Budowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”-nadzór inwestorski

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 € na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót pn: „Budowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.08.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 06.08.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót pn.: „Budowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną" oraz wybór oferty nr 1, złożonej przez Ryszarda Gada, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 29 520,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2728/15/VII/U z 14.07.2015 r.: cena oferty brutto 90 %, jakość wykonania usługi 10%.

Oferta nr 1 - RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia
1. Cena oferty brutto w zł: 29 520,00 9,00 pkt
2. Jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych 1,00 pkt
RAZEM: 10,00 pkt

Oferta nr 2 - MILAG Usługi Budowlane Michał Łaga, ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia
1. Cena oferty brutto w zł: 46 740,00 3,75 pkt
2. Jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych 1,00 pkt
RAZEM: 4,75 pkt

Oferta nr 3 - Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk
1. Cena oferty brutto w zł: 126 960,00 0,00 pkt
2. Jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych 1,00 pkt
RAZEM: 1,00 pkt

Oferta nr 4 - Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o., ul. Łużycka 3b, 81-537 Gdynia
1. Cena oferty brutto w zł: 36 654,00 6,83 pkt
2. Jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych 1,00 pkt
RAZEM: 7,83 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 19.08.2015
Data udostępnienia informacji: 19.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 10:58 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
19.08.2015 14:05 Dodanie informacji Anna Stankiewicz