Opracowanie koncepcji wielobranżowej wraz ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych.

Opracowanie koncepcji wielobranżowej wraz ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych w ramach projektu pn.: NORDA - Północny Biegun Wzrostu, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Numer ogłoszenia: 219800 - 2015; data zamieszczenia: 26.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145408 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji wielobranżowej wraz ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych w ramach projektu pn.: NORDA - Północny Biegun Wzrostu, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1.1 Koncepcji wielobranżowej w następującym zakresie:1.1.1 budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej o klasie GP 2/2 z rezerwą pod rozbudowę do GP 2/3 na odcinku od skrzyżowania Obwodowej Zachodniej Trójmiasta (droga krajowa S6) z ul. Morską do węzła z Drogą Czerwoną w zakresie dokumentacji projektowej drogowej, 1.1.2 budowa Drogi Czerwonej o klasie G 2/2 z rezerwą pod rozbudowę do GP 2/3 na odcinku od węzła z Obwodnicą Północną Aglomeracji Trójmiejskiej do węzła z Trasą Kwiatkowskiego w zakresie dokumentacji projektowej drogowej, 1.1.3 budowa / przebudowa układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną zachodnich części Portu Gdynia (terminali kontenerowych) w zakresie dokumentacji projektowej drogowej (co najmniej 3 warianty), 1.1.4 budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w obszarze objętym koncepcją drogową, 1.1.5 budowa i przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego i terenów ciążących do niego, na podstawie wstępnych warunków technicznych uzyskanych od Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.1 Wykonawca zobowiązany jest do: 1.1.6 uzyskania warunków technicznych budowy, przebudowy, zabezpieczenia lub usunięcia kolidującej z przedmiotową inwestycją infrastruktury technicznej - na podstawie opracowanej koncepcji budowy i przebudowy układu drogowego, 1.1.7 sporządzenia zestawienia projektowanej infrastruktury, tj. długości i średnic sieci nowych oraz przewidzianych do przebudowy, 1.1.8 sporządzenia studium geologiczno - inżynierskiego w formie opracowania projektowego wykonywanego jako rozpoznawczy etap badań z wykorzystaniem materiałów archiwalnych bez realizacji badań terenowych (szczegółowa zawartość wg wytycznych przedstawionych w rozdziale 4.1.2.2 opracowania pn.: Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań, wprowadzonego do stosowania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zarządzeniem Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 roku), 1.1.9 sporządzenia zbiorczego zestawienia szacunkowych kosztów budowy z podziałem na poszczególne elementy i branże oraz z uwzględnieniem wszystkich opracowanych wariantów rozwiązań dotyczących dojazdu do zachodnich części Portu Gdynia, 1.1.10 uzyskania uzgodnień Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, Portu Gdynia, Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni - dla lokalizacji przystanków, Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni - w zakresie przebudowy sieci trakcyjnej na ul. Morskiej i Chylońskiej, PKP w tym Polskich Linii Kolejowych dla części projektowanego zagospodarowania terenu znajdującej się na nieruchomościach należących do PKP, 1.1.11 sporządzenia tabelarycznego wykazu działek znajdujących się w liniach rozgraniczających poszczególnych dróg objętych koncepcją z uwzględnieniem stanu prawnego - na podstawie aktualnych na dzień zawarcia umowy wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów; 1.2 Studium wykonalności w następującym zakresie: 1.2.1. Analiza rozwiązań technicznych planowanego połączenia portu morskiego w Gdyni z siecią dróg krajowych w zakresie, o którym mowa w punktach 1.1.1, 1.1.2 oraz 1.1.3 (wg wytycznych zawartych w rozdziale 4.1.1.2 i 6.1.5 opracowania pn.: Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań wprowadzonego do stosowania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zarządzeniem Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 roku), 1.2.2 Analiza i prognoza ruchu drogowego na sieci z uwzględnieniem wariantów (wg wytycznych zawartych w rozdziale 4.1.1.3 opracowania pn.: Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań wprowadzonego do stosowania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zarządzeniem Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 roku oraz zgodnie z aktualną wersją dokumentu Niebieska Księga - Infrastruktura drogowa opublikowaną na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju). Obowiązkowo Zamawiający wymaga dołączenia do Studium wykonalności edytowalnych formularzy z danymi z przeprowadzonej analizy w formacie .xls lub .xlsx, 1.2.3 Analiza wpływu rozpatrywanych rozwiązań, o których mowa w punktach 1.1.1., 1.1.2 oraz 1.1.3, na środowisko wg wytycznych zawartych w rozdziale 4.1.1.5 opracowania pn.: Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań wprowadzonego do stosowania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zarządzeniem Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 roku); 1.3 Analiza środowiskowa - opracowanie kompletu materiałów do przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia zgodnie z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku. (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) dla planowanego połączenia portu morskiego w Gdyni z siecią dróg krajowych opisanego w punktach 1.1.1., 1.1.2 oraz 1.1.3. 