Roboty drogowe w ul. Warszawskiej, ul. Staffa i ul. Aldony w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Roboty drogowe w ul. Warszawskiej, ul. Staffa i ul. Aldony w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.10.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 05.10.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Roboty drogowe w ul. Warszawskiej, ul. Staffa i ul. Aldony w Gdyni" oraz wybór oferty nr 5, złożonej przez Pana Krzysztofa Makurat prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, Staniszewo 26, 83-328 Sianowo z ceną ryczałtową brutto 820 836,11 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2926/15/VII/U z 04.08.2015 r.: cena oferty brutto 92 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 3%.
Oferta nr 1 - Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto: 1 033 107,67 zł -   6,82 pkt
2. okres wykonania: 20 tygodni -   0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji: 55 miesięcy -   0,30 pkt
RAZEM 7,62 pkt
Oferta nr 2 - EUROVIA POLSKA SA, ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce:
1. cena brutto: 1 024 955,87 zł -   6,91 pkt
2. okres wykonania: 29 tygodni -   0,05 pkt
3. okres udzielonej gwarancji: 55 miesięcy -   0,30 pkt
RAZEM 7,26 pkt
Oferta nr 3 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk:
1. cena brutto: 942 145,96 zł -   7,84 pkt
2. okres wykonania: 31 tygodni -   0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji: 55 miesięcy - 0,30 pkt
RAZEM 8,14 pkt
Oferta nr 4 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków:
1. cena brutto: 909 993,59 zł - 8,20 pkt
2. okres wykonania: 27 tygodni - 0,15 pkt
3. okres udzielonej gwarancji: 55 miesięcy - 0,30 pkt
RAZEM 8,65 pkt
Oferta nr 5 - Krzysztof Makurat, Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, Staniszewo 26, 83-328 Sianowo:
1. cena brutto: 820 836,11 zł - 9,20 pkt
2. okres wykonania: 30 tygodni - 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji: 55 miesięcy - 0,30 pkt
RAZEM 9,50 pkt
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 5 złożona przez Pana Krzysztofa Makurat prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, Staniszewo 26, 83-328 Sianowo, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 16.10.2015
Data udostępnienia informacji: 16.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.10.2015 12:12 Dodanie informacji Dominika Wojtunik