Organizacja Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015, w dniu 9 października 2015.

Informacja o wyniku  postępowania EZP Nr MN. 271.27.2015  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 Euro, na realizację usługi – organizacja Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015, w dniu 9 października 2015.   Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr  2267/15/VII/M z dnia  2 czerwca 2015 r. postanowiono: 

1. Zaakceptować wynik postępowania EZP Nr  MN. 271.27.2015 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 Euro, na realizację usługi – organizacja Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015 w dniu 9 października 2015.   

 

2. Zatwierdzić wybór wykonawcy, Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni 81-451 przy Al. Zwycięstwa 96/98, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323812, NIP 586 22 31 214, REGON 220737397.

 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin składania ofert określono na dzień 18 maja 2015, godz.10. W tym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:

 

lp.

wykonawca

cena oferty brutto w zł

1.

Ibento sp. z o.o.

Aleje Ujazdowskie 26/15, 00-478 Warszawa

 

259 341,81 zł

2.

Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia

 

287 000 zł

 

Publiczne otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu  18 maja 2015, godz.12:00.

Oferty zostały ocenione zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ:

1. Cena – waga kryterium 50%

2. Atrakcyjność i oryginalność opracowania zakresu tematycznego Forum  złożonego wraz z ofertą,  z możliwością uzyskania maksymalnie 10 punktów– waga kryterium 50%W ramach kryterium pod uwagę zostały wzięte następujące elementy opracowania zakresu tematycznego, o którym mowa w pkt. 11.2.1 SIWZ:Zakres i aktualność tematów zaproponowanych w ramach paneli             (maksymalnie 4 punkty)Dobór prelegentów i gościa  specjalnego                                                (maksymalnie 4 punkty)Program ramowy Forum oraz propozycje wydarzeń towarzyszących       (maksymalnie 2 punkty) 

Oferty złożone przez Wykonawców otrzymały odpowiednio:

  1. Oferta Ibento sp. z o.o.                                               - 6,438 punktów
  2. Oferta Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o.                     - 9,393 punktów
 

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. z Agencją Rozwoju Gdyni sp. z o.o., umowę na realizację zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot postępowania, zgodnie z art.94 Ustawy PZP.

                                              

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 02.06.2015
Data udostępnienia informacji: 03.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2015 15:25 Dodanie informacji Beata Sikorska