Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Opracowanie Strategii marki i planu komunikacji marketingowej oraz opracowanie i częściowa realizacja Programu zintegrowanego marketingu gospodarczego obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA wraz z ofertą inwestycyjną, oraz utworzenie bazy zasobu gruntów inwestycyjnych w obszarze funkcjonalnym Dolina Logistyczna wraz z ofertą inwestycyjną w ramach projektu pn.: NORDA - Północny Biegun Wzrostu.

Numer ogłoszenia: 196262 - 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154104 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Strategii marki i planu komunikacji marketingowej oraz opracowanie i częściowa realizacja Programu zintegrowanego marketingu gospodarczego obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA wraz z ofertą inwestycyjną, oraz utworzenie bazy zasobu gruntów inwestycyjnych w obszarze funkcjonalnym Dolina Logistyczna wraz z ofertą inwestycyjną w ramach projektu pn.: NORDA - Północny Biegun Wzrostu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia: 1.1 Opracowanie Strategii marki i planu komunikacji marketingowej dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA. 1.2 Opracowanie Programu zintegrowanego marketingu gospodarczego obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA, obejmującego tereny dziesięciu gmin (Gminy Miasta Gdyni, Gminy Kosakowo, Gminy Miasta Pucka, Gminy Puck, Gminy Miasta Władysławowa, Gminy Miasta Jastarni, Gminy Miasta Helu, Gminy Krokowa, Gminy Choczewo i Gminy Miejskiej Łeba) oraz część Powiatu Lęborskiego - Gminy Wicko, wraz z jego częściową realizacją, w tym: 1.2.1 przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowej konferencji /Perspektywy rozwoju przemysłu zdrowia na obszarze NOU NORDA/. 1.3 Utworzenie bazy zasobu gruntów inwestycyjnych w obszarze funkcjonalnym Dolina Logistyczna, obejmującym tereny sześciu gmin (Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Redy, Gminy Miasta Wejherowa, Gminy Wejherowo oraz Gminy Kosakowo) wraz z przygotowaniem ich oferty inwestycyjnej, w tym:1.3.1 zapewnienie i przygotowanie stoiska targowego w ramach targów BALTEXPO 2015. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Zakres szczegółowy dotyczący opracowania Strategii marki i planu komunikacji marketingowej dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA: 2.1.1 opracowanie koncepcji marki NOU NORDA, w tym określenie głównych obietnic, wartości marki, zdefiniowania atrakcyjnej i spójnej wewnętrznie tożsamości; 2.1.2 opracowanie planu: 2.1.2.1 komunikacji wewnętrznej, 2.1.2.2 komunikacji zewnętrznej, 2.1.2.3 komunikacji kryzysowej; 2.1.3 opracowanie księgi identyfikacji werbalnej i wizualnej, w tym logotypu obszaru funkcjonalnego NOU NORDA oraz jego przykładowej implementacji na nośnikach rekomendowanych przez Zamawiającego; 2.1.4 określenie wizerunkowych obszarów aktywności, zgodnych z koncepcją marki NOU NORDA oraz platformą strategiczną marki Pomorskie; 2.1.5 stworzenie banku wizerunku, w tym: 2.1.5.1 różnorodnych fotografii (min. 200 szt.) o rozdzielczości min. 300 dpi, zgodnych z założeniami Strategii marki, 2.1.5.2 różnorodnych grafik wizerunkowych (min. 20 szt.) zgodnych z założeniami Strategii marki, 2.1.5.3 plakatów (min. 5 projektów); 2.1.6 zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i/lub warsztatów z zakresu brandingu strategicznego dotyczących Strategii marki oraz planu komunikacji marketingowej dla przedstawicieli Partnerów z obszaru funkcjonalnego NOU NORDA (przewidywana liczba uczestników szkoleń ok. 30 osób), w zakresie: 2.1.6.1 merytorycznego przygotowania szkoleń i/lub warsztatów, w tym zapewnienie: 2.1.6.1.1 prelegentów/trenerów, 2.1.6.1.2 materiałów szkoleniowych i