Ogłoszenie o wyniku postępowania na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino do roku 2020, utworzenie bazy danych, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie szkoleń oraz działań dotyczących informacji i promocji, opracowanie elementów wykorzystywanych w aktualizowanym projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Władysławowa".


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, iż zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 30.03.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 na usługę polegającą na „Opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino do roku 2020, utworzenie bazy danych, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie szkoleń oraz działań dotyczących informacji i promocji, opracowanie elementów wykorzystywanych w aktualizowanym projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Władysławowa" oraz wybór oferty nr 2 złożonej przez Konsorcjum BMTcom Sp. z o.o., ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk i PVO Sp. z o.o., ul. Mściwoja II 50/1, 80-357 Gdańsk.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1268/15/VII//U z dnia 10 marca 2015 r.: cena oferty brutto 80%, okres gwarancji na działanie bazy danych wraz z aplikacją 20%.

 

Oferta nr 1 - Konsorcjum DACSYSTEM Sp. z o.o., ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2c/1, 80-041 Gdańsk i Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ARMAAG, ul. Brzozowa 15 A, 80-243 Gdańsk
1. cena brutto: 280840,98 zł - 7,68 pkt
2. okres gwarancji na działanie bazy danych wraz z aplikacją: 43 miesiące - 2 pkt
RAZEM 9,68 pkt
Oferta nr 2 - Konsorcjum BMTcom Sp. z o.o., ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk i PVO Sp. z o.o., ul. Mściwoja II 50/1, 80-357 Gdańsk
1. cena brutto 269467,17 zł - 8 pkt
2. okres gwarancji na działanie bazy danych wraz z aplikacją: 43 miesiące - 2 pkt
RAZEM 10 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez Konsorcjum BMTcom Sp. z o.o., ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk i PVO Sp. z o.o., ul. Mściwoja II 50/1, 80-357 Gdańsk, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

logo 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 23.04.2015
Data udostępnienia informacji: 08.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2015 12:45 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik