robota budowlana polegającą na wykonaniu etapu III remontu elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu etapu III remontu elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40.


            Zarządzeniem Nr 2819/15/VII/M z dnia 21.07.2015r. Prezydent Miasta Gdyni  zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 03.07.2015r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  poniżej 5.186.000 euro na wybór wykonawcy robót budowlanych, polegających na wykonaniu etapu III remontu elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40 i  wybór oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MARBUD Ryszard Marcinkiewicz z siedzibą: ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, NIP 586-000-14-73  z  ceną brutto –  426.937,42 zł i okresem udzielonej gwarancji 60 miesięcy jako najkorzystniejszej spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ.

 

 

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2400/15/VII/M z dnia 15.06.2015r : cena brutto 90%, okres udzielonej gwarancji 10%.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 niżej wymienione oferty :

 

01  Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMEX mgr inż. Ryszard Ankiewicz

      ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk,

       -  z ceną  443.358,63 zł brutto i okresem udzielonej gwarancji 60 miesięcy,

02  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE „MARBUD” Ryszard Marcinkiewicz,

      ul. Morska 147, 81-206 Gdynia,

      -  z ceną  426.937,42 zł brutto i okresem udzielonej gwarancji 60 miesięcy,

03  K.D. NORTHPOL Karol Drewa

      ul. Długa 71, 84-240 Reda

     -  z ceną  399.995,20 zł brutto i okresem udzielonej gwarancji 60 miesięcy,

 

 

Zamawiający wezwał 1 Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Uzupełnienie mimo złożenia w wyznaczonym terminie uznano za niewystarczające.

Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt.4 Ustawy prawo zamówień publicznych jeden Wykonawca został wykluczony z postępowania tj. K.D. NORTHPOL Karol Drewa, ul. ul. Długa 71, 84-240 Reda, ponieważ nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt. 8.2.3 SIWZ.

Jednocześnie oferta w/w Wykonawcy została odrzucone zgodnie z art. 24 ust.4 i art. 89 ust.1 pkt. 5) Ustawy prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego 2 złożone oferty spełniają warunki określone w SIWZ i podlegały ocenie.

 

Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 

01  Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMEX mgr inż. Ryszard Ankiewicz

      ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk

      - cena oferty brutto :              8,67 pkt.

      - okres udzielonej gwarancji: 1,00 pkt.

            Łącznie             -              9,67 pkt.

 

02  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MARBUD Ryszard 

      Marcinkiewicz,  ul. Morska 147, 81-206 Gdynia

      - cena oferty brutto :              9,00 pkt.

      - okres udzielonej gwarancji: 1,00 pkt.

            Łącznie             -            10,00 pkt.

 

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 27.07.2015
Data udostępnienia informacji: 27.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.07.2015 13:47 Dodanie informacji Gabriela Grabda