podsumowujących (w tym przedstawione prezentacje, referaty), 2.1.6.2 organizacyjnego przygotowania szkoleń i/lub warsztatów, w tym zapewnienie: 2.1.6.2.1 sal szkoleniowych, 2.1.6.2.2 poczęstunku, na który składać się będzie: - gorąca kawa - bez ograniczeń;- gorąca herbata - bez ograniczeń;- woda mineralna gazowana i niegazowana (w proporcji 50/50), łącznie 0,5 litra na osobę;- dodatki: cukier, cytryna, śmietanka lub mleczko do kawy (0,1 litra na osobę);- ciastka koktajlowe / desery (minimum dwa rodzaje), łącznie 150 gram na osobę; dostępnego na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia do końca planowanego czasu trwania szkoleń i/lub warsztatów, oraz poczęstunek obejmujący: - bufet przekąsek zimnych (minimum trzy rodzaje - mięsne, wegetariańskie i rybne), łącznie minimum 150 gram na osobę; - bufet przekąsek ciepłych (minimum trzy rodzaje - mięsne, wegetariańskie i rybne, lub dwa rodzaje - mięsne, wegetariańskie/rybne i zupa), łącznie minimum 200 gram na osobę;- zimne napoje: soki (minimum dwa rodzaje), łącznie 0,25 litra na osobę; dostępny przez minimum 30 minut w czasie trwania szkoleń i/lub warsztatów - ustalone każdorazowo z Zamawiającym. 2.1.7 prezentacje założeń Strategii marki oraz planu komunikacji marketingowej dla przedstawicieli Partnerów realizujących Projekt NORDA - Północny Biegun Wzrostu (min. 3 prezentacje) podczas spotkań organizowanych przez Zamawiającego. 2.2 Zakres szczegółowy dotyczący opracowania Programu zintegrowanego marketingu gospodarczego obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA wraz z jego częściową realizacją: 2.2.1 Przeprowadzenie audytu terenów i obiektów inwestycyjnych obszaru NOU NORDA wraz z analizą przewag konkurencyjnych oraz z uwzględnieniem przestrzennego rozkładu potencjałów branż wiodących - zgodnie ze standardem stosowanym przez PAIiIZ oraz zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp). Z analizy zapisów powinny wynikać zalecane zmiany w mpzp i suikzp, które umożliwią wykorzystanie obszaru NOU NORDA dla preferowanych działalności gospodarczych (wynikających z projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanego w ramach realizacji Projektu NORDA - Północny Biegun Wzrostu oraz obejmujących maksymalnie 20 dodatkowych terenów i obiektów wskazanych przez Zamawiającego), opisane w raporcie z przeprowadzonego audytu. 2.2.2 Przygotowanie oferty inwestycyjnej NOU NORDA w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) w formie kart ofert inwestycyjnych w wersji elektronicznej, w formacie .pdf, ze zdjęciami terenów/obiektów inwestycyjnych, mapami lokalizacyjnymi i poglądowymi oraz szczegółowym opisem, zgodnie ze standardem stosowanym przez PAIiIZ, która obejmować ma oferty: 2.2.2.1 nieruchomości gminnych z potencjalnym przeznaczeniem dla inwestorów, 2.2.2.2 nieruchomości prywatnych oraz należących do Skarbu Państwa, wyłonionych jako potencjalnie atrakcyjne tereny inwestycyjne. 2.2.3 Utworzenie internetowej bazy danych oferty inwestycyjnej NOU NORDA w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), o otwartym dostępie dla użytkowników, możliwej do przeniesienia na dowolny serwer przy zachowaniu jej stanu, umożliwiającej przeglądanie ofert wg więcej niż jednego kryterium oraz wykonywanie wydruków poszczególnych pozycji do formatu .pdf, powiązanej z domeną www.nordaforum.pl, umieszczonej na zapewnionym przez Wykonawcę serwerze zewnętrznym o następujących parametrach: 2.2.3.1 gwarancja dostępności - minimum 98%; 2.2.3.2 roczny limit transferu serwera - brak limitu; 2.2.3.3 maksymalny czas reakcji w przypadku awarii - 1 godzina; 2.2.3.4 częstotliwość wykonywania kopii zapasowych - minimum raz na 72 godziny. Jej administrowanie w okresie obowiązywania umowy powierza się