Koncepcja wielobranżowej wraz ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę opracowania koncepcji wielobranżowej wraz ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych w ramach projektu
pn.: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu".

Zarządzeniem nr 2712/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lipca 2015r. wyłoniono wykonawcę przedmiotowego postępowania tj.: firmę ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. Zamawiający wezwał firmę ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. do podpisania umowy w dniu 5 sierpnia 2015r. w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym dniu ani nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W związku z tym, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zarządzeniem nr 2953/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 sierpnia 2015 r. Zamawiający dokonał ponownego wyboru Wykonawcy przedmiotowego zamówienia, tj.: firmy Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., która zdobyła największą liczbę punktów tuż po firmie ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. Oferty oceniono wg kryterium przyjętego w pkt 18.1 SIWZ tj.: cena oferty brutto -  90 %, termin wykonania zamówienia - 10 %. Przyznaną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Nr oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena brutto oferty w PLN
Termin wykonania
Liczba punktów za kryterium - „cena oferty brutto" -  90 %,
Liczba punktów za kryterium „termin wykonania zamówienia" - 10 %.
Przyznana liczba punktów (łącznie)
I
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku,
ul. Jana Uphagena 27, 80 - 237  Gdańsk
601 900,50
1.03.2016r.
6,9
0
6,9
II
            Europrojekt Gdańsk S.A.
ul. Nadwiślańska 55,
80 - 680   Gdańsk
676 500,00
 
15.02.2016r.
5,5
0,6
6,1
III
            ZNAK Gdańsk Sp. z o.o.
80 - 174 Gdańsk, ul.
Potęgowska 12 lok. 66
487 080,00
1.02.2016r.
9
1
10
 
Zgodnie z art. 94. ust.2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1.

 stopka NORDA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Dominika _Kowalkowska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kowalkowska
Data wytworzenia informacji: 06.08.2015
Data udostępnienia informacji: 06.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.08.2015 16:43 Aktualizacja treści Dominika Kowalkowska
06.08.2015 16:31 Dodanie informacji Dominika Kowalkowska
06.08.2015 16:28 Dodanie informacji Dominika Kowalkowska