Oświetlenie ulicy Płk. Dąbka w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ulicy Płk. Dąbka w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2942/15/VII/U z dnia 04.08.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 22.07.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ulicy Płk. Dąbka w Gdyni" oraz wybór oferty nr 5 złożonej przez Firmę Usługową PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, z ceną ryczałtową brutto 243 237,95 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę - Mariusza Maszotę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PUH „EL PROFESSINAL" MARIUSZ MASZOTA, ul. Modrzewiowa 4a/26, 81-074 Gdynia, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w Rozdziale 7 SIWZ podał pożądany termin wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do dnia 29.02.2016r. i zaznaczył, iż Wykonawca podając w ofercie okres realizacji winien uwzględniać szacunkowy, 3 miesięczny okres oczekiwania na zamontowanie licznika dla nowego punktu pomiarowego. Wykonawca - Mariusz Maszota, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH „EL PROFESSINAL" MARIUSZ MASZOTA, podał w pkt 2 Formularza oferty okres wykonania zamówienia 8 tygodni. Zaoferowany przez powyższego Wykonawcę okres realizacji nie zapewnia wykonania zamówienia zgodnie z dyspozycjami SIWZ. Okres wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczył Wykonawcę: Pana Sławomira Dobryłko, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELDO P.P.H.U Sławomir Dobryłko z siedzibą w Rewie (81-198), ul. Szkutnicza 6, który złożył ofertę nr 2, ponieważ nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych pismem z dnia 23.07.2015r. wezwał firmę ELDO P.P.H.U do złożenia wyjaśnień w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. posiadanie wiedzy i doświadczenia. Ponadto, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tym samym pismem wezwał firmę ELDO P.P.H.U do uzupełnienia złożonej oferty o wykaz osób (załącznik nr 3b), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z zapisem punktu 9.1.2. SIWZ, tj. o brakującą osobę z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie otrzymał w wyznaczonym terminie żadnej odpowiedzi od Wykonawcy- firmy ELDO P.P.H.U, Zamawiający wykluczył powyższego Wykonawcę ponieważ nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2480/15/VII/U z 23.06.2015r: cena oferty brutto 95 %, okres wykonania 3%, okres udzielonej gwarancji 2%:
Oferta nr 3 - Firma MAXTEL Edward Pastuła, ul. Kaszubska 36, 81-198 Pierwoszyno:
1. cena brutto: - 255 550,40 - 9,02 pkt
2. okres wykonania: - 17 tygodni - 0,12 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,20 pkt
RAZEM 9,34 pkt
Oferta nr 4 - Instalacje i Pomiary Elektryczne OMEGA, ul. Harcerska 16/19, 84-200 Wejherowo:
1. cena brutto: - 368 976,51 - 4,59 pkt
2. okres wykonania: - 20 tygodni - 0 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy - 0,20 pkt
RAZEM 4,79 pkt
Oferta nr 5 - Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
1. cena brutto: - 243 237,95 - 9,50 pkt
2. okres wykonania: - 14 tygodni - 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,20 pkt
RAZEM 10,00 pkt
Oferta nr 6 - KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda:
1. cena brutto: - 305 040,00 - 7,09 pkt
2. okres wykonania: - 18 tygodni - 0,06 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,20 pkt
RAZEM 7,35 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 5 złożona przez Firmę Usługową PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 06.08.2015
Data udostępnienia informacji: 06.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.08.2015 10:53 Dodanie informacji Anna Stankiewicz