Wykonawcy. Jeśli użytkowanie utworzonej przez Wykonawcę bazy danych lub jej przeniesienie na inny serwer wymagać będzie od Zamawiającego dodatkowych licencji, to Wykonawca przekaże je Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy. Jako przykład sposobu prezentacji ofert posłużyć może baza danych zamieszczona pod adresem www.investgdynia.pl, jednak projekt layoutu oraz struktura bazy danych wymagać będzie uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 2.2.4 Uaktualnianie bazy danych oferty inwestycyjnej NOU NORDA w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) w cyklach comiesięcznych - na piętnasty dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia opisanego w punktach 2.2.2 oraz 2.2.3 do dnia 15 marca 2016 roku. 2.2.5 Opracowanie, przygotowalnia do druku i druk (wraz z nadzorem nad drukiem) w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), materiałów niezbędnych do prezentacji oferty inwestycyjnej obszaru funkcjonalnego NOU NORDA, np. podczas targów inwestycyjnych - w formie teczek z umieszczoną ogólną informacją o obszarze funkcjonalnym (ok. 5 stron) oraz kartami ofert inwestycyjnych, o określonych parametrach: 2.2.5.1 format B5 lub niestandardowy w zbliżonym rozmiarze, 2.2.5.2 gramatura papieru: teczek min. 350g/m2, kart ofert inwestycyjnych min. 180g/m², 2.2.5.3 nakład: min. 2 000 teczek oraz min. po 200 kart ofert inwestycyjnych każdego terenu/obiektu inwestycyjnego, 2.2.5.4 nadruk nieścieralny, dwustronny, w pełnym kolorze/4+4, o rozdzielczości druku zapewniającej czytelność wszystkich umieszczonych elementów. We wnętrzu każdej teczki należy wkomponować pendrive z trwałym, nieścieralnym nadrukiem /Nadmorski Obszar Usługowy NORDA/ oraz adresem strony internetowej bazy danych oferty inwestycyjnej NOU NORDA, z elektronicznymi wersjami informacji o obszarze funkcjonalnym oraz kartami ofert inwestycyjnych. 2.2.6 Zaprojektowanie narzędzi wykorzystywanych w E-marketingu, w tym opracowanie w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), komunikatów na strony internetowe (dotyczących w szczególności Projektu, forum NORDA, gmin Partnerów w Projekcie, PAIiIZ). 2.2.7 Udział w przygotowywaniu maksymalnie pięciu wspólnych konferencji prasowych Partnerów realizujących Projekt NORDA - Północny Biegun Wzrostu, w tym: 2.2.7.1 opracowywanie profesjonalnych komunikatów dla mediów oraz wspólnych materiałów typu press kit (wykorzystanie projektu teczki z ofertą inwestycyjną), 2.2.7.2 utworzenie i aktualizacja bazy faktów; 2.2.8 Zaprojektowanie (umożliwiające bezpośrednie zlecenie produkcji) minimum trzech innych materiałów na targi inwestycyjne (tzw. gadżety). 2.2.9 Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowej konferencji/Perspektywy rozwoju przemysłu zdrowia na obszarze NOU NORDA/, której celem jest zaprezentowanie wyników przeprowadzonego audytu, o którym mowa w pkt 2.2.1, dla jak najpełniejszego wykorzystania obszaru, z jego walorami naturalnymi oraz infrastrukturą, dla rozwoju przemysłu zdrowia, który przysłużyć się może eliminacji sezonowości produkcji i usług w obszarze funkcjonalnym NOU NORDA. Z analiz przeprowadzonych na potrzeby opracowania projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wynika, iż szczególną uwagę należy w tej kwestii poświęcić turystyce medycznej, która uznana została za branżę wiodącą dla wskazanego obszaru. 2.2.9.1 Przed przeprowadzeniem Konferencji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań i oceny obejmujących zagadnienia: 2.2.9.1.1 struktury branży; 2.2.9.1.2 usługodawców oraz obiektów świadczących usługi związane ze zdrowiem wraz z analizą ich sytuacji ekonomicznej; 2.2.9.1.3 rozwojowych segmentów branży/sektorów przemysłu zdrowia; 2.2.9.1.4 analizy obszaru NOU NORDA pod kątem zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz ze wskazaniem zalecanych w nich zmian, które uwolnić mogą potencjał inwestycyjny terenów dla rozwoju usług przemysłu zdrowia; Wyniki badań i oceny muszą zostać opracowane w formie raportu, który przedstawiony zostanie podczas Konferencji. 