Oświetlenie ciągów pieszych w rejonie ul. Widnej oraz przejścia podziemnego pod torami PKP ul. Świętego Mikołaja w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ciągów pieszych w rejonie ul. Widnej oraz przejścia podziemnego pod torami PKP ul. Świętego Mikołaja w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.09.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 18.09.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ciągów pieszych w rejonie ul. Widnej oraz przejścia podziemnego pod torami PKP ul. Świętego Mikołaja w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Pana Tomasza Kopacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Produkcyjna PROTEL, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino z ceną ryczałtową brutto 307 500,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2925/15/VII/U z dnia 04.08.2015r: cena oferty brutto 92%, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 3%.

Oferta nr 1 - Tomasz Kopacz Firma Usługowo-Produkcyjna PROTEL, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
1. cena brutto: - 307 500,00 9,20 pkt
2. okres wykonania: - 25 tygodni 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 10,00 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Pana Tomasza Kopacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Produkcyjna PROTEL, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94.ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 01.10.2015
Data udostępnienia informacji: 01.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 10:37 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
05.10.2015 08:52 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
05.10.2015 08:51 Dodanie informacji Anna Stankiewicz