Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2016 r.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2016 roku, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „RUCH S.A.”, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, o wartości 117.644,94 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych dokumentem: „Otwarcie postępowania” - nr EZP 74/15 z dnia 19.11.2015 r.: cena oferty brutto 93 %, prędkość reakcji na zgłoszoną reklamację 7 %:

Oferta nr 1: Ruch S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa:

1.      Cena brutto: 117.644,94 zł - 10 pkt;

2.      Prędkość reakcji na zgłoszoną reklamację: 4 godziny- 0,7 pkt;

3.      Razem punktów: 10,7.

Oferta nr 2: Garmond Press S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków:

1.      Cena brutto: 124.751,80 zł - 9,4 pkt;

2.      Prędkość reakcji na zgłoszoną reklamację: 4 godziny - 0,7 pkt;

3.      Razem punktów: 10,1.

 

Oferta nr 3: Kolporter Spółka z o.o. sp.k., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce:

1.      Cena brutto: 137.591,39 zł - 8,6 pkt;

2.      Prędkość reakcji na zgłoszoną reklamację: 4 godziny - 0,7 pkt;

3.      Razem punktów: 9,3.

 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Ruch S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Wynik niniejszego postępowania został zatwierdzony dokumentem: „Rozstrzygnięcie postępowania” – nr EZP 74/15 z dnia 07.12.2015 r., w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro, na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2016 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data wytworzenia informacji: 07.12.2015
Data udostępnienia informacji: 08.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.12.2015 13:28 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska