Budowa ścieżki rower. w ul.Kartuskiej w Gdyni realizowana w ramach projektu pn. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-nadzór inw.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 € na usługę: pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej w Gdyni realizowana w ramach projektu pn. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej"


 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2014/15/VII/U z dnia 13.05.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 04.05.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej w Gdyni realizowana w ramach projektu pn. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej" oraz wybór oferty nr 5, złożonej przez Ryszarda Gada, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 29 889,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1197/15/VII/U z dnia 03.03.2015 r.: cena oferty brutto 90 %, jakość wykonania usługi 10%.

Oferta nr 1 - Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk:
1. cena brutto: 41 580,01 zł - 5,48 pkt
2. jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
RAZEM: 6,48 pkt

Oferta nr 2 - Michał Łaga, Usługi Budowlane MILAG, ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia
1. cena brutto: 47 970,00 zł - 3,56 pkt
2. jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
RAZEM: 4,56 pkt

Oferta nr 3 - Tomasz Hrynkiewicz, Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB T.Hrynkiewicz, ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń
1. cena brutto: 49 384,50 zł - 3,13 pkt
2. jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych- 1,00 pkt
RAZEM: 4,13 pkt

Oferta nr 4 - Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B,
81-537 Gdynia
1. cena brutto: 47 724,00 zł - 3,63 pkt
2. jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych- 1,00 pkt
RAZEM: 4,63 pkt

Oferta nr 5 - Ryszard Gad, RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16,
81-261 Gdynia
1. cena brutto: 29 889,00 zł - 9,00 pkt
2. jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych- 1,00 pkt
RAZEM: 10,00 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 5 złożona przez Ryszarda Gada, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 15.05.2015
Data udostępnienia informacji: 15.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2015 12:21 tytuł Dominika Wojtunik