Informacja o wyniku postępowania o wartości poniżej 5.186.000 euro na przebudowę części dachu Muzeum Miasta Gdyni

INFORMACJA
o wyniku postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro na robotę budowlaną polegającą na przebudowie części dachu Muzeum Miasta Gdyni.

    Rozstrzygnięciem postępowania Nr MBI.271.7.2015 z dnia 26.11.2015r. Prezydent Miasta Gdyni  zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 16.11.2015r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  poniżej 5.186.000 euro na wybór wykonawcy robót budowlanych, polegających na wykonaniu przebudowy części dachu Muzeum Miasta Gdyni i  wybór oferty złożonej przez MARBUD Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, NIP 958-157-42-90 z ceną brutto –  568.527,29 zł i okresem udzielonej gwarancji 60 miesięcy jako najkorzystniejszej spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych w otwarciu postępowania Nr MBI.271.7.2015 z dnia 21.10.2015: cena brutto 90%, okres udzielonej gwarancji 10%.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 niżej wymienione oferty :

01  MATI Krzysztof Czarnecki
      81-504 Gdynia, ul. Łowicka 1,
       -  z ceną  672.617,13 zł brutto i okresem udzielonej gwarancji 60 miesięcy,
02  MARBUD Sp. z o.o.
      ul. Morska 147, 81-206 Gdynia,
      -  z ceną  568.527,29 zł brutto i okresem udzielonej gwarancji 60 miesięcy,

Zamawiający wezwał 1 Wykonawcę do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wyjaśnienia zostały złożone a dokumenty uzupełnione.
Wobec powyższego 2 złożone oferty spełniają warunki określone w SIWZ i podlegały ocenie.

Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

01  MATI Krzysztof Czarnecki
      81-504 Gdynia, ul. Łowicka 1
      - cena oferty brutto :              7,61 pkt.
      - okres udzielonej gwarancji: 1,00 pkt.
            Łącznie             -              8,61 pkt.

02  MARBUD Sp. z o.o. 
      ul. Morska 147, 81-206 Gdynia
      - cena oferty brutto :              9,00 pkt.
      - okres udzielonej gwarancji: 1,00 pkt.
            Łącznie             -            10,00 pkt.


Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 27.11.2015
Data udostępnienia informacji: 27.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.11.2015 13:27 Dodanie informacji Gabriela Grabda