2.2.9.2 Opracowanie koncepcji Konferencji, w szczególności: 2.2.9.2.1 określenie zakresu tematycznego planowanych paneli tematycznych oraz wskazanie moderatora, liderów poszczególnych paneli i prelegentów, wraz z notkami opisującymi ich doświadczenie zawodowe; 2.2.9.2.2 zaplanowanie działań upubliczniających; 2.2.9.2.3 określenie miejsca organizacji Konferencji; 2.2.9.2.4 opracowanie scenariusza Konferencji; 2.2.9.2.5 utworzenie harmonogramu realizacji poszczególnych działań związanych z organizacją wydarzenia. 2.2.9.3 Organizacja Konferencji, w tym: 2.2.9.3.1 uruchomienie i prowadzenie sekretariatu Konferencji; 2.2.9.3.2 powołanie zespołu koordynującego/osoby odpowiedzialnej za działania związane z organizacją wydarzenia oraz współpracę z przedstawicielami Zamawiającego oraz Partnerów realizujących Projekt NORDA - Północny Biegun Wzrostu; 2.2.9.3.3 bieżące przygotowywanie informacji dotyczących organizowanej Konferencji do umieszczenia na stronie internetowej Projektu oraz stronach Partnerów; 2.2.9.3.4 przygotowanie, we współpracy z Zamawiającym, listy uczestników Konferencji (w liczbie nie większej niż 150 osób), wraz z przygotowaniem bazy mailingowej i/lub adresowej; 2.2.9.3.5 przygotowanie formularzy zgłoszeniowych i zaproszeń na Konferencję, które podlegać będą akceptacji Zamawiającego, wraz z ich dystrybucją za pomocą poczty elektronicznej i/lub w formie listownej; 2.2.9.3.6 prowadzenie rejestracji uczestników Konferencji na podstawie formularzy zgłoszeniowych; 2.2.9.3.7 zapewnienie: 2.2.9.3.7.1 sali konferencyjnej / sal konferencyjnych dostosowanych do liczby spodziewanych uczestników Konferencji oraz jej charakteru i programu wydarzenia, wyposażonych w miarę potrzeb w: 2.2.9.3.7.1.1 projektory multimedialne, ekrany, flipcharty, 2.2.9.3.7.1.2 mównicę, mikrofony i odpowiedni system nagłośnienia, 2.2.9.3.7.1.3 aparaturę do tłumaczeń symultanicznych, kabinę tłumaczy oraz odbiorniki ze słuchawkami, wraz z zapewnieniem obsługi technicznej oraz tłumaczy; 2.2.9.3.7.2 cateringu, na który składać się będzie: - gorąca kawa - bez ograniczeń; - gorąca herbata - bez ograniczeń; - woda mineralna gazowana i niegazowana (w proporcji 50/50), łącznie 0,5 litra na osobę; - dodatki: cukier, cytryna, śmietanka lub mleczko do kawy (0,1 litra na osobę); - ciastka koktajlowe / desery (minimum dwa rodzaje), łącznie 200 gram na osobę; dostępne na 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia do końca planowanego czasu trwania Konferencji, oraz poczęstunek obejmujący: - zupę (minimum dwa rodzaje), 0,25 litra na osobę; - bufet przekąsek zimnych (minimum trzy rodzaje - mięsne, wegetariańskie i rybne), łącznie minimum 200 gram na osobę; - bufet przekąsek ciepłych (minimum trzy rodzaje - mięsne, wegetariańskie i rybne), łącznie minimum 250 gram na osobę; - zimne napoje: soki (minimum trzy rodzaje), łącznie 0,5 litra na osobę; dostępny przez minimum 40 minut w czasie trwania Konferencji - ustalone każdorazowo z Zamawiającym; 2.2.9.3.7.3 materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych (w tym prezentowanych referatów oraz ich abstraktów, a także wniosków z dyskusji odbywających się w ramach Konferencji) w ilości dostosowanej do liczby uczestników Konferencji, w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej); 2.2.9.3.7.4 materiałów prasowych w ilości min. 20 sztuk; 2.2.9.3.7.5 dokumentacji fotograficznej z przebiegu wydarzenia. 