp ponieważ nie jest oświadczeniem wymaganym w art. 25 ust. 1 Pzp i stanowi ono element oferty.
Zasadne jest zatem stwierdzenie, iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Pozostałą ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2105/15/VII/U z 13.05.2015 r.: cena oferty brutto 92 %, okres wykonania 6 %, okres udzielonej gwarancji 2 %.

Oferta nr 1 - Marian Mielewczyk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT,
ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia:

1. cena brutto - 6 027 000,00 zł 9,20 pkt
2. okres wykonania - 39 tygodni 0,60 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy 0,14 pkt
RAZEM 9,94 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Pana Mariana Mielewczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT z siedzibą w Gdyni (81-571), ul. Starochwaszczyńska 64, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.


Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 01.07.2015
Data udostępnienia informacji: 01.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 11:25 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
01.07.2015 14:35 Dodanie informacji Anna Stankiewicz