Dostawa paliwa samochodowego dla UMG w latach 2015-20216


Zarządzeniem 2420/2015/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2015r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO dostawę paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni w latach 2015-2016, wybierając ofertę firmy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. ul. Elbląska 135 w Gdańsku, która spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty, które komisja przetargowa uznała za ważne:
1. LOTOS Polska Sp. z o.o., uzyskując 100 punktów
2. Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o. uzyskując 71.92 punkty

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art.94. ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lompert
Data wytworzenia informacji: 23.06.2015
Data udostępnienia informacji: 25.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2015 09:36 Dodanie informacji Joanna Lompert