Budowa sali gimnastycznej przy VI LO w Gdyni przy ul. Kopernika - nadzór inwestorski

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na pełnienie usługi nadzoru nad realizacją i w okresie gwarancji robót pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy VI LO w Gdyni przy ul. Kopernika"

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.07.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 24.06.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy VI LO w Gdyni przy ul. Kopernika" oraz wybór oferty nr 6, złożonej przez Zbigniewa Frankowskiego, Bogucin 84, 87-811 Fabianki, z ceną ryczałtową brutto 76 260,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 14 ofert. Zamawiający, działając na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę nr 8, złożoną przez Wykonawcę: MBJ CORPORATION Sp. z o.o., ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa, ponieważ jest ona niezgodna z ustawą. Oferta MBJ CORPORATION Sp. z o.o. nie została podpisana, natomiast zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp, ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto w pkt 7 formularza oferty Wykonawca MBJ CORPORATION Sp. z o.o. nie podał, czy przedmiot zamówienia zamierza wykonać siłami własnymi, czy też przy pomocy podwykonawców, zatem treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, co stanowiłoby dodatkową przesłankę odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę nr 9, złożoną przez Wykonawcę Konsorcjum: A-PROJEKT Sp. z o.o, ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa - lider oraz Bud-Invent Sp. z o.o, ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa - partner, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał podania przez Wykonawcę w pkt 2 formularza oferty, w jakim terminie (liczonym w dniach kalendarzowych) Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia odbioru końcowego robót. Było to jednym z kryteriów oceny ofert, które Zamawiający opisał w Rozdziale 19 SIWZ jako „jakość wykonania usługi". W ofercie Konsorcjum: A-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa - lider oraz Bud-Invent Sp. z o.o., ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa - partner brak jest informacji o oferowanym terminie zakończenia odbioru końcowego robót od ich wykonawcy, co uniemożliwiło Zamawiającemu ocenę tej oferty.
Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2112/15/VII/U z dnia 19.05.2015 r.: cena oferty brutto 90 %, jakość wykonania usługi 10%.
Oferta nr 1 - Powiernictwo KORDEK, Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek, ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia:
1. cena brutto: 184 500,00 zł 0,00 pkt
2. jakość wykonania usługi: 7 dni kalendarzowych 0,40 pkt
RAZEM: 0,40 pkt
Oferta nr 2 - Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk:
1. cena brutto: 110 275,00 zł 4,99pkt
2. jakość wykonania usługi: 2 dni kalendarzowe 0,90 pkt
RAZEM: 5,89 pkt
Oferta nr 3 - WECTOR Sp z o.o., ul. Radzymińska 183, 03-576 Warszawa:
1. cena brutto: 236 160,00 zł 0,00 pkt
2. jakość wykonania usługi: 2 dni kalendarzowe 0,90 pkt
RAZEM: 0,90 pkt
Oferta nr 4 - Inwestor KOMBIA Consulting Sp. o o., ul. Rysia 1, 87-100 Toruń:
1. cena brutto: 270 600,00 zł 0,00 pkt
2. jakość wykonania usługi: 13 dni kalendarzowych 0,00 pkt
RAZEM: 0,00 pkt
Oferta nr 5 - PROGRESS Janina Bancewicz, ul. Dworcowa 83/35, 10-437 Olsztyn:
1. cena brutto: 79 950,00 zł 8,56 pkt
2. jakość wykonania usługi: 2 dni kalendarzowe 0,90 pkt
RAZEM: 9,46 pkt
Oferta nr 6 - Zbigniew Frankowski, Bogucin 84, 87-811 Fabianki:
1. cena brutto: 76 260,00 zł 9,00 pkt
2. jakość wykonania usługi: 3 dni kalendarzowe 0,80 pkt
RAZEM: 9,80 pkt
Oferta nr 7 - Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok:
1. cena brutto: 170 355,00 zł 0,00 pkt
2. jakość wykonania usługi: 3 dni kalendarzowe 0,80 pkt
RAZEM: 0,80 pkt
Oferta nr 10 - Polski Rejestr Statków S.A., Al. Generała Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk:
1. cena brutto: 152 520,00 zł 0,00 pkt
2. jakość wykonania usługi: 2 dni kalendarzowe 0,90 pkt
RAZEM: 0,90 pkt
Oferta nr 11 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia:
1. cena brutto: 108 978,00 zł 5,14 pkt
2. jakość wykonania usługi: 7 dni kalendarzowych 0,40 pkt
RAZEM: 5,54 pkt
Oferta nr 12 - Biuro Rozwoju Sp. z o.o., Al. Niepodległości 670A, 81-854 Sopot:
1. cena brutto: 119 310,00 zł 3,92 pkt
2. jakość wykonania usługi: 4 dni kalendarzowe 0,70 pkt
RAZEM: 4,62 pkt
Oferta nr 13 - Firma Usługowa ASPOL Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej Mgr inż. Andrzej Światek, ul. Wiejska 72, 84-240 Reda:
1. cena brutto: 98 154,00 zł 6,42 pkt
2. jakość wykonania usługi: 5 dni kalendarzowych 0,60 pkt
RAZEM: 7,02 pkt
Oferta nr 14 - PM Control Sp. z o.o., Ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk:
1. cena brutto: 427 632,87 zł 0,00 pkt
2. jakość wykonania usługi: 1 dzień kalendarzowy 1,00 pkt
RAZEM: 1,00 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 6 złożona przez Zbigniewa Frankowskiego, Bogucin 84, 87-811 Fabianki, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 08.07.2015
Data udostępnienia informacji: 08.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2015 13:48 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
08.07.2015 13:47 Dodanie informacji Dominika Wojtunik