Rozbud.ul.Św.Mikołaja w Gdyni z przebud. odc.kanału rz.Chylonki od ul.Św.Mikołaja do ul.Hutniczej z przejściem pod ul.Hutniczą-nadzór inw.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową zarurowanego odcinka kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.07.2015r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 11.06.2015r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową zarurowanego odcinka kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą" oraz wybór oferty nr 3 złożonej przez spółkę Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr 0000156859 z ceną ryczałtową 57 810,00 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2106/15/VII/U/2015 z dnia 19.05.2015r: cena oferty brutto 90%, jakość wykonania usługi 10%.
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB Tomasz Hrynkiewicz,
82-220 Dzierzgoń, ul. Kajki 4:
1. cena brutto: 75 768,00 zł 6,20 pkt
2. jakość wykonania usługi: 21 dni 1,00 pkt
Razem: 7,20 pkt
Oferta nr 2 - Development Design Sp. z o.o. , ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk:
1. cena brutto: 154 918,50 zł 0 pkt
2. jakość wykonania usługi: 21 dni 1,00 pkt
Razem: 1,00 pkt
Oferta nr 3 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia
1. cena brutto: 57 810,00 zł 9,00 pkt
2. jakość wykonania usługi: 21 dni 1,00 pkt
Razem: 10,00 pkt
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez spółkę Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.


Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3) a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 02.07.2015
Data udostępnienia informacji: 02.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 11:09 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
02.07.2015 14:18 Dodanie informacji Anna Stankiewicz