Budowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną-roboty budowlane

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Budowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.08.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 06.08.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Budowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną" oraz wybór oferty nr 1, złożonej przez EUROVIA POLSKA SA, ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, z ceną ryczałtową brutto 936 447,25 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2729/15/VII/U z 14.07.2015 r.: cena oferty brutto 92 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 3%.

Oferta nr 1 - EUROVIA POLSKA SA, ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
1. Cena oferty brutto w zł: 936 447,25 8,87 pkt
2. Okres wykonania: 31 tygodni 0,50 pkt
3. Okres gwarancji i rękojmi: 55 m-cy 0,30 pkt
RAZEM: 9,67 pkt

Oferta nr 2 - Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
1. Cena oferty brutto w zł: 903 693,29 9,20 pkt
2. Okres wykonania: 35 tygodni 0,10 pkt
3. Okres gwarancji i rękojmi: 55 m-cy 0,30 pkt
RAZEM: 9,60 pkt

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk,
ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia
1. Cena oferty brutto w zł: 1 235 211,44 5,82 pkt
2. Okres wykonania: 40 tygodni 0,00 pkt
3. Okres gwarancji i rękojmi: 55 m-cy 0,30 pkt
RAZEM: 6,12 pkt

Oferta nr 4 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
1. Cena oferty brutto w zł: 905 633,09 9,18 pkt
2. Okres wykonania: 37 tygodni 0,00 pkt
3. Okres gwarancji i rękojmi: 55 m-cy 0,30 pkt
RAZEM: 9,48 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez EUROVIA POLSKA SA, ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 19.08.2015
Data udostępnienia informacji: 19.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 10:53 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
19.08.2015 14:00 Dodanie informacji Anna Stankiewicz