Ogłoszenie o wyniku


OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro na usługę opracowania Strategii marki i planu komunikacji marketingowej oraz opracowania i częściowej realizacji Programu zintegrowanego marketingu gospodarczego obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA wraz z ofertą inwestycyjną, oraz utworzenia bazy zasobu gruntów inwestycyjnych w obszarze funkcjonalnym Dolina Logistyczna wraz z ofertą inwestycyjną,
w ramach projektu pn.: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz dotacji celowej z budżetu państwa
w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego".


 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2828/15/VII/R z dnia 28 lipca 2015r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę opracowania Strategii marki i planu komunikacji marketingowej oraz opracowania i częściowej realizacji Programu zintegrowanego marketingu gospodarczego obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA wraz ofertą inwestycyjną, oraz utworzenia bazy zasobu gruntów inwestycyjnych w obszarze funkcjonalnym Dolina Logistyczna wraz z ofertą inwestycyjną, w ramach projektu pn.: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu". W ramach przedmiotowego postępowania ofertę złożyło 5 podmiotów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 2mgroup s.c. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jednorożca 59/8. Oferty oceniono wg kryterium przyjętego w pkt 18.1 SIWZ tj.: cena oferty brutto - 40 %, koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia - 60 %. Przyznaną punktację przedstawia poniższa tabela:

 Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto oferty w PLN  Liczba punktów za kryterium - „cena oferty brutto" - 40 %Liczba punktów za kryterium „koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia" - 60 %  Przyznana liczba punktów (łącznie)
 I Bluevine Consulting Aneta Kłodaś ul. Raszyńska 15 lok. 8, 02 - 026 Warszawa 824494,00  24,11  32,14  56,25
 II Bluehill Sp. z o.o.
ul. Nabielaka 6/5, 00-743 Warszawa (lider konsorcjum), QUALITY WATCH Sp. z o.o.
ul. L. Nabielaka 6 lok. 5, 00-743 Warszawa (partner konsorcjum),
Synergia sp. z o.o.
ul. Czeremchowa 21,
20-807 Lublin (partner konsorcjum)
 1000000,00 19,88 39,53 59,41
 III AGERON Polska Sp. z o.o. ul. Wróbla 35, 02 - 736 Warszawa  496 920,00  40,00 28,57 68,57
 IV Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98, 81 - 451 Gdynia 900 000,00 22,08 30,71 52,79
 V 2mgroup s.c.
ul. Jednorożca 59/8,
80-299 Gdańsk
 837 200,00 23,74 45,00 68,74

Zgodnie z art. 94.ust.2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust.1.
Projekt współfinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Agnieszka Kazimierska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 03.08.2015
Data udostępnienia informacji: 03.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2015 11:31 Korekta Agnieszka Kazimierska
03.08.2015 11:29 Korekta Agnieszka Kazimierska
03.08.2015 11:27 Dodanie informacji Agnieszka Kazimierska