Oświetlenie ul. Krzywej, ul. Pelczara, ul. Wyszyńskiego w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ul. Krzywej, ul. Pelczara, ul. Wyszyńskiego w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1984/15/VII/U z dnia 13.05.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 24.04.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ul. Krzywej, ul. Pelczara, ul. Wyszyńskiego w Gdyni" oraz wybór oferty nr 2 złożonej przez Firmę Usługową PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, z ceną ryczałtową 216 849,00 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił oferty Wykonawców: Edwarda Pastuły, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma MAXTEL Edward Pastuła, ul. Kaszubska 36, 81-198 Pierwoszyno, PMP Sp. z. o.o. ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo oraz KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda, ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający w Rozdziale 7 SIWZ podał pożądany termin wykonania zamówienia części A, B i C przedmiotu zamówienia łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do dnia 01.09.2015 r. W dniu 20.04.2015r. Zamawiający w odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie, zamieścił na stronie internetowej odpowiedź, w której poinformował, że szacunkowy, niezbędny okres oczekiwania na zamontowanie licznika dla nowych punktów pomiarowych wynosi ok. 2 miesiące i okres ten Wykonawca winien uwzględnić w oferowanym okresie wykonania zamówienia. Dodatkowo, Zamawiający zamieścił informację, iż pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca - Edward Pastuła, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma MAXTEL Edward Pastuła, podał w pkt 2 Formularza oferty termin wykonania zamówienia 4 tygodnie, Wykonawca - PMP Sp. z. o.o. podał w pkt 2 Formularza oferty termin wykonania zamówienia 9 tygodni, Wykonawca - KRELBUD Sp. z o.o. podał w pkt 2 Formularza oferty termin wykonania zamówienia 8 tygodni. Zaoferowane przez powyższych Wykonawców terminy nie zapewniają wykonania zamówienia zgodnie z dyspozycjami SIWZ. Okres wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1530/15/VII/U z 31.03.2015r: cena oferty brutto 92 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 3%:

Oferta nr 1 - JOTEL CONNECT Sp. z o.o., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdańsk:
1. cena brutto: - 231 244,15 - 8,59 pkt
2. okres wykonania: - 12 tygodni - 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy - 0,09 pkt
RAZEM 9,18 pkt

Oferta nr 2 - Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
1. cena brutto: - 216 849,00 - 9,20 pkt
2. okres wykonania: - 12 tygodni - 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,30 pkt
RAZEM 10,00 pkt

Oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC SA, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk:
1. cena brutto: - 245 665,21 - 7,98 pkt
2. okres wykonania: - 18 tygodni - 0 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy - 0,30 pkt
RAZEM 8,28 pkt

Oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo Volfram Mokrzycki, Podgórski s.j., ul. Swarzewska 16, 84-103 Łebcz:
1. cena brutto: - 283 564,20 - 6,37 pkt
2. okres wykonania: - 16 tygodni - 0,10 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,30 pkt
RAZEM 6,77 pkt

Oferta nr 7 - Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia:
1. cena brutto: - 227 868,61 - 8,73 pkt
2. okres wykonania: - 13 tygodni - 0,40 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,30 pkt
RAZEM 9,43 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez Firmę Usługową PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 15.05.2015
Data udostępnienia informacji: 15.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2015 12:26 Dodanie informacji Dominika Wojtunik