Budowa ul. Albańskiej, miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej oraz chodnika ul. Stolemów w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Budowa ul. Albańskiej, miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej oraz chodnika ul. Stolemów w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 15.01.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Budowa ul. Albańskiej, miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej oraz chodnika ul. Stolemów w Gdyni" oraz wybór oferty nr 4 złożonej przez OL-TRANS Sp. z o.o., Mrzezino, ul.Lipowa 6, 84-123 Połchowo z ceną ryczałtową 642 671,51 zł brutto.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp, wykluczono z postępowania Pana Krzysztofa Makurat, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Ogólnobudowlana ARAT z uwagi na nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego, tj. ofertę nr 3 złożoną przez Pana Krzysztofa Makurat, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Ogólnobudowlana ARAT, Staniszewo, 83-328 Sianowo uznaje się za odrzuconą.
Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 301/14/VII/U z dnia 16.12.2014 r: cena oferty brutto 93 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 2%.

Oferta nr 1 - Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto: - 792 510,48 zł - 7,13 pkt
2. okres wykonania: - 15 tygodni - 0,35 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy -  0,06 pkt
RAZEM 7,54 pkt

Oferta nr 2 - EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce:
1. cena brutto: - 704 093,99 zł - 8,41 pkt
2. okres wykonania: - 14 tygodni -  0,40 pkt

3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy - 0,14 pkt

RAZEM 8,95 pkt

Oferta nr 4- OL-TRANS Sp. z o.o., Mrzezino, ul.Lipowa 6, 84-123 Połchowo:
1. cena brutto: - 642 671,51 zł -  9,30 pkt
2. okres wykonania: - 12 tygodni - 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,20 pkt
RAZEM 10,00 pkt

Oferta nr 5- STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków:
1. cena brutto: - 651 443,17 zł - 9,17 pkt
2. okres wykonania: - 18 tygodni - 0,20 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,20 pkt
RAZEM 9,57 pkt

Oferta nr 6- WPRD GRAWEL Sp. z o o. ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk:
1. cena brutto: - 809 133,80 zł - 6,89 pkt
2. okres wykonania: - 15 tygodni - 0,35 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy - 0,14 pkt
RAZEM 7,38 pkt

Oferta nr 7- Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygert, ul. Kościelna 6, 83-341 Gowidlino:
1. cena brutto: - 743 549,44 zł - 7,84 pkt
2. okres wykonania: - 12 tygodni - 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,20 pkt
RAZEM 8,54 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 4 złożona przez OL-TRANS Sp. z o.o., Mrzezino, ul.Lipowa 6, 84-123 Połchowo, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.02.2015
Data udostępnienia informacji: 05.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2015 11:56 Dodanie informacji Anna Stankiewicz