2.2.10 Opracowanie i przygotowanie audiowizualnego spotu wizerunkowego obszaru funkcjonalnego NOU NORDA, w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), w standardzie MPEG-4, możliwego do użycia przez Zamawiającego np. na stronach internetowych oraz podczas organizowanych targów i konferencji. 2.3 Zakres szczegółowy dotyczący utworzenia bazy zasobu gruntów inwestycyjnych w obszarze funkcjonalnym Dolina Logistyczna wraz z ofertą inwestycyjną, w tym: 2.3.1 Przygotowanie oferty gruntów inwestycyjnych obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna w formie kart ofert inwestycyjnych w wersji elektronicznej, w formacie .pdf, ze zdjęciami terenów/obiektów inwestycyjnych, mapami lokalizacyjnymi i poglądowymi oraz szczegółowym opisem, zgodnie ze standardem stosowanym przez PAIiIZ, która obejmować ma zasoby gruntów gminnych, prywatnych oraz należących do Skarbu Państwa, w granicach zdelimitowanego obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna (mapa obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) oraz obszary potencjalnie związane z Doliną Logistyczną, atrakcyjne inwestycyjnie (m.in. obszary inwestycyjne na terenie Gminy Liniewo), w tym maksymalnie 10 dodatkowych wskazanych przez Zamawiającego. Przygotowanie przedmiotowej oferty poprzedzone zostać musi: 2.3.1.1 analizą gruntów inwestycyjnych pod kątem uzbrojenia w infrastrukturę techniczną oraz określenia zabiegów / czynności koniecznych do ich dostosowania do potrzeb inwestycyjnych, 2.3.1.2 analizą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp) oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i określenie potrzeby aktualizacji lub opracowania w przypadku ich braku. W analizie należy wskazać zalecane zmiany do mpzp i suikzp, które pozwolą na rozwój obszaru Doliny Logistycznej o nowe tereny inwestycyjne. 2.3.2 Utworzenie internetowej bazy danych oferty inwestycyjnej Doliny Logistycznej, o otwartym dostępie dla użytkowników, możliwej do przeniesienia na dowolny serwer przy zachowaniu jej stanu, umożliwiającej przeglądanie ofert wg więcej niż jednego kryterium oraz wykonywanie wydruków poszczególnych pozycji do formatu .pdf, powiązanej z domeną www.nordaforum.pl, umieszczonej na zapewnionym przez Wykonawcę serwerze zewnętrznym o następujących parametrach: 2.3.2.1 gwarancja dostępności - minimum 98%; 2.3.2.2 roczny limit transferu serwera - brak limitu; 2.3.2.3 maksymalny czas reakcji w przypadku awarii - 1 godzina; 2.3.2.4 częstotliwość wykonywania kopii zapasowych - minimum raz na 72 godziny. Jej administrowanie w okresie obowiązywania umowy powierza się Wykonawcy. Jeśli użytkowanie utworzonej przez Wykonawcę bazy danych lub jej przeniesienie na inny serwer wymagać będzie od Zamawiającego dodatkowych licencji, to Wykonawca przekaże je Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy. Jako przykład sposobu prezentacji ofert posłużyć może baza danych zamieszczona pod adresem www.investgdynia.pl, jednak projekt layoutu oraz struktura bazy danych wymagać będzie uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 2.3.3 Opracowanie, przygotowalnia do druku i druk (wraz z nadzorem nad drukiem) w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), materiałów niezbędnych do prezentacji oferty inwestycyjnej obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna, np. podczas targów inwestycyjnych - w formie teczek z umieszczoną ogólną informacją o obszarze funkcjonalnym (ok. 5 stron) oraz kartami ofert inwestycyjnych, o określonych parametrach: 2.3.3.1 format B5 lub niestandardowy w zbliżonym rozmiarze, 2.3.3.2 gramatura papieru: teczek min. 350g/m2, kart ofert inwestycyjnych min. 180g/m², 2.3.3.3 nakład: min. 2 000 teczek oraz min. po 200, kart ofert inwestycyjnych każdego terenu/obiektu inwestycyjnego, 2.3.3.4 nadruk nieścieralny, dwustronny, w pełnym kolorze/4+4, o rozdzielczości druku zapewniającej czytelność wszystkich umieszczonych elementów. We wnętrzu każdej teczki należy wkomponować pendrive z trwałym, nieścieralnym nadrukiem /Dolina Logistyczna/ oraz adresem strony internetowej bazy danych oferty inwestycyjnej Doliny Logistycznej, z elektronicznymi wersjami informacji o obszarze funkcjonalnym oraz kartami ofert inwestycyjnych. 