2. W opracowaniach należy wykorzystać dotychczasowe wyniki prac projektowych zawarte w następujących dokumentach: 2.1 Koncepcja Drogi Czerwonej na odcinku od Węzła z Trasą Kwiatkowskiego do Nowej Północnej w Gdyni, wykonana przez BPBK S.A. w 2010 r., 2.2 Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, wykonane przez WYG International Sp. z o. o. w 2011 r., 3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o ustalenia niżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 3.1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej uchwalony uchwałą nr XX/380/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 roku (http://www.gdynia.pl/bip/zagospodarowanie/info/439_82659.html), 3.2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni, uchwalony uchwałą nr IV/46/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 roku(http://www.gdynia.pl/bip/zagospodarowanie/info/439_41606.html), 3.3. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia, uchwalony uchwałą nr XXV/523/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2012 roku(http://www.gdynia.pl/bip/zagospodarowanie/info/439_68529.html). 4. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z: 4.1 warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4.2 warunkami technicznymi ustalonymi przez ZDiZ w Gdyni, 4.3 obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w szczególności z: 4.3.1 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.1999.43.430), 4.3.2 Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 z późn. zm.), 4.3.3 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2013,1409 z późn. zm.), 4.3.4 Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. o prawie wodnym (tj. Dz.U.2012.145 z późn. zm.), 4.3.5 Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), 4.3.6 Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), 4.3.7 Standardami dostępności zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r. (www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf). 5. Wykonawca udzieli na wykonaną usługę 36 miesięczną gwarancję. 6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał oględzin miejsca planowanej budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych, w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania oględzin poniesie Wykonawca. 7. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie. 8. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców. 9. Wykonawca (z udziałem całego zespołu projektowego) jest zobowiązany do prezentacji Zamawiającemu postępu prac projektowych jeden raz w miesiącu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Na żądanie Zamawiającego oraz przed każdą ww. prezentacją (co najmniej 2 dni robocze wcześniej) Wykonawca prześle Zamawiającemu materiały w formacie .pdf i .dwg (szkice, rysunki robocze, propozycje rozwiązań), które będą omawiane na spotkaniu. Wszystkie rysunki .dwg będą wykonane w układzie współrzędnych 2000. 10. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego również prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 11. Przedmiot zamówienia należy wykonać w wersji papierowej w następującej liczbie egzemplarzy: 11.1 Koncepcja wielobranżowa dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych - 2 egz., 11.2 Studium wykonalności dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych - 2 egz., 11.3 Analiza środowiskowa - komplet materiałów do przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (dla całego zakresu objętego koncepcją) - 2 egz., 12. W celu przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dalszej dokumentacji, w tym budowlanej i wykonawczej, przedmiot zamówienia należy wykonać w wersji elektronicznej (CD/DVD) w postaci skompresowanych plików (zip), w tym studium wykonalności i analizę środowiskową w formacie PDF (opracowanie ostateczne podpisane) wraz z edytowalnymi plikami tekstu i edytowalnymi plikami xls dotyczącymi analiz ruchu. Pojemność pojedynczego pliku w formacie pdf nie może przekroczyć 30 MB. W nazwach folderów i plików nie należy stosować polskich liter: ć, ś, ź, ż, ą, ę, ó, ł. 13. Ponadto, na osobnym nośniku CD/DVD muszą się znaleźć rysunki w programie AUTO-CAD, opisy techniczne w formacie .doc lub .docx. 14. Miejsce świadczenia usługi: Gdynia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.24.40.00-0, 71.24.60.00-4, 71.31.34.00-9, 71.32.20.00-1, 71.24.10.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn.: NORDA - Północny Biegun Wzrostu, współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 495000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 601900,50

Oferta z najniższą ceną: 487080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 676500,00

Waluta: PLN.

Projekt współfinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Agnieszka Kazimierska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 26.08.2015
Data udostępnienia informacji: 26.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.08.2015 10:12 Korekta Agnieszka Kazimierska
26.08.2015 10:10 Korekta Agnieszka Kazimierska
26.08.2015 10:06 Dodanie informacji Agnieszka Kazimierska