Modernizacja i renowacja przestrzeni publicznej wraz z wyrzutnią powietrza z garażu podziemnego , stropem nad garażem podziemnym przy ul. 3 Maja 27-31

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro na robotę budowlaną polegającą na modernizacji i renowacji przestrzeni publicznej wraz z wyrzutnią powietrza z garażu podziemnego , stropem nad garażem podziemnym przy ul. 3 Maja 27-31.


            Zarządzeniem Nr 3218/15/VII/M z dnia 07.09.2015r. Prezydent Miasta Gdyni  zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 28.08.2015 r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  poniżej 5.186.000 euro na wybór wykonawcy robót budowlanych, polegającą na modernizacji i renowacji przestrzeni publicznej wraz z wyrzutnią powietrza z garażu podziemnego , stropem nad garażem podziemnym przy ul. 3 Maja 27-31 i  wybór oferty złożonej przez Firmę Budowlano – Konserwatorską „BUDKON” Rafał Socha z siedzibą: ul. Lipowa 109, 84-208 Warzenko z ceną brutto 425 513,08 zł i okresem udzielonej gwarancji 37 miesięcy jako najkorzystniejszej spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ.

 

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2860/15/VII/M z dnia 28.07.2015r : cena brutto 90%, okres udzielonej gwarancji 10%.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 niżej wymienione oferty :

01  MAKO Sp. z o.o.

ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

-  z ceną  631 780,37 zł brutto i okresem udzielonej gwarancji 60 miesięcy,

 

02 Firma Budowlano - Konserwatorska „BUDKON” Rafał Socha,

ul. Lipowa 109, 84-208 Warzenko

-  z ceną  425 513,08 zł brutto i okresem udzielonej gwarancji 37 miesięcy.

 

            Wszystkie złożone w postępowaniu oferty spełniają warunki określone w SIWZ i podlegały ocenie.

Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:


01  MAKO Sp. z o.o.

ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

 

      - cena oferty brutto :                       6,06 pkt.

      - okres udzielonej gwarancji:          1,00 pkt.

      Łącznie             -                             7,06 pkt.


02 Firma Budowlano - Konserwatorska „BUDKON” Rafał Socha,

ul. Lipowa 109, 84-208 Warzenko

 

      - cena oferty brutto :                        9,00 pkt.

      - okres udzielonej gwarancji:           0,10 pkt.

      Łącznie             -                              9,10 pkt.

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 08.09.2015
Data udostępnienia informacji: 08.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.09.2015 15:35 Dodanie informacji Gabriela Grabda