Oświetlenie ul. Świeckiej, ciągu pieszego łączącego ul. Ziołową i Nagietkową, ul. Macierzanki, ul. Koperkowej w Gdyni

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ul. Świeckiej, ciągu pieszego łączącego ul. Ziołową i Nagietkową, ul. Macierzanki, ul. Koperkowej w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.06.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 29.05.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ul. Świeckiej, ciągu pieszego łączącego ul. Ziołową i Nagietkową, ul. Macierzanki, ul. Koperkowej w Gdyni" oraz wybór oferty nr 4 złożonej przez KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda, z ceną ryczałtową brutto 208 977,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1936/15/VII/U z 06.05.2015r: cena oferty brutto 92 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 3 %:

Oferta nr 1 - Firma "MAXTEL" Edward Pastuła, ul. Kaszubska 36, 81 - 198 Pierwoszyno:
1. cena brutto: - 226 456,58 8,43 pkt
2. okres wykonania: - 24 tygodni 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 8,73 pkt
Oferta nr 2 - Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
1. cena brutto: - 254 429,68 7,19 pkt
2. okres wykonania: - 11 tygodni 0,40 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 7,89 pkt
Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć" Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia:
1. cena brutto: - 265 519,35 6,71 pkt
2. okres wykonania: - 16 tygodni 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 7,01 pkt
Oferta nr 4 - KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda:
1. cena brutto: - 208.977,00 9,20 pkt
2. okres wykonania: - 10 tygodni 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 10,00 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 4 złożona przez KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3) a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 11.06.2015
Data udostępnienia informacji: 11.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 11:45 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
11.06.2015 10:23 Dodanie informacji Anna Stankiewicz