Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej w Gdyni realizowana w ramach projektu pn. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

 OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5 186 000 € na robotę budowlaną pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej w Gdyni realizowana w ramach projektu pn. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2013/15/VII/U z dnia 13.05.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 04.05.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej w Gdyni realizowana w ramach projektu pn. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Firmę Budowlano - Drogową MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 3 962 486,25 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1196/15/VII/U z dnia 03.03.2015 r.: cena oferty brutto 87 %, okres wykonania 10 %, okres udzielonej gwarancji 3%:

Oferta nr 1 - Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto: - 3 962 486,25 zł -   8,70 pkt
2. okres wykonania: - 16 tygodni -  1,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy -   0,09 pkt
RAZEM 9,79 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Firmę Budowlano - Drogową MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

LOGO UE

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 15.05.2015
Data udostępnienia informacji: 15.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2015 12:15 logo Dominika Wojtunik
15.05.2015 12:10 logo Dominika Wojtunik
15.05.2015 12:05 logo Dominika Wojtunik
15.05.2015 12:01 Dodanie informacji Dominika Wojtunik