2.3.4 Opracowanie i przygotowanie w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej): 2.3.4.1 spotu wizerunkowego obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna, w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), w standardzie MPEG-4, możliwego do użycia przez Zamawiającego np. na stronach internetowych oraz podczas organizowanych targów i konferencji, 2.3.4.2 komunikatów na strony internetowe (dotyczących w szczególności Projektu, forum NORDA, gmin Partnerów w Projekcie, PAIiIZ). 2.3.5 Zapewnienie i przygotowanie stoiska targowego w ramach targów BALTEXPO 2015 odbywających się w Gdańsku w dniach 7-9 września 2015 roku oraz prezentowanie na nim oferty inwestycyjnej obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna, w tym przygotowanie: 2.3.5.1 - 3 roll-upów, 2.3.5.2 dwujęzycznej informacji do katalogu targowego, 2.3.5.3 filmu, przedstawiających atrakcyjność inwestycyjną obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna. 2.4 Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z zespołami merytorycznymi, składającymi się z przedstawicieli gmin z obszaru funkcjonalnego NOU NORDA oraz z obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna, w tym do udziału w posiedzeniach poszczególnych zespołów na prośbę Zamawiającego. 2.5 Wszystkie przygotowywane w ramach realizacji zamówienia materiały i informacje podlegać będą uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 2.6 Wykonawca zapewnić musi zgodność przygotowywanych dokumentów, materiałów i informacji z projektami dokumentów strategicznych i operacyjnych opracowanych w ramach realizacji Projektu NORDA - Północny Biegun Wzrostu, oraz platformą strategiczną marki Pomorskie. 2.7 Projekty Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2015 Zamawiający udostępnił na stronie internetowej Projektu NORDA - Północny Biegun Wzrostu pod adresem: www.projekt.nordaforum.pl. 2.8 Wykonawca udzieli na wykonaną usługę 36 miesięczną gwarancję. 2.9 Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie. 2.10 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi/prace wykonane przez podwykonawców. 2.11 W przypadku zmiany przepisów w trakcie opracowania, Wykonawca zobowiązany jest dostosować przedmiot zamówienia do tych zmian bez dodatkowego wynagrodzenia. 2.12 Przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie, o którym mowa w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.32.00.00-4, 79.95.00.00-8, 79.34.20.00-3, 79.34.22.00-5, 79.31.14.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn.: NORDA - Północny Biegun Wzrostu, współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• 2mgroup s.c., ul. Jednorożca 59/8, 80-299 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 735500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 837200,00
• Oferta z najniższą ceną: 496920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1000000,00
• Waluta: PLN.

Projekt współfinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Agnieszka Kazimierska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 03.08.2015
Data udostępnienia informacji: 03.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2015 12:59 Korekta Agnieszka Kazimierska
03.08.2015 12:49 Dodanie informacji Agnieszka